Thứ Hai, 24/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Bảy, 21/11/2020 15:56'(GMT+7)

Tây Ninh: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng Đảng

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức

 

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

Triển khai bài bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Để góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05; lãnh đo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề toàn khoá, hằng năm gắn với cam kết thực hin Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm và quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để Chỉ thị số 05 trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở đều đưa vào Nghị quyết, chương trình công tác, phong trào thi đua yêu nước hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong Đảng bộ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua nhiều hình thức phong phú; chỉ đạo các cơ quan báo đài, phương tiện thông tin đại chúng duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Chỉ thị.

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chuyên đề toàn khoá, hằng năm

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chuyên đề trong Đảng bộ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Một trong những điểm đặc biệt của Tây Ninh là đã đổi mới phương thức học tập, quán triệt, phát huy hình thức học tập trực tuyến. Cách thức triển khai này đã giúp cán bộ, đảng viên chủ chốt các cấp được trực tiếp nghe báo cáo viên Trung ương báo cáo nội dung cốt lõi các chuyên đề sâu sắc và hiệu quả hơn, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong tổ chức thực hiện.

 

Hơn 4 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 2.107 lớp, với 171.102 lượt đảng viên và 30.757 lượt quần chúng, người lao động học tập, quán triệt chuyên đề toàn khoá, hằng năm; tỉ lệ đảng viên tham học tập đạt trên 98%.

 

Sau khi học tập, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyên đề toàn khoá, hằng năm trong Đảng bộ sát với chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện các nhiệm vụ đột phá của địa phương; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện.

Hội nghị trực tuyến, quán triệt Thông báo kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng - Điểm cầu Tây Ninh

Hội nghị trực tuyến, quán triệt Thông báo kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng - Điểm cầu Tây Ninh

Theo đó, các cấp uỷ đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện nghiêm túc gắn với thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Đã chỉ đạo đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ của cấp ủy, chi bộ sơ sở. Định kỳ hằng quý, cấp ủy, chi bộ lựa chọn những nội dung cốt lõi liên quan gắn với sự kiện chính trị, tồn tại, hạn chế để thảo luận, liên hệ với việc học tập, làm theo.

Đảng viên xây dựng cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, tạo cơ sở cho đánh giá, xếp loại cuối năm

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc cán bộ, đảng viên hằng năm phải có kế hoạch cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, cũng như để giảm bớt việc mỗi đảng viên phải xây dựng nhiều bản kế hoạch, cam kết trong thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã cho chủ trương triển khai thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ theo dõi thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”.

Theo đó, hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ kế hoạch thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng, chuyên đề hằng năm đăng ký cam kết thực hiện, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm; là cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm thông qua bỏ phiếu kín được kết hợp với bỏ phiếu xếp loại đảng viên.

“Làm theo” gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị

Trong những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền thường xuyên chỉ đạo, tiến hành rà soát, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo vào nghị quyết, chương trình công tác năm, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, hằng năm, qua kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp ủy đảng đều xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phát huy vai trò trách nhiệm của từng cấp uỷ viên, cấp uỷ các cấp trong tổ chức thực hiện.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển, chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá về: phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá của tỉnh và lập 5 Nhóm công tác để tổ chức thực hiện (phát triển nông nghiệp; du lịch; kết cấu hạ tầng giao thông; nguồn nhân lực; công nghệ thông tin).

Kết quả ban đầu cho thấy, kinh tế - xã hội tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét, thu hút được nhiều dự án thương mại, dịch vụ, công nghiệp; kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch được quan tâm đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh; cải cách hành chính có nhiều cách làm mới, hiệu quả được Nhân dân đồng tình, đã đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động; xây dựng các bộ thủ tục hành chính đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết, là tỉnh đầu tiên triển khai ứng dụng Zalo vào giải quyết thủ tục hành chính đem lại hiệu quả thiết thực; thời gian tới sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát, điều hành của tỉnh nhằm tạo đột phá quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của chính quyền.

Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, đã giảm 4 cơ quan cấp tỉnh, 8 cơ quan cấp huyện, 35 phòng chuyên môn và 10 chi cục thuộc sở, ban, ngành tỉnh, 43 đơn vị sự nghiệp công lập với 98 biên chế. Tiếp tục triển khai, thực hiện các mô hình thí điểm hợp nhất theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; năm 2019, các cấp uỷ đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị và Trường Chính trị tỉnh trên 13.496 lượt, qua 04 năm đã bồi dưỡng với 82.496 lượt cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, tỉnh đã phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực II mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 cho 113 đồng chí.

Những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương đượcBan Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung kiểm điểm, giải quyết; đã gợi ý kiểm điểm sâu một số cấp uỷ huyện, sở, ngành; thành lập các đoàn kiểm tra làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm, kịp thời một số tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vi phạm về luật phòng chống tham nhũng, có những vấn đề về bức xúc, nổi cộm và những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

 

Thực hiện nghiêm túc việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp cấp uỷ đảng thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thông qua đổi mới, cải tiến phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo quy chế; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; dân chủ cơ sở được phát huy. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, giải quyết kịp thời phản ứng, bức xúc của người dân.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về văn hóa. Các cấp uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức tốt các cuộc vận động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gắn với công tác giáo dục truyền thống, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức cách mạng của Người; thực hiện các mô hình tương thân, tương ái, chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình, nhiều giá trị đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá mới được hình thành và phát triển; các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ; phát huy vai trò cơ quan báo chí, bản tin thông báo nội bộ, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trong quá trình tổ chức thực hiện. Lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã đăng tải hơn 12.500 bài viết tuyên truyền hình ảnh lịch sử, truyền thống, gương người tốt việc tốt, bài viết liên quan thực hiện Chỉ thị số 05 thông qua trang, nhóm mạng xã hội Facebook, Zalo...; đồng thời báo cáo để Facebook gỡ bỏ hơn 229 trang Facebook cá nhân có nội dung xấu độc, xuyên tạc, chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh..., góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá về tư tưởng, chính trị trong nội bộ.

Ngành văn hóa, các cơ quan báo chí, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, trung tâm văn hóa, thể thao, truyền thanh huyện và đài truyền thanh xã... tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng[8]; tiếp tục chỉ đạo việc triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 (2018-2020). Qua đó, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh phát động sâu rộng trong lực lượng văn nghệ sĩ, hội viên, cộng tác viên…tham gia sáng tác. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, phát hiện nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương của Người trong đời sống của các tầng lớp Nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo của địa phương.

 Năm 2018, tỉnh đã xét chọn 6 tác phẩm báo chí và 2 tác phẩm âm nhạc (được xét chọn từ 77 tác phẩm của 74 tác giả, đồng tác giả) đã gửi dự Giải thưởng cấp Trung ương, đợt I (2016 - 2018) và tác phẩm“Vượt suối băng rừng, dãi nắng dầm mưa đưa các anh về với đất Mẹ” thuộc thể loại phát thanh, đạt giải khuyến khích. Cấp tỉnh có 3 giải B, 7 giải C, 5 giải khuyến khích được trao tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khoá XII). Năm 2019, Ban Sơ khảo tỉnh đã xét chọn 13 tác phẩm (báo chí có 4 tác phẩm; lĩnh vực văn học, nghệ thuật có 9 tác phẩm) gửi dự Giải thưởng ở Trung ương.

 

Nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, giữ gìn kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm gắn với kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số cấp uỷ cấp huyện, sở, ngành, qua đó kịp thời chấn chỉnh hạn chế liên quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nội bộ, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận, Nhân dân quan tâm. Quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân đã tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; việc rà soát khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp ủy có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước và giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hạn chế, sai phạm; đồng thời chỉ đạo các tập thể, cá nhân đề ra kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh nền nếp, giữ gìn kỷ luật trong Đảng bộ được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là đối với những vụ việc dư luận, Nhân dân quan tâm; đồng thời công khai kết quả xử lý trên báo, đài và được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Lan tỏa những mô hình, cách làm mới sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Các cấp uỷ, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội ngoài việc tiếp tục duy trì cách làm, các mô hình trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05 , đã xây dựng, phát động các phong trào, mô hình mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng học tập và làm theo như: Những công trình, phần việc làm theo gương Bác năm 2019; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 và chuyên đề năm 2019, đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề 2019 trên mạng xã hội; Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác; Sửa chữa khuyết điểm, làm phần việc tốt; Tuyên truyền lời dạy của Bác qua các bức thư pháp; Cung cấp cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin, biểu dương các gương điển hình trong Đảng bộ; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua chuyên mục phát thanh “Chuyện kể về Bác”; mỗi chi, đảng bộ đăng ký mô hình cụ thể trong học tập và làm theo gương Bác… Nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vào phát triển kinh tế xã hội gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương đã mang lại hiệu quả tích cực.

Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong học tập và làm theo lời Bác

Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong học tập và làm theo lời Bác

 

Qua thực hiện các phong trào, mô hình, giải pháp mới đã tác động, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, chuyên mục thực hiện Chỉ thị số 05 , thông qua hội nghị sơ, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05

Trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, quy định những điều đảng viên không được làm.

Theo đó, trong tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát hợp với thực tế từng ngành, địa phương, đơn vị gắn với cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện.

Tiếp tục phát huy kết quả thực hiện chuyên đề toàn khoá, chủ đề các năm, mỗi cấp uỷ, cơ quan, đơn vị cần đề ra mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo sát hợp với thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm, bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị trong thời gian qua, đưa vào nghị quyết đại hội Đảng bộ, kiến nghị cấp uỷ cấp trên để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả hơn Chỉ thị trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương, khen thưởng các điển hình, nhân tố mới để cổ vũ mạnh mẽ việc học tập và làm theo sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội; tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các phần tử xấu, phản động đang ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hình ảnh Chủ tịch Hồ Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, chính sách của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII, các quy định về nêu gương, việc phấn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.

 

Thắng Nguyễn 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất