Thứ Hai, 24/6/2024
Vĩnh Phúc
Chủ Nhật, 1/11/2020 9:39'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Nâng cao sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt của chi bộ dưới cơ sở

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề, xây dựng 1 Đề án về Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp làm việc với các ban xây dựng đảng để chỉ đạo các nội dung trọng tâm, trọng điểm trong công tác tham mưu; chọn những nội dung còn hạn chế ở cơ sở để tổ chức làm việc với Đảng ủy, chi bộ cơ sở để chỉ đạo, khắc phục. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc. Việc tổ chức sinh hoạt điểm cấp ủy, chi bộ gắn với đánh giá thực hiện cam kết, đăng ký và kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai điểm sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong Đảng bộ Khối; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối theo dõi, dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được thực hiện thường xuyên.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức các Hội thi, tập huấn để cấp ủy, bí thư chi bộ trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết. Nền nếp chế độ sinh hoạt và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng được duy trì, yêu cầu cấp ủy cơ sở đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; kiểm tra, giám sát quản lý hồ sơ đảng viên; sổ ghi chép nghị quyết cấp ủy, chi bộ.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm 38 đảng bộ và 18 chi bộ. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối là 4.135 đồng chí. Hầu hết cấp ủy viên đều giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý; cơ bản bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan.

Song song với đó, tăng cường mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng, giúp tạo nguồn, góp phần chuẩn hóa cán bộ cho cơ sở, nhất là việc phối hợp mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hằng tháng; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Công tác phát triển đảng viên, kết hợp với rà soát, sàng lọc đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động của chi bộ được chú trọng.

Qua đánh giá, xếp loại, hằng năm ( từ năm 2015 -2019), có trên 65 % chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, gần 30 % chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 78% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 16% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế nhất định, như: một số tổ chức đảng chưa thực hiện tốt quy chế làm việc; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có mặt chưa thường xuyên; phương thức lãnh đạo ở một số tổ chức đảng chưa rõ nét; nội dung sinh hoạt chi bộ đã có đổi mới nhưng vẫn còn hạn chế nhất định, nhất là tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong Đảng; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa được chú trọng.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề xuất một số giải pháp để tiếp tục nâng cao sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt của chi bộ dưới cơ sở như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, quán triệt thường xuyên giúp mỗi tổ chức đảng xác định rõ nhiệm vụ chính trị, từ đó nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, có biện pháp để nắm tâm tư, nguyện vọng đảng viên; tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, chú trọng xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó cần xây dựng cơ chế thực sự hiệu quả trong việc phối hợp giữa tổ chức đảng với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch hóa tất cả nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ trong cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của các đoàn thể trong cơ quan để giải quyết tốt mối quan hệ trong cơ quan, đơn vị; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Thứ ba, quan tâm tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ; thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ, nhất là đội ngũ bí thư cấp ủy, chi bộ. Thường xuyên củng cố, sắp xếp tổ chức đảng phù hợp với tổ chức bộ máy; bổ sung, kiện toàn kịp thời cấp ủy đáp ứng vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng ở cơ sở.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt; phân công trách nhiệm cấp ủy viên, đảng viên; thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ chuyên đề, lựa chọn các nội dung phù hợp và phân công cấp ủy viên, đảng viên chuẩn bị các nội dung sinh hoạt; mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là tự phê bình và phê bình, tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm minh; quan tâm công tác phát triển đảng viên, sàng lọc đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của chi bộ.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc phân công cấp ủy, tổ công tác cấp trên gắn, phụ trách tổ chức đảng cấp dưới, nhất là việc dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ chính là hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, trong sáng về đạo đức, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước góp phần vào thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp là yêu cầu quan trọng, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Nam Hải

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất