Thứ Ba, 25/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 28/12/2023 9:38'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác khoa giáo năm 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác khoa giáo trong năm 2024; để xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

2. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo nhằm giải quyết những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm và thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực khoa giáo. Trong tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động công tác khoa giáo cần quan tâm định hướng dư luận xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

3. Các hoạt động của công tác khoa giáo phải thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo. Trong đó, tập trung tham mưu các nội dung sau:

- Tham mưu hướng dẫn, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và các đề án nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 20-KH/TW, ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trong đó tập trung vào các nội dung: Những khó khăn, vướng mắc trong việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; những cơ chế, chính sách cần tháo gỡ tạo bước đột phá trong việc trọng dụng, thu hút, tôn vinh trí thức, nhất là bộ phận trí thức tinh hoa, các nhà khoa học, nhà văn hóa lớn; đề xuất tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm phát huy được các trí thức, chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị…

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư (khóa XIII) “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”. Trong đó, tập trung tham mưu những nội dung trọng tâm sau: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền, các cơ quan chuyên môn đối với công tác y tế cơ sở; thực hiện trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở; kiện toàn mô hình tổ chức, quản lý trung tâm y tế; đổi mới phương thức hoạt động của y tế cơ sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở.

- Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trong đó, tập trung tham mưu về: Tăng cường vai trò của các tổ chức đảng trong triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là vấn đề chồng chéo trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục, triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa mới; quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng các chuyên gia, nhà khoa học đối với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học.

- Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung, quá trình triển khai và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực khoa giáo. Giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trong thực hiện chủ trương, chính sách về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; phát triển mạng lưới y tế cơ sở; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; xây dựng gia đình, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; chính sách an sinh xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước thành lập, giao nhiệm vụ ở Trung ương và địa phương.

2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

- Ban tuyên giáo các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát công tác khoa giáo, trên cơ sở chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được cấp ủy ban hành và kế hoạch sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo tập trung vào nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

- Tham mưu cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước thành lập, giao nhiệm vụ ở Trung ương và địa phương thuộc lĩnh vực khoa giáo.

3. Công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

- Ban tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương (phụ lục gửi kèm).

- Trên cơ sở triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2024, Ban tuyên giáo các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy cùng cấp tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực công tác khoa giáo, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

4. Thực hiện chương trình phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII

Ban tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”:

- Căn cứ vào chương trình công tác trọng tâm, ban tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các ban, sở ngành ở địa phương về các lĩnh vực khoa giáo. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

- Tham mưu cấp ủy các cấp phối hợp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các ban, sở, ngành ở địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung, quá trình triển khai và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của các tầng lớp Nhân dân, phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin giả, sai sự thật về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo.

5. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong lĩnh vực khoa giáo

- Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và tình hình cụ thể ở địa phương, đơn vị, ban tuyên giáo các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác tham mưu, thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

- Ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác khoa giáo năm 2024 nhằm đánh giá thực trạng, xác định những vấn đề đặt ra, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá trong phương thức tham mưu và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo.

- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của đội ngũ làm công tác khoa giáo ở địa phương, cơ quan, đơn vị, ban tuyên giáo các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác khoa giáo năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế căn cứ chương trình phối hợp đã ký với Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2021 -2025, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

2. Ban tuyên giáo các cấp phối hợp với các ban, sở, ngành ở địa phương và cơ quan liên quan tổ chức tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thiết thực Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2024.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có Báo cáo kết quả thực hiện công tác Khoa giáo năm 2024 và gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Xã hội trước ngày 05/11/2024), đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: kkhoagiaobtgtw@gmail.com để Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

4. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị có ý kiến phản hồi về Ban Tuyên giáo Trung ương để kịp thời bổ sung, điều chỉnh.

* Phụ lục Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2024 ( download file tại đây)

* Mẫu báo cáo kết quả công tác Khoa giáo năm 2024 ( download file tại đây)

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất