Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 6/4/2018 19:50'(GMT+7)

Bình Thuận: Tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự

Theo đồng chí Hồ Trung Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, giữa hai cơ quan tuyên giáo và quân sự trong toàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo và công tác thông tin, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, triển khai thực hiện bảo đảm công tác quốc phòng - an ninh, đạt được những kết quả quan trọng. 

Hai ngành đã phối hợp tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, báo chí - xuất bản, y tế, giáo dục - đào tạo và biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang và lịch sử truyền thống các địa phương; thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo đấu tranh phản bác những thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; chủ động ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tư tưởng, bức xúc liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội và môi trường; kịp thời định hướng báo chí tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ... 

Theo kế hoạch, trách nhiệm và phương thức phối hợp được xác định: 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong tỉnh tuyên truyền về: nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các hoạt động và thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp công tác tuyên giáo - tuyên huấn hàng năm, công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm lớn của lực lượng vũ trang tỉnh, cung cấp tài liệu, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Quyết thắng” trong lực lượng vũ trang tỉnh…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tham gia ý kiến xây dựng các đề án, các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; về kế hoạch công tác tuyên giáo trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quân sự - quốc phòng; trao đổi, cung cấp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy những thông tin liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn tỉnh; tình hình, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn tỉnh; tổ chức biểu dương và cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác quân sự - quốc phòng, nhất là phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Quyết thắng” trong lực lượng vũ trang tỉnh; chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; định hướng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lực lượng vũ trang tỉnh. Xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết, mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị sơ kết, tổng kết, chuyên đề của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh …

Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ công tác và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của hai ngành quân sự và tuyên giáo, có tác động tích cực đến nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới của tỉnh nhà; đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để tăng cường phối hợp, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà giao phó./. 

Tô Thành Long 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất