Thứ Hai, 22/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 18/1/2024 18:11'(GMT+7)

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giao ban quý 1 năm 2024

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối gồm 23 đồng chí, do Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường làm Trưởng Ban Chỉ đạo, hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, căn cứ tình hình và yêu cầu thực tế, Ban Chỉ đạo sẽ điều chỉnh, bổ sung phân công phù hợp. Trường hợp đột xuất, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, các thành viên có trách nhiệm báo cáo trực tiếp đồng chí Trưởng ban; Phó trưởng ban Thường trực để chỉ đạo, kịp thời cho ý kiến giải quyết theo thẩm quyền.

Bám sát phương châm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương “Chủ động - Kịp thời - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024, triển khai tới các đảng ủy trực thuộc; nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực; bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc thống nhất, đồng bộ, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, vững chắc trong công tác này.

Chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tích cực phối hợp, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, đề cao tính chủ động phát hiện, trao đổi, cung cấp thông tin phản ánh tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để kịp thời đấu tranh, xử lý, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, xây dựng tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối Nguyễn Quang Trường trao quà cảm ơn các đồng chí thôi tham gia Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối Nguyễn Quang Trường trao quà cảm ơn các đồng chí thôi tham gia Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

 

Tăng cường công tác chỉ đạo định hướng, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Phát huy, kế thừa những phương thức hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan sai trái, thù địch phù hợp hơn với từng đối tượng, từng lĩnh vực công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và tin thực tiễn đặt ra. Chú trọng tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ, dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; bảo đảm an ninh, thông tin cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Trên cơ sở Kế hoạch năm 2024, đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa nội dung gắn nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm để thực hiện; báo cáo kết quả hoạt động về Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) trước ngày 20 của tháng cuối quý, để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận thông qua kế hoạch, thể lệ tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất