Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 19/7/2021 12:54'(GMT+7)

Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công tác tuyên giáo

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

NỖ LỰC, SÁNG TẠO

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm, đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban. Nhưng toàn Ban đã cố gắng, nỗ lực sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đó là:

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, vận hành trung tâm báo chí, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái… góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng và triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội XIII của Đảng.

Ban đã xây dựng đề án, trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW và tham mưu Ban Bí thư tổ chức thành công hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt; tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản.

Xây dựng đề án sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII – chuyên đề năm 2021.

Đồng chí Phan Xuân Thủy: Toàn Ban đã cố gắng, nỗ lực sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đồng chí Phan Xuân Thủy: Toàn Ban đã cố gắng, nỗ lực sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ phục vụ Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá trong thời điểm diễn ra bầu cử.

Tích cực triển khai các đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo và hoàn thành một số đề án, trong đó có các đề án được Ban Bí thư đánh giá cao và ban hành Chỉ thị mới.

Tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành 19 hướng dẫn, 43 kế hoạch, 11 tài liệu tuyên truyền, 540 quyết định, 1035 công văn, 25 tờ trình, 59 báo cáo, góp ý, cho ý kiến 126 văn bản, 70 thông báo, 7 bản tin thông báo nội bộ, phát hành 6 ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo; tổ chức 10 hội nghị, 3 tọa đàm, 2 triển lãm, 5 cuộc điều tra dư luận xã hội.

ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản cho biết, Vụ đã nâng cao chất lượng tham mưu, tập trung chỉ đạo, định hướng báo chí tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt đưa Nghị quyết và cuộc sống; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026,  tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19…

Tham mưu xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy định của Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí xuất bản như sửa đổi Quyết định 75-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc hành hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, Quyết định 157-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành Quy định về chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí;…

Vụ cũng đang tham mưu, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, tham mưu xây dựng báo cáo tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW của Ban Bí thư về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban Đảng Trung ương hiện nay.

Đồng chí Trần Thanh Lâm cho biết, Vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Ban về việc tăng cường định hướng chỉ đạo công tác quản lý báo chí truyền thông, đặc biệt quản lý trên mạng xã hội, các phương thức truyền thông mới trên internet theo lộ trình. Về công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới, Vụ đề nghị lãnh đạo Ban quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan báo chí.

Về thực hiện Quy chế 238, cần phát huy quy chế phối hợp hơn nữa với các cơ quan chức năng, các bộ, ngành để có sự trao đổi, cung cấp thông tin, giải quyết những vấn đề nổi cộm mà nhân dân bức xúc quan tâm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị chia sẻ, việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, biên soạn tài liệu giáo dục chính trị, góp phần đổi mới căn bản, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII đang tích cực triển khai. Vụ đang tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2021; triển khai thực hiện Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện.

Từ công việc triển khai, đồng chí Đoàn Văn Báu cho rằng, để tạo hiệu quả trong công việc, cần phải có kế hoạch, quy trình, cơ chế phối hợp, xác định nhiệm vụ của vụ, đơn vị mình, chủ động sáng tạo lựa chọn các phương thức, hình thức khác nhau để áp dụng; tăng cường các giải pháp công nghệ. Trong quá trình tổ chức làm việc, có sự thận trọng nhưng không bảo thủ, cầu toàn nhưng không nóng vội, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật kỷ cương, có sự phối hợp hiệu quả trong Ban và hệ thống ngành dọc, các cơ quan chức năng. Trong xử lý thông tin, cần cân nhắc, lắng nghe đầy đủ thông tin, chắt lọc thông tin.

Điểm cầu tại Thành phố Đà Nẵng.

Điểm cầu tại Thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh (T79) đã chia sẻ thông tin về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy ở phía Nam trong công tác này.

Từ đó, đồng chí đề xuất lãnh đạo Ban một số nội dung để tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, phát hiện và xử lý dứt điểm vấn đề dư luận xã hội quan tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 16 một cách thấu đáo, đúng đắn, để thấm thấu vào người dân, ổn định tâm lý và tư tưởng của người dân. Thông tin về những khó khăn có thể xảy ra và gặp phải khi thực hiện Chỉ thị 16 để người dân chia sẻ với chính quyền, kêu gọi sự đoàn kết tương trợ để thực hiện Chỉ thị 16. Tập trung đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc một cách kịp thời, phủ định thông tin xấu độc. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực trong tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID-19.

Điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế cho rằng, mỗi vụ, đơn vị, mỗi cá nhân đều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo, trăn trở góp phần thế nào để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần phòng, chống đại dịch COVID-19. Trong nội bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp để tối ưu hóa hiệu suất công việc. Bổ sung biên chế, bảo đảm sự tiếp nối và sự đào tạo các thế hệ cán bộ tuyên giáo kế cận.

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2021.

“Ban ta đã triển khai một khối lượng lớn công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ đột xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong đó có những việc lớn và khó, được hệ thống chính trị và dư luận ghi nhận, đánh giá cao”- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Thống nhất với dự thảo nội dung báo cáo của Ban và những ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cần sớm khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế còn tồn tại.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, Chương trình hành động của Ban thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đã ban hành. Đây là những nội dung, nhiệm vụ, định hướng lớn phải triển khai trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ. Vì vậy, các vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định các nội dung cụ thể, thời gian thực hiện, đơn vị phối hợp rõ ràng, thực hiện đúng tiến độ. Việc nào khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Lãnh đạo Ban kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ. Việc nào không thực hiện cần phải kiểm điểm trách nhiệm rõ ràng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Các vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định các nội dung cụ thể, thời gian thực hiện, đơn vị phối hợp rõ ràng, thực hiện đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Các vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định các nội dung cụ thể, thời gian thực hiện, đơn vị phối hợp rõ ràng, thực hiện đúng tiến độ.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, điều tra của Ban năm 2021 và các đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các vụ, đơn vị trong Ban cần chủ động, sáng tạo đề ra những cách làm mới, phù hợp tình hình thực tiễn, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Song song với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục theo dõi tình hình triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng tại các địa phương, đơn vị. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc triển khai thực hiện, đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền về tổ chức thực hiện kỷ niệm một số ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, trước mắt phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Về công tác báo chí xuất bản, cần sớm tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo, định hướng công tác báo chí – xuất bản; thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch, quản lý báo chí; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm của một số cơ quan báo chí. Tập trung nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ban những vấn đề mang tính căn cơ, lâu dài, chiến lược trên lĩnh vực báo chí –xuất bản

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, cần chủ động, tích cực tham gia, thể hiện rõ vai trò của Ban trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá để tham mưu Lãnh đạo Ban các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ này.

Về công tác của Ban Chỉ đạo 35, cần phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 35, tăng cường phối hợp, tổ chức lực lượng để đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, phản bác các luận điệu xấu độc, quan điểm sai trái, nhất là thời điểm diễn ra kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, một số ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, phòng, chống COVID-19. Xác lập cơ chế rà soát thông tin từng giây, từng phút giao quyền xử lý ngay tình hình huống không để xảy ra điểm nóng.

Về công tác văn hóa – văn nghệ, ngoài các công việc thường xuyên và trọng tâm, tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức hội nghị văn hóa văn nghệ, tầm nhìn chiến lược đến năm 2045.

Đối với công tác kiểm tra viêc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, học tập chuyên đề Chỉ thị 05 toàn khóa, cần tạo sự chủ động, trách nhiệm, không vì học trực tuyến mà coi nhẹ vai trò của cấp ủy, báo cáo viên của địa phương.

Đối với các sự kiện dự kiến tổ chức, chủ động chuẩn bị 2 phương án, trong đó có phương án tổ chức trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Khẩn trương xây dựng chương trình phối hợp của Ban với các ban, bộ, ngành theo Quy định số 238-QĐ/TW.

Về công tác nội bộ của Ban, cần tăng cường phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi một số quy chế, quy định của Ban. Tăng cường cải cách hành chính, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong Ban; thực hiện nghiêm các quy định, quy chế đã ban hành.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất