Thứ Hai, 22/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 25/1/2022 11:10'(GMT+7)

Vượt khó khăn dịch bệnh, triển khai hiệu quả công tác tham mưu lĩnh vực báo chí - xuất bản

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Trong năm 2021, Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch báo chí đối với các cơ quan báo chí chuyển chủ quản về Thành ủy; chủ động thực hiện nghiêm công tác theo dõi, nắm bắt hoạt động thông tin trên báo chí thành phố và cả nước. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí thành phố với cơ quan chủ quản nhằm định hướng hoạt động tuyên truyền của cơ quan báo chí thành phố một cách hiệu quả. 

Kịp thời, chủ động rà soát các vấn đề phát sinh về nội dung, phương thức thông tin của các cơ quan báo chí để kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh trong các buổi giao ban báo chí hàng tuần và các văn bản định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí thành phố, đặc biệt là việc định hướng thực hiện tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố ; bám sát các chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất của Ban Tuyên giáo Trung ương để chủ động chỉ đạo cho báo chí thành phố tăng cường tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, coi đây là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. 

Tham mưu công tác ký kết hợp tác với các cơ quan báo đài Trung ương và thành phố  thực hiện tuyên truyền theo chủ đề truyền thông năm 2021: “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Căn cứ vào chương trình phối hợp ký kết, các cơ quan báo chí đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền; thực hiện chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, các tuyến bài viết có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện tùy theo thế mạnh và tính đặc thù của từng đơn vị, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên tất cả các lĩnh vực. Nhìn chung, công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí có ký kết phối hợp truyền thông với thành phố đã tạo ra các hiệu ứng rất tích cực đối với vị thế của thành phố.

Đặc biệt, thời điểm cao điểm dịch bệnh tại thành phố, tham mưu Thành uỷ tổ chức các buổi làm việc nhằm trao đổi với 7 cơ quan báo chí thành phố và 8 cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn để lưu ý những vấn đề cần bổ sung vào kịch bản, nhằm tiếp tục bám sát thực tế tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền xuyên suốt ; tham mưu các nội dung trao đổi, nhắc nhở các cơ quan báo chí Trung ương trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, nhất là với các cơ quan báo chí có hoạt động ký kết, phối hợp truyền thông với thành phố. 

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố thực hiện việc thẩm định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 9 lãnh đạo quản lý báo chí, báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Phụ nữ Thành phố, Đài Truyền hình thành phố, Tạp chí Văn nghệ Thành phố, Tap chí Khoa học Đại học Sài Gòn, Tạp chí Phát triển nhân lực...nhất là với các cơ quan báo chí sau sắp xếp về trực thuộc Thành ủy, thực hiện rà soát quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí thông qua tìm hiểu năng lực thực tế của cá nhân và nắm bắt tình hình dư luận cán bộ đảng viên, đồng nghiệp của cán bộ trong diện bổ nhiệm để xem xét cho ý kiến trước khi chuyển sang các bước tiếp theo. Quy trình thẩm định việc bổ nhiệm được thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; ban hành 2 Quy chế quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các cơ quan báo chí...

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá sát thực tế tình hình, xây dựng kịch bản truyền thông  và tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo; triển khai hiệu quả Kế hoạch số 63-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố, Kế hoạch số 3235/KH-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An trong thời gian tới; kịch bản truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đồng thời tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy xem xét, hỗ trợ phóng viên, nhân viên các cơ quan báo chí của thành phố bị nhiễm Covid-19 ...

Ban Tuyên giáo Thành ủy kịp thời đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu Thường trực Thành ủy về cơ chế trao đổi thông tin và triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do phòng, chống dịch Covid-19.

THAM MƯU, ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CÁC NHÀ XUẤT BẢN TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH COVID-19

Năm 2021, đặc biệt là giai đoạn từ tháng 4/2021 - tháng 9/2021, trước những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và ngành xuất bản nói riêng, nhằm tiếp tục tăng cường công tác định hướng, chỉ đạo đối với hoạt động xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực chủ động triển khai, nghiên cứu đề xuất bổ sung các cơ chế hỗ trợ đối với các nhà xuất bản để thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền; tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan chủ quản đối với việc định hướng đề tài.

Tăng cường công tác định hướng, chỉ đạo đối với hoạt động xuất bản, tích cực chủ động triển khai, nghiên cứu đề xuất bổ sung các cơ chế hỗ trợ đối với các nhà xuất bản để thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền; tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan chủ quản đối với việc định hướng đề tài; phối hợp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện cơ chế đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước xuất bản phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố . 

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các cơ quan có có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Đề án ủa Ban Thường vụ Thành ủy về hợp nhất và tổ chức Lễ công bố Quyết định hợp nhất và trao Quyết định cán bộ Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; Đề án và các Quyết định chấm dứt hoạt động Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng và bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN QUA TRANG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

Trong năm 2021, Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố đã đăng tải 14.372 tin bài , video, audio (tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2020). Công tác thông tin tuyên truyền được Trang tin chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường sử dụng các hình thức trực quan sinh động như video, audio, infographic bên cạnh tin, bài thông thường nhằm thu hút, hấp dẫn bạn đọc truy cập theo dõi.  

Trang tin tiếp tục phối hợp có hiệu quả với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc đẩy mạnh các bài viết trên chuyên trang Tổ chức Xây dựng Đảng, qua đó thông tin các văn bản về công tác tổ chức của Trung ương, của thành phố ; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kịp thời đăng tải các thông tin liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, giám sát ; phối hợp xây dựng chuyên mục về các sự kiện lịch sử; nhân vật lịch sử tiêu biểu bằng hình thức infographic, qua đó giúp bạn đọc dễ dàng có thông tin khái quát, những điểm nhấn đặc biệt của các nhân vật lịch sử bên cạnh những bài viết chi tiết, sâu sắc. 

Đặc biệt, ra mắt bạn đọc 2 mục mới tuyên truyền bằng hình thức video, audio là: Tiêu điểm trong ngày – tóm tắt những sự kiện, những thông tin nổi bật trong ngày – với 252 sản phẩm; và Kể chuyện truyền thống - giới thiệu một số đoạn trích tiêu biểu của những tác phẩm viết về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ - với 16 sản phẩm, qua đó giúp bạn đọc hiểu rõ và trân trọng với những khó khăn gian khổ hy sinh của quân và dân ta.

Giao Tuyến

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất