Thứ Ba, 25/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Sáu, 23/10/2020 20:2'(GMT+7)

Quảng Trị: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác.

Lựa chọn chủ đề, chủ điểm, sinh hoạt chuyên đề theo hình thức Diễn đàn về chủ đề học tập và làm theo Bác

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đều lựa chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo, tạo đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Năm 2016 có chủ đề là “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; năm 2017 là “Năm công tác cán bộ”; năm 2018 là “Năm doanh nghiệp”; năm 2019 là “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển” và năm 2020 là “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”. Kết quả đạt được qua từng chủ đề năm là những mảng màu nổi bật trong bức tranh toàn cảnh của địa phương. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển được ban hành và thực thi đã đem lại những kết quả đáng phấn khởi trong thu hút đầu tư. Những kết quả nổi bật trong “Năm công tác cán bộ” như đổi mới công tác đánh giá cán bộ, rà soát bằng cấp trong toàn hệ thống chính trị, xây dựng vị trí việc làm gắn với sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo và đào tạo lại… cùng với “trách nhiệm, kỷ cương” được chấn chỉnh đã tạo luồng gió mới trong công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành mẫu đăng ký kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân. Năm 2018, nhằm tích hợp việc cam kết trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành mẫu đăng ký và cam kết cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa” áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh.

Người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn các công việc, phần việc cụ thể gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để đưa vào bản cam kết, đăng ký đầu năm; kết quả thực hiện là cơ sở để bình xét, phân loại đảng viên, công chức hàng năm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn về việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2, tuần đầu tiên mỗi tháng. Sau 4 năm triển khai thực hiện, đến nay việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ đã đi vào nền nếp, nhiều mẫu chuyện về Bác, nhiều điển hình, gương sáng trong học tập và làm theo Bác được chuyển tải đến cán bộ, công chức, nhân dân qua các buổi sinh hoạt tư tưởng dưới cờ.

Để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các cấp, các ngành, của mỗi một cán bộ, đảng viên; hàng năm vào dịp tháng 5, các chi bộ đảng trong toàn tỉnh đã tổ chức nền nếp việc sinh hoạt chuyên đề theo hình thức Diễn đàn về chủ đề học tập và làm theo Bác.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 về tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ với chủ đềVai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trên cơ sở, Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Tuyên giáo hàng năm đều có hướng dẫn Diễn đàn sinh hoạt chi bộ

Năm 2018, tổ chức sinh hoạt chuyên đề với 02 nội dung: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Năm 2019 tổ chức sinh hoạt chuyên đề với 2 nội dung, đó là Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Năm 2020 tổ chức sinh hoạt chuyên đề với 3 nội dung, đó là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Qua thực hiện Diễn đàn hàng năm, đã tạo được môi trường sinh hoạt đảng sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn. Cấp ủy các chi bộ, đã nhìn nhận lại sự lãnh đạo, quản lý của chi bộ, từ đó triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra để giáo dục, quản lý đảng viên tốt hơn, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chỉnh trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa “ trong nội bộ. Đối với mỗi đảng viên thông qua diễn đàn để thảo luận, trao đổi, trình bày những ý kiến, quan điểm cá nhân để xây dựng chi bộ và mỗi đảng viên ngày một tốt hơn, không nặng nề về kiểm điểm, phê bình hoặc chỉ trích nhau. Diễn đàn là sinh hoạt thực sự hiệu quả để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác soi mình, tự soi xét xem trong 27 biểu hiện mà Nghị quyết đã chỉ ra có rơi vào trường hợp của mình hay không, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục sửa chữa. Kết quả khắc phục những biểu hiện mà Diễn đàn chỉ ra cho thấy đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tập thể cấp ủy chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên. Tinh thần, thái độ, trách nhiệm làm việc hiệu quả hơn; tính đảng, tính đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp trong chi bộ thể hiện rõ nét hơn; nhiều biểu hiện được nhận diện trong sinh hoạt, học tập, công tác đã được khắc phục, chấn chỉnh…

Từ đầu năm 2018 đến nay, theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, hàng trăm facebook, tài khoản mạng xã hội của ngành Tuyên giáo, các đoàn thể đã ra đời, từng bước chiếm lĩnh trận địa không gian mạng, trở thành công cụ sắc bén, nhanh nhạy và hiệu quả trong tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua đó, nội dung học tập và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi và thường xuyên, nhiều mô hình hay, cách làm tốt, việc làm hiệu quả được phát hiện, nhân rộng, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Nhằm thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các quy định cụ thể đối với cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện bản đăng ký và cam kết cá nhân hàng năm.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, BTVTU đã ban hành quy định đã ban hành Quy định số 28 - QĐ/TU về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”. Từ những kết quả bước đầu của việc ký cam kết trách nhiệm giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với người đứng đầu và Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện trong năm 2017 đã được khẳng định. Trong những năm qua, Tỉnh ủy triển khai nhân rộng cách làm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương và từ đó lan tỏa đến cấp dưới. Kết quả đạt được rõ nét nhất đó là nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, khắc phục có hiệu quả nói nhiều làm ít, góp phần giải quyết có hiệu quả những hạn chế, những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị và đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Năm 2019, với mục tiêu tất cả vì cơ sở, cán bộ về tận địa bàn để động viên, trực tiếp chỉ đạo các phong trào, các hoạt động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động “Ngày thứ 7 vì Nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 vì dự án động lực”; trên tinh thần đó cá nhân các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã dành ngày thứ 7 về cơ sở cùng các địa phương chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới, tháo gỡ các vướng mắc cho nhà đầu tư. Từ những nỗ lực và cách làm sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong tỉnh trong học tập và làm theo Bác, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả khá toàn diện.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 7,16 %, tăng 125% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế tăng gấp 1,41 lần so với năm 2015.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có tiến bộ, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, các hoạt động văn hóa do Đảng, Nhà nước tổ chức đều được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia. Quốc phòng, an ninh trật tự xã hội được bảo đảm. Kết quả đó thể hiện tinh thần, ý chí quyết tâm, tính chủ động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó có sự tác động tích cực từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước trong Nhân dân tăng lên, đồng thuận trong xã hội được củng cố.

Trở thành công việc thường xuyên, tự giác

Để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, nhất là trong thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng điểm nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng cuả tỉnh.

Hai là, thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị phải gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chấ lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là, thực hiện tốt các nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 -2025, nhất là về đổi mới công tác cán bộ gắn với thực hiện chuyên đề ”Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung làm tốt, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc kéo dài trong nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án, các công trình trọng điểm của tỉnh.

Bốn là, Học tập và làm theo Bác về đạo đức phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng đảng về đạo đức, gắn với thực hiện các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rà soát 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ”tự diễn biến”, ”tự chuyển biến”, đã được nhận diện trong Nghị quyết số 04 -NQ/TW, ngày 30/10/2018 để tự phê bình, tự soi, tự sửa, thực hiện lời căn dặn của Bác ”phải thường xuyên và tự giác tự phê bình và phê bình như soi gương, rửa mặt hàng ngày”. Khắc phục có hiệu quả tình trạng ”lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh”; ”không gương mẫu trong công tác, né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả”, ”trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm”, ”đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức”, ”thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”...

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, xây dựng văn hóa, con người Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Sáu là, duy trì nền nếp việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác định kỳ hàng năm vào tháng 5 ở tất cả chi bộ đảng trong tỉnh. Tiếp tục cải tiến hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực hơn, hấp dẫn hơn gắn với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và đồng chí bí thư chi bộ, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt diễn đàn. Tiếp tục làm tốt việc cam kết, đăng ký trong thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII và học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên.

Kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là hành trang để tỉnh Quảng Trị nói chung, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, để đáp ứng được kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, xứng đáng với mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”./.

Hồ Đại Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất