Thứ Tư, 22/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 19/2/2020 9:6'(GMT+7)

Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ

Ngày 12/2/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW về “Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020”. 

Hướng dẫn đã nhấn mạnh nhiệm vụ chung và những nhiệm vụ cụ thể của công tác này trong năm 2020. 

Năm 2020, trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ, trọng tâm là: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị khóa X về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư khóa X về Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội..

Công tác văn hóa văn nghệ tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể là: Hoạt động phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm 2020; Quản lý và tổ chức lễ hội; Hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể đã đề ra, song song với hoạt động của các cơ quan chức năng, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu Ban thường vụ, cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân, mừng Đảng và các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2020 của đất nước, địa phương; việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; việc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm việc truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi lợi dụng niềm tin tôn giáo nhằm chia rẽ, giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng.

Bảo Châu

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất