Thứ Tư, 12/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 27/12/2023 19:1'(GMT+7)

Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác đoàn thể năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban tham dự Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ quan; Lê Huy Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo cơ quan; Đào Văn Hiếu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan.

Các đồng chí lãnh đạo Ban cùng đại biểu tham dự Hội nghị.

ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, HƯỚNG MẠNH VỀ CƠ SỞ, GIỮ VỮNG TRẬN ĐỊA TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên và Liên Chi hội Nhà báo cơ quan Ban Tuyên giáo nêu rõ, năm 2023, những thuận lợi, khó khăn của tình hình thế giới và trong nước đã tác động trực tiếp đến công tác tư tưởng của Đảng. Trong bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, linh hoạt, bám sát tình hình thực tế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; động viên các đoàn viên, hội viên đoàn thể chủ động, sáng tạo, vượt khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành Tuyên giáo của Đảng đẩy mạnh toàn diện công tác tuyên giáo, hướng mạnh về cơ sở, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể của Ban hầu hết là những người được đào tạo cơ bản, có trình độ và kinh nghiệm công tác, có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; làm tốt công tác tham mưu chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo; luôn nêu cao, phát huy tinh thần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự thành công chung của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Tuyên giáo của Đảng, góp phần thực hiện xây dựng tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Hội Nhà báo không ngừng vững mạnh.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ đoàn thể được thực hiện bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm từng cấp.

Ban Chấp hành các đoàn thể trong cơ quan luôn đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, định hướng thông tin nhiệm vụ chính trị cho các đoàn viên, hội viên, bám sát với tình hình thực tiễn và hoạt động của Ban; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, từ đó giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên thông qua nhiều việc làm thiết thực... Nhờ đó, các đoàn viên, hội viên đoàn thể luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; tăng cường trao đổi, giao lưu, nâng cao sự đoàn kết, gắn bó trong công tác tạo khí thế phấn khởi trong công tác, tin tưởng, yên tâm làm việc.

Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày Báo cáo công tác Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Công đoàn cơ quan đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028; chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện tốt hoạt động giám sát tại cơ quan, đơn vị để kiến nghị với lãnh đạo cơ quan, đơn vị khắc phục những thiếu sót được phát hiện qua giám sát, từ đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó đảm bảo tốt đoàn kết nội bộ và giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, người lao động trong công tác. Nhiều tổ công đoàn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm mới trong từng hoạt động công đoàn, thu hút được đông đảo đoàn viên và người lao động hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của công đoàn ở từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ quan trình bày Báo cáo công tác của Hội Cựu Chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Hội Cựu Chiến binh cơ quan luôn nêu cao tinh thần phát huy vai trò gương mẫu trong công tác xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng; đề cao trách nhiệm xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, quy chế và Điều lệ hoạt động của Hội Cựu Chiến binh, cơ quan, đơn vị. Ban Chấp hành Hội luôn quan tâm, quán triệt cụ thể hóa triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nắm bắt về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”...

Đoàn Thanh niên cơ quan đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên; phát huy hơn vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó có giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên cơ quan được Ban Chấp hành Đoàn quan tâm triển khai. Đồng thời triển khai hiệu quả phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên. Phong trào, hoạt động Đoàn của Đoàn Thanh niên cơ quan đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ tâm huyết, trách nhiệm, sức sáng tạo của tuổi trẻ của đoàn viên trong cơ quan; tạo ra bầu không khí mới về xây dựng tổ chức Đoàn; tạo điều kiện để nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo của Ban Chấp hành Đoàn và đoàn viên trong việc cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn trên các phương diện; qua đó góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ với sức sáng tạo và tinh thần cống hiến cho các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên.

Đồng chí Đào Văn Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan trình bày Báo cáo công tác của Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Liên Chi hội Nhà báo cơ quan đã tích cực chỉ đạo các chi hội triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; thường xuyên phát động, chỉ đạo các hội viên và chi hội trao đổi nghiệp vụ thông qua tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt nghiệp vụ trong các cuộc giao ban định kỳ của đơn vị; tích cực hưởng ứng các giải báo chí của Trung ương, bộ, ngành, địa phương. Nhờ đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ nên chất lượng tham mưu chỉ đạo, định hướng báo chí xuất bản, công tác thông tin tuyên truyền của các đơn vị báo chí có nhiều tiến bộ. Đồng thời, Liên Chi hội luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên nhằm triển khai các chương trình công tác về báo chí và hoạt động hội vừa đảm bảo sát thực tế, tình hình, vừa đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả; có nhiều đóng góp cho công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng báo chí- xuất bản, công tác thông tin đối ngoại và công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Năm 2023, Liên Chi hội Nhà báo không có hội viên vi phạm Luật Báo chí cũng như 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; không khí đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên, các chi hội luôn được củng cố, phát huy.

Đồng chí Lê Huy Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo cơ quan trình bày Báo cáo công tác của Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh và Liên chi hội Nhà báo cơ quan cũng đã tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào về nguồn, đi thực tiễn cơ sở; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, lá lành đùm rách, tích cực tham gia các chương trình quyên góp ủng hộ...

PHÁT HUY HƠN NỮA VAI TRÒ ĐẠI DIỆN BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan khẳng định, công tác đoàn thể năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những chuyển biến rõ nét, tích cực; bước đầu có đổi mới, sáng tạo trong cách làm, trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng  của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan; tích cực tuyên truyền vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Thay mặt lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan, đồng chí Lại Xuân Môn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Liên chi hội Nhà báo cơ quan.

“Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong hoạt động đoàn thể. Tôi đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ban, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên và Liên Chi hội Nhà báo cơ quan cần tiếp thu với tinh thần thật sự cầu thị để từ đó có những giải pháp khắc phục một cách hiệu quả”, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan, năm 2024, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, dự báo tình hình kinh tế - xã hội cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đây là những vấn đề mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban phải nghiên cứu, dự báo chính xác để trên cơ sở đó phân tích, đánh giá, tham mưu cho lãnh đạo Ban đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, đường lối đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Nhiệm vụ này đòi hỏi mỗi cán bộ của Ban cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn sâu, sự tận tâm, nhiệt huyết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Để hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Ban Chấp hành, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể của Ban quyết tâm triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, nghiên cứu, bám sát kế hoạch, chương trình trọng tâm năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và các chỉ đạo của tổ chức đoàn thể để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, nhịp nhàng, sát thực tiễn, cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với từng vụ, đơn vị, tổ công đoàn và từng cá nhân.

Các đồng chí lãnh đạo Ban, trưởng các đoàn thể và lãnh đạo các vụ, đơn vị chứng kiến Lễ ký Giao ước Thi đua năm 2024 giữa Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương với Công đoàn cơ quan.

Thứ hai, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hội viên. Kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề quan tâm, bức xúc của người lao động trong cơ quan. Công đoàn và các tổ chức đoàn thể cần tích cực phối hợp với cơ quan Ban, các vụ, đơn vị để chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, làm sao để các tổ chức đoàn thể trong Ban thực sự phát huy vai trò tập hợp đoàn kết, là hạt nhân đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, triển khai và giám sát tốt việc thực hiện các nội dung cam kết trong Giao ước thi đua giữa các tổ chức đoàn thể.

“Thường chúng ta chỉ quan tâm đến công tác phát động mà chưa làm tốt việc giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cam kết thi đua, dẫn đến không chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, đồng thời thiếu cơ sở, căn cứ để biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt. Do vậy, phong trào thi đua chưa đạt được hiệu quả cao nhất. Đây là vấn đề chúng ta cần quan tâm, có giải pháp khắc phục”, đồng chí Lại Xuân Môn nêu.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Đỗ Phương Thảo trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2023.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể để phát huy thực chất, hiệu quả vai trò của công đoàn và các tổ chức đoàn thể. Phải căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của người lao động trong cơ quan để xây dựng phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động, các hội viên chủ động, tích cực tham gia, qua đó xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa cán bộ công chức, viên chức, người lao động, hội viên với các tổ chức đoàn thể; giữa tổ chức đoàn thể với các vụ, đơn vị trong cơ quan.

Thứ năm, phát huy và làm tốt hơn nữa việc vận động, động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phải coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, hội viên. Thực hiện thật tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ sáu, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ tổ chức đoàn thể; hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các quyền được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra, giám sát trong hoạt động ở cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lại Xuân Môn chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025.

Tại Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025. Trong khuôn khổ Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Ban, trưởng các đoàn thể và lãnh đạo các vụ đơn vị đã chứng kiến Lễ ký Giao ước Thi đua năm 2024 giữa Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương với Công đoàn cơ quan.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2023./.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất