Thứ Tư, 19/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 5/1/2022 10:32'(GMT+7)

Tây Ninh: Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư ương Đảng (khóa X) về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để triển khai thực hiện; chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai ứng dụng Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, ban hành các hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; theo đó, hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình chuẩn bị, các bước sinh hoạt chi bộ và các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng, năm.

Các cấp uỷ cấp huyện và tương đương căn cứ các chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các huyện biên giới lãnh đạo thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp trực thuộc Đảng uỷ các xã biên giới theo Quyết định số 1068-QĐ/TU, ngày 26/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh; thực hiện phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình theo Chỉ thị số 681-CT/ĐU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc (6 huyện, 2 thị xã, 1 thành phố, 04 đảng uỷ), với 577 tổ chức cơ sở đảng (189 đảng bộ cơ sở và 388 chi bộ cơ sở), 15 đảng bộ bộ phận, 1.818 chi bộ trực thuộc với 37.356 đảng viên, chiếm 3,17% so với dân số của tỉnh (trong đó, 20 đảng bộ xã biên giới có 3.605 đảng viên, chiếm 2,11% so với dân số các xã biên giới). Trong 577 tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình: xã 71, phường 17, thị trấn 6; cơ quan 238; đơn vị sự nghiệp 106; lực lượng vũ trang 73; doanh nghiệp 65 (có vốn nhà nước 46, không có vốn nhà nước 19); cơ sở khác 01 (Đảng uỷ Khu kinh tế tỉnh). Toàn tỉnh có 3.022 cấp uỷ viên cơ sở và 1.006 cán bộ, công chức cấp xã.

Chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường giám sát việc sinh hoạt chi bộ; xây dựng quy chế làm việc, trong đó phân công cấp uỷ viên các cấp, lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ tăng cường giám sát chế độ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ ở địa bàn phụ trách ít nhất mỗi quý 1 lần. Chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các chi bộ, đảng bộ chấp hành nghiêm túc chế độ, nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, đảng bộ cơ sở theo quy định, bảo đảm sinh hoạt thường lệ. Các cấp uỷ, bí thư chi bộ chuẩn bị khá tốt nội dung cuộc họp, xây dựng kế hoạch và phân công đảng viên hoặc tổ đảng chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề hằng quý, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt 85% trở lên, sổ biên bản ghi chép đầy đủ, thực hiện thống nhất theo mẫu sổ do tỉnh phát hành. Nhìn chung, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên, trong sinh hoạt thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

Đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm quy định sinh hoạt thường lệ mỗi năm 2 lần vào dịp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết cuối năm; nội dung, chương trình bảo đảm theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Cấp uỷ cơ sở họp định kỳ hằng tháng, trong sinh hoạt phát huy dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về chất lượng sinh hoạt chi bộ của từng loại hình chi bộ trong Đảng bộ tỉnh được chú trọng. Đối với chi bộ ấp, khu phố: Trong sinh hoạt đã bàn và ra nghị quyết lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, phát triển đảng viên, phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên, các vấn đề về môi trường; giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư. (2) Đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: Do đặc thù đảng viên tập trung, tổ chức đảng ổn định, trình độ đảng viên khá cao, bí thư chi bộ là thủ trưởng cơ quan, đơn vị nên chất lượng sinh hoạt hầu hết đều đạt mức độ “Tốt”. Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều nơi còn nặng về kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ít đi sâu kiểm điểm rút kinh nghiệm vai trò lãnh đạo của cấp uỷ và trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ. (3) Đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang: Trong sinh hoạt, chi bộ đã bàn và ra nghị quyết lãnh đạo xây dựng chi bộ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng, công tác quân sự, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị. Đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật cao, chất lượng sinh hoạt đều đạt mức độ “Tốt”. (4) Đối với chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp: Trong sinh hoạt, chi bộ tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn một số hạn chế như: Nội dung sinh hoạt chủ yếu phổ biến, đánh giá những công việc đã thực hiện trong tháng trước, chưa chú ý kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi bộ cũng như tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; việc nắm bắt tư tưởng của đảng viên còn hạn chế; công tác xây dựng chi bộ và lãnh đạo tổ chức hoạt động của các đoàn thể còn chung chung.

Trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tiếp tục xác định tăng cường thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp uỷ, tổ chức đảng. Đổi mới về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước./.

Nguyễn Thắng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất