Thứ Bảy, 18/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 14/7/2021 17:46'(GMT+7)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TA)

Tham dự và báo cáo tại hội nghị còn có các đồng chí: PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XII, nghị quyết các Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội lần này có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, thể hiện sự tập trung trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vừa thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, nhất quán đối với những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời, vừa đặt ra những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn hoạt động cần được giải quyết. Trong đó, một số vấn đề lý luận đã được đặt ra sẽ được Đại hội XIII định hướng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện vào nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” trên phạm vi cả nước với hơn 959.000 cán bộ, đảng viên tham dự ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị này, cần phát huy tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, tập trung nghiên cứu sâu những nội dung của Nghị quyết; bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, để triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản, tập trung vào 5 vấn đề trọng tâm sau:

Một là, cần quan tâm nghiên cứu, thảo luận sâu vào nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII; nhất là các nội dung có liên quan đến công tác báo chí, xuất bản đã được văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ, đó là: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hưởng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục”.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. (Ảnh: TA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. (Ảnh: TA)

Hội nghị dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận kỹ về những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm được rút ra trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua thực tiễn 35 năm đổi mới, từ đó, gắn với yêu cầu thực tiễn chung của đất nước hiện nay để nhận thức rõ hơn về những nội dung đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là những những thành tựu đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm của hoạt động báo chí, xuất bản trong thời gian qua.

Hai là, trong quá trình nghiên cứu, triển khai Nghị quyết, các đồng chỉ lưu ý: (1) Phải phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, một lĩnh vực rất quan trọng trong công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, Với vai trò góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII; (2) Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội, (3) Thực hiện vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng theo tinh thần của Đại hội đã đề ra; (4) Báo chí tham gia tổng kết thực tiễn, bổ phát triển lý luận. sung,

Do vậy, việc nắm vững, hiểu sâu sắc những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết là rất cần thiết đối với đội ngũ làm công tác bảo chí, xuất bản, nhất là những đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản đóng vai trò trực tiếp, quyết định chất lượng trong công tác này.

Ba là, nắm vững và hiểu đúng những nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong Báo cáo chính trị, nhất là về phương hướng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện; các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản cần phối hợp chặt chẽ thực hiện thật tốt việc Quy hoạch báo chí; tiến hành tổng kết Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Nhà nước về báo chí, xuất bản bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động báo chí, xuất bản trong đó chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, xuất bản phát triển.

Bốn là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết, các cơ quan báo chí, xuất bản phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới quần chúng nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng. Thực hiện tuyên truyền tốt 06 nội dung sau: (1) Tuyên truyền tập trung về thành công của Đại hội XI, (2) Những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII; (3) Khẳng định thành tựu cách mạng Việt Nam qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh chính trị; (4) Nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; (5) Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thủ địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm "lấy xây làm chính" nhằm ngăn chặn hiệu quả sự thân thể xuống cấp về đạo đức, lối sống, "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", (6) Đấy gop phát mạnh công tác tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Năm là, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cần chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí, xuất bản trong tình hình mới; phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản trên mặt trận tư tưởng, đây mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để phục vụ cho công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang nhiều diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội và các hoạt động vẫn tiếp diễn trong trạng thái “bình thường mới”, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị mỗi đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương và địa phương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để lựa chọn cách làm, triển khai nghiên cứu, học tập, tiếp thu ở mức cao nhất tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ đó, cụ thể hóa một cách thiết thực, hiệu quả vào trong nhiệm vụ công tác của mỗi tập thể, cá nhân.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Hội nghị đã được nghe đồng chí PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề: “Những cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng” và đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo chuyên đề: “Những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay”./.

 Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất