Thứ Bảy, 15/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 31/7/2021 8:26'(GMT+7)

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên, Người khẳng định: Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng, đồng thời nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân..."

Tư tưởng của Người được Đảng ta thể hiện trong các Văn kiện Đại hội Đảng, Cương lĩnh chính trị, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định... Nhưng phải đến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thì mới biểu đạt đầy đủ, tách bạch thành các mục riêng biệt. Đảng xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(1).

Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập: chưa có nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong việc học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Công tác nắm bắt, xử lý tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh có lúc chưa kịp thời, chưa hiệu quả; tính chiến đấu, thuyết phục trong công tác tuyên truyền miệng ở một số đảng bộ cơ sở chưa cao. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên; hiệu quả công tác vận động quần chúng có mặt còn hạn chế...

 

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng về chính trị, Đảng yêu cầu quán triệt tới toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cả nhận thức và hành động phải kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, bởi “Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”(2).

Với mục đích nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, Đảng yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu về công tác tư tưởng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cần nắm chắc, dự đoán đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội; chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đổi mới công tác quán triệt việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức (đây là một trong những nhận thức mới nổi bật trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng), Đảng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm "chức vụ càng cao càng phải gương mẫu"(3).

Để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền cần tập trung lãnh tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong điều kiện mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận; rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức; coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu, tự soi, tự sửa của cá nhân; phát huy vai trò của tổ chức, chi bộ đảng trong giám sát, tổ chức thực hiện. Kết quả học tập lý luận chính trị, rèn luyện tu dưỡng đạo đức là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức theo hướng thiết thực, hiện đại, phù hợp đối tượng. Tiếp tục đổi mới dạy và học các môn lý luận chính trị và giáo dục đạo đức trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị cấp huyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời cập nhật kiến thức mới. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát huy khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo của người học. Chú trọng nâng cao trình độ, trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phong cách, đạo đức cho giảng viên lý luận chính trị.

Ba là, phát huy vai trò của hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp đối tượng, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục. Thực hiện nghiêm các hình thức cung cấp thông tin, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, an toàn và bảo mật thông tin theo quy định. Phát huy vai trò giám sát của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội, Facebook...chủ động cung cấp thông tin, kiện toàn lực lượng, đặc biệt là các bộ phận chuyên trách không gian mạng, đảm bảo nhanh nhậy, hiệu quả. Quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm; quan tâm đúng mức tới thế hệ trẻ. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ, nhất là phương tiện đấu tranh trên mạng và bảo mật thông tin nội bộ.

Năm là, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp uỷ cấp trên chủ động gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến, tự chuyển hoá"; coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện hiệu quả việc giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt.

Sáu là, củng cố, phát triển bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan làm công tác chính trị, tư tưởng. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần bố trí đủ biên chế cho các cơ quan chuyên trách tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng. Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng có tư duy và bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, am hiểu rộng các lĩnh vực; có kỹ năng tham mưu, tuyên truyền, vận động, nói, viết thuyết phục, sắc bén. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống tuyên giáo các cấp, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị cấp huyện đủ chuẩn theo các quy định của Trung ương. Đầu tư cơ sở vật chất, đường truyền để kết nối hội nghị trực tuyến đến xã, phường, thị trấn.

Tóm lại, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng từ tỉnh tới tới cơ sở. Điều đó sẽ giúp Đảng bộ tỉnh giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, chặt chẽ, trực tiếp về mọi mặt; góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, bồi đắp tình yêu đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; thiết thực cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII của Đảng và XIV của Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với Đảng bộ tỉnh.

Lò Thị Minh Phượng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên

___________

 

(1) (2) (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.1, tr.180, 33, 41.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất