Thứ Năm, 18/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 17/1/2020 12:5'(GMT+7)

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết, triển khai phương hướng, nhiệm vụ

Đồng chí  Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giấy khen cho các chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2019.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giấy khen cho các chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2019.

THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Lãnh đạo Ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã chỉ đạo, thực hiện quyết liệt 3 nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong Chương trình công tác năm 2019 của Đảng bộ, đó là: 1) Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị 05-CT/TW; tổng kết công tác xây dựng Đảng phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ. 2) Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 3) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Phó Bí thư Đảng ủy Bùi Ngọc Quý báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ quan.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng bộ; chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác với sự phân công, lộ trình cụ thể; đôn đốc kiểm tra thường xuyên, sâu sát, phát huy tính chủ động và trách nhiệm của từng đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư cấp ủy các cấp. Đổi mới nội dung và cách thức các cuộc họp. Kết luận các cuộc họp Đảng ủy hàng tháng đều được thông báo và triển khai đến từng cấp ủy, chi bộ, đảng viên để thực hiện.

Đảng ủy đã chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị chủ động nghiên cứu, đề xuât, triển khai đồng bộ nhiệm vụ công tác năm 2019. Nhiều nhiệm vụ được triển khai có chất lượng tốt, trong đó có những nhiệm vụ hệ trọng, rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao.

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện 14 đề án liên quan đến những vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo và phục vụ việc sơ kết, tổng kết nghị quyết của Đảng. Đây là năm có số lượng đề án nhiều nhất trong 4 năm qua; các đề án được thực hiện bài bản, khoa học, bảo đảm tiến độ, nâng lên về chất lượng, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp có tính thiết thực, khả thi, có tác dụng tháo gỡ khó khăn, định hướng cho công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Năm qua, Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ trong cơ quan đã có bước chuyển rõ rệt trong mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại. Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đã thực hiện tốt các nội dung về chính trị, tư tưởng; kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chi bộ, trách nhiệm nêu gương trong rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ đã chủ động hướng dẫn đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký những nội dung thiết thực để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW; chỉ đạo thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao chất lượng công tác đảng viên; triển khai, quán triệt, phối hợp thực hiện nghiêm các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đại diện Chi bộ Vụ Lý luận chính trị phát biểu tham luận.

Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các cấp ủy, chi bộ đã được thực hiện tốt hơn, chất lượng hơn. Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với gần 50% tổ chức đảng trong Đảng bộ, đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra; kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh; chấn chính, ngăn chặn những biểu hiện chưa lành mạnh; phối hợp xử lý kịp thời đơn thư, thư tố cáo, khiếu nại đúng quy định của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”

Năm 2019, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp nhận và xử lý 235 văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi đến; thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ ký ban hành 151 văn bản; tổ chức 5 hội nghị, 34 phiên họp; cho ý kiến về nhân sự được đề nghị tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cấp vụ, cấp phòng đối với 27 đồng chí; thẩm định hồ sơ, báo cáo Đảng ủy, tham mưu nghị quyết, quyết định của Đảng ủy kết nạp 7 đảng viên, công nhận 5 đảng viên chính thức, xóa tên 1 đảng viên; chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung, lưu trữ hồ sơ đảng viên, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định; hoàn tất hồ sơ nhân sự cán bộ quy hoạch hoặc được giới thiệu quy hoạch và tham gia cấp ủy các cấp theo quy định.

Nhìn chung, trong năm 2019, Đảng ủy cơ quan đã cùng với các cấp ủy, chi bộ bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban; đổi mới mạnh mẽ về hình thức và phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng chuyển biến tốt, thiết thực; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; kịp thời kiện toàn cấp ủy, chi bộ theo yêu cầu thực hiện “Đề án sắp xếp, kiện toàn cấp phòng, tinh giảm biên chế và bố trí sắp xếp vị trí việc làm sau tinh gọn bộ máy” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII…

Đại diện Chi bộ Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo phát biểu tham luận.

Các ý kiến phát biểu, tham luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ một số kết quả được nêu trong báo cáo tổng kết, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan. Theo đó, bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, Hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân trong công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan năm qua, đó là, một số cấp ủy, chi bộ chưa tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nên đã hạn chế kết quả hoạt động của chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều; việc xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế; quy chế làm việc và quy chế phối hợp chưa rõ; việc ghi biên bản sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề chưa đầy đủ, chi tiết.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương; một số cấp ủy viên các cấp chưa tích cực tu dưỡng, học tập, nghiên cứu để nắm chắc, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng và chưa phát huy hết trách nhiệm của mình nên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của chi bộ, đảng bộ bộ phận và của toàn Đảng bộ.

CHUẨN BỊ TỐT, TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Võ Văn Phuông nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và cũng là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ các cấp và các cấp ủy trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt trọng tâm công tác năm 2020.

Bí thư Đảng ủy Võ Văn Phuông phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn Đảng bộ cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tham mưu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Tăng cường phối hợp với Lãnh đạo Ban, với lãnh đạo các vụ, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực tốt những trọng tâm công tác: 1) Lãnh đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020. 2) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020. 3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt đại hội đảng các cấp; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; sớm phân công nhiệm vụ cho đảng viên, ban hành quy chế hoạt động, chương trình làm việc của cấp ủy sau đại hội đảng các cấp.

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả những trọng tâm công tác trên, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị Đảng ủy cơ quan và các đảng bộ bộ phận, chi bộ cần chú trọng vào một số nhiệm vụ, giải phải sau:

Một là, Đảng ủy phối hợp Lãnh đạo Ban, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu hoàn thành có chất lượng cao các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sớm phát hiện những vấn đề, vụ việc có tác động đến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo. Tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả nghiên cứu học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường hướng dẫn, thẩm định và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chủ động trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ba là, xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ. Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng kết nạp đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối.

Bốn là, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Tăng cường việc tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Năm là, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng  cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.../.

Một số chỉ tiêu cụ thể của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2020:

* 100% các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ.

* 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ cơ quan được học tập, quán triệt và phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan.

* 100% chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* 100% đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020.

Tin, ảnh: Hoàng Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất