Thứ Bảy, 13/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 5/4/2023 10:44'(GMT+7)

Xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên Cần Thơ “thành thật - công khai - nói thật - làm thật”

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và đề ra chương trình công tác quý II của năm 2023

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và đề ra chương trình công tác quý II của năm 2023

ĐẨY MẠNH VIỆC XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở CẦN THƠ

Thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác về đạo đức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua các văn bản chỉ đạo cụ thể. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo xây dựng hoàn thiện và thực hiện những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, đều giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, theo dõi, việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trên địa bàn. Năm 2008, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Chỉ đạo đã biên soạn và phát hành 100.000 cuốn Sổ tay về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung quy định 05 chuẩn mực cụ thể phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Đồng thời, trên cơ sở xác định tiêu chí xây dựng người Cần Thơ  “Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với việc học tập và làm theo Bác là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần nâng cao đạo đức của tổ chức đảng và đảng viên; với mục đích tạo lập môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, chăm lo phát triển con người một cách toàn diện; xây dựng người Cần Thơ để phát huy nhân tố con người trong xây dựng và phát triển thành phố thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ năm 2016 đến nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có nhiều giải pháp trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện tiêu chí người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”. Qua đó, góp phần rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở CẦN THƠ HIỆN NAY 

Kế thừa thành quả xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khoa IX về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thành ủy Cần Thơ xây dựng nội dung quy định 05 chuẩn mực cụ thể phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thành phố Cần Thơ; giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Trung ương và trên cơ sở các chuẩn mực chung, các đơn vị trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đồng thời khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, thiết thực để tổ chức thực hiện. Một số đơn vị khái quát thành khẩu hiệu, chuẩn mực. Đến giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ năm 2017 đến nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy  đã chỉ đạo triển khai và hướng dẫn chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên hội viên xây dựng bản cam kết thực hiện nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  hàng năm và các chuẩn mực đạo đức của tập thể, cá nhân đã xây dựng. Riêng đối với cán bộ chủ chốt thành phố và mỗi cán bộ đảng viên, cần thực hiện một số nội dung nêu gương theo Quy định số 19-QĐi/TU ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị”, cụ thể như sau:

Một là, về tư tưởng chính trị. Tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn đặt lợi ích tập thể, nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hai là, về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc: Cần gương mẫu thực  hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về nêu gương. Phải là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống; trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; những chỉ dẫn về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Đặc biệt, không kèn cựa địa vị, không háo danh, không tham vọng quyền lực; không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi; không tổ chức liên hoan, “tiệc tùng”, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, thuyên chuyển…; không tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng; không ăn uống, “chè chén” gây phản cảm trong dư luận xã hội. Tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo quy định của Đảng, Nhà nước. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực hoặc bản thân có thiếu sót, khuyết điểm; tự giác báo cáo, nhận kỷ luật khi bản thân có khuyết điểm, sai phạm; chỉ đạo, đề xuất xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên vi phạm, gắn với kiểm điểm nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Một góc đô thị Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: CHÂU ANH

Một góc đô thị Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: CHÂU ANH

Ba là, về tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải tiền phong, gương mẫu, thường xuyên tự kiểm điểm, “tự soi mình” và tự giác sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của mình để cấp dưới làm theo.

Bốn là, về trách nhiệm công tác. Cần thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình, công tâm, nắm chắc vấn đề, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong giải quyết công việc; quán triệt, cụ thể hóa kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hoặc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; lãnh đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng và thực hiện đúng cam kết thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng hàng năm. Và quan tâm, thực hiện nghiêm Quy định số 03-QĐ/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Năm là, về ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị; quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ và đi nước ngoài.

Tọa đàm với chủ đề

Tọa đàm với chủ đề "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới" do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều ngày 13/5/2022.

TIẾP TỤC ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CẦN THƠ “THÀNH THẬT - CÔNG KHAI - NÓI THẬT - LÀM THẬT”

Kết quả việc thực hiện các nội dung chuẩn mực đạo đức nói trên ở Cần Thơ đã được hầu hết các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên xây dựng cho mình những chuẩn mực đạo đức của tập thể, cá nhân, niêm yết tại cơ quan (đối với chuẩn mực tập thể) và vị trí làm việc của mỗi cá nhân, hàng năm đều điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với chuyên đề đạo đức hàng năm và nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan và nhiệm vụ cá nhân được giao, gắn với xây dựng bản cam kết thực hiện.

Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên đã được xây dựng và triển khai rộng rãi, thì cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm đến một số gợi ý cơ bản sau:

Một là, chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng và thực hiện nghiêm túc “Văn hóa tự phê bình và phê bình” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương bằng những việc làm thiết thực. Đó là: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (2) Coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, nhất là thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành việc làm thường xuyên, tự giác; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tổ chức các hoạt động, phong trào để mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thấm nhuần, cụ thể là 27 nhóm biểu hiện dễ mắc phải mà Đảng đã chỉ rõ, để “tự soi”, “tự sửa”, tự khắc phục và tự tránh theo phương châm  “Thật thà - Công khai - Nói thật - Làm thật”; (3) Thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức, cụ thể hóa thành các tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và đánh giá, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện có hiệu quả. Đề cao vai trò của người đứng đầu, chủ động tự phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên thực hiện; (4) Tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, có bản lĩnh vững vàng, có tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực… Các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhất là người đứng đầu cần quan tâm triển khai thực hiện một cách cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị.

Nguyễn Ngọc Quy

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất