Thứ Sáu, 19/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Chủ Nhật, 26/1/2020 15:0'(GMT+7)

Nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

 *Phóng viên: Tạo không khí phấn chấn, củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận trong xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tuyên giáo trong năm 2020, một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Xin đồng chí cho biết những mục tiêu, giải pháp mà ngành tập trung thực hiện trong năm tới?

 

 *Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, Ngành Tuyên giáo xác định 7 nội dung quan trọng gồm:

 

 Thứ nhất, ngành tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực tuyên giáo. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, toàn Ngành Tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương hoàn thành có chất lượng cao các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý văn bản; đầu tư đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

 

 Ngành chủ động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo.  Toàn ngành tổ chức triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả và sát hợp với thực tế từng ngành, đơn vị, địa phương. Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” trong toàn nhiệm kỳ Đại hội XII, để đề xuất với Bộ Chính trị định hướng các nhiệm vụ trên lĩnh vực này trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

 

 Thứ hai, ngành chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; trong đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chất lượng tham mưu, góp ý, tổng hợp các ý kiến của nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

 

 Thứ ba là chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương diễn ra trong năm 2020, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; tập trung phục vụ và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Thúc đẩy việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; phát huy sức mạnh của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, cổ vũ động viên nhân tố mới, mô hình mới; phối hợp tốt trong việc xử lý nghiêm theo quy định những sai phạm trong công tác quản lý, hoạt động báo chí, xuất bản. Chú trọng tham mưu giải pháp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng”.

 

 Thứ tư, ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Ngành tập trung chỉ đạo nắm bắt tình hình, dự báo, phát hiện sớm “điểm nóng” để tổ chức lực lượng, tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; ngăn chặn các trang mạng xã hội, blog cá nhân chống phá Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là trong dịp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

 

 Thứ năm là chú trọng tính tư tưởng chính trị trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, các vấn đề xã hội. Ngành tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và các vấn đề xã hội. Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện, xây dựng các đề án, đề tài khoa học, chuyên đề chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực khoa giáo. Tham mưu khắc phục rõ nét một số vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội.

 

 Thứ sáu, ngành tăng cường công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tiếp tục nâng cao tính chủ động, đồng bộ, kịp thời, chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại. Tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2020, về các sự kiện quan trọng, đột xuất, nhạy cảm, trong đó có vấn đề biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, quan điểm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế. Duy trì, mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực tuyên giáo, nhất là tăng cường hợp tác với các đảng cộng sản, đảng công nhân, đảng cầm quyền và đảng tham chính tại các nước trên thế giới; nâng cao chất lượng công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tuyên giáo theo tinh thần Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

 

 Thứ bảy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Đổi mới có tính căn bản về nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Có các giải pháp thu hút cán bộ đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ và phù hợp với đặc thù của công tác tuyên giáo. 

 

 *Phóng viên: Triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được xem là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020. Xin đồng chí cho biết, ngành Tuyên giáo sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ quan trọng này như thế nào?

 

 *Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Thực hiện nhiệm vụ này, Ngành tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền việc công bố dự thảo văn kiện để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nâng cao chất lượng tham mưu, góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý phải chắt lọc được tâm tư, nguyện vọng và hiến kế của các tầng lớp Nhân dân, để báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

 

 Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu việc thành lập, tổ chức và quản lý Trung tâm Báo chí của Đại hội XIII; tổ chức tốt các buổi họp báo, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng; Chỉ đạo tổ chức và thẩm định có chất lượng cao các nội dung hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng.

 

 *Phóng viên: Xin đồng chí cho biết các cơ quan báo chí có vai trò như thế nào trong phản bác, đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo, các tỉnh, thành, ngành trong giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không để phát sinh “điểm nóng”?

 

 *Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Từ nhiều năm nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách chống phá công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; khai thác các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, xuyên tạc thực tế tình hình dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng, ngôn luận tại Việt Nam. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí đã đặc biệt quan tâm, có nhiều nỗ lực nhằm đấu tranh, chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Các bài viết được phản ánh kịp thời, dưới nhiều hình thức, nội dung sinh động, minh chứng cụ thể, rõ ràng, khoa học, góp phần giúp cho người dân hiểu rõ bản chất của vấn đề; kịp thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; tạo ổn định tâm lý cho người dân, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

 

 Một số cơ quan báo chí Nhân dân, TTXVN, VTV, VOV, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân hội, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Truyền hình Công an Nhân dân… là những cơ quan báo chí có nhiều tin, bài, phóng sự, chương trình về chủ đề này. Các chuyên mục Bình luận & Phê phán (Báo Nhân dân); Làm thất bại chiến lược Diễn biến hòa bình (Quân đội Nhân dân); Nhận diện sự thật, Diễn biến hòa bình (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội)... là các chương trình, chuyên mục thực sự có chất lượng, uy tín, thu hút được sự quan tâm của người dân, dư luận, nâng cao hiệu quả chất lượng tuyên truyền về chủ đề này.
 
 Hình thức các bài viết, chương trình khá phong phú, sinh động, trình bày một cách khoa học với nhiều cách thức chuyển tải: bài viết, phóng sự, tọa đàm trao đổi, có mục bình luận, tương tác độc giả; nội dung bám sát với những diễn biến thực tế, lập luận sắc bén, có dẫn chứng, số liệu cụ thể thuyết phục được người đọc, người xem…

 

 Các nội dung tuyên truyền khẳng định, chứng minh đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam cùng các thành tựu Việt Nam đã đạt được về dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng - tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Thông tin về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khẳng định các căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam; Phân tích, chứng minh cơ sở pháp luật đúng đắn của Việt Nam - quốc gia có chủ quyền, trong việc khởi tố, bắt tạm giam, xét xử một số cá nhân vi phạm các Điều 79, Điều 88, Điều 258 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phân tích chỉ rõ bản chất sự kiện tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự công cộng xảy ra ở một số địa phương, qua đó kêu gọi người dân cần tỉnh táo, không về hùa với kẻ xấu phá hoại đất nước; Phân tích vạch rõ thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội, làm tổn hại uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam; vạch trần thủ đoạn nhân danh phản biện để cổ vũ các bình luận, đánh giá tiêu cực về Việt Nam. Dựa trên cơ sở tư liệu chính xác, cụ thể để phân tích, chứng minh bản chất, vạch trần các thủ đoạn mà các tổ chức, cá nhân này đã và đang tiến hành để chống phá Việt Nam.

 

 Trước các diễn biến của tình hình xã hội, Ban Tuyên giáo các cấp cần sớm phát hiện các vấn đề, vụ việc có tác động sâu sắc đến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo; Kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng”. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

 

 *Phóng viên: Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, bắt đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020 - 2021). Xin đồng chí cho biết nội dung trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới? 

 

 *Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Nội dung trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới tập trung tuyên truyền, phản ánh sinh động các sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước, trong đó tập trung nhấn mạnh việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, khẳng định sự tham gia chủ động, tích cực của Việt Nam vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế; tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong các vùng biển, đảo của Tổ quốc; về thành tựu công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng, thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam.

 

 Ngành thực hiện công tác đánh giá, tổng kết thực tiễn triển khai Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư những phương hướng chiến lược, giải pháp triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2030; phối hợp triển khai hiệu quả Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019, huy động sự tham gia của đông đảo người nước ngoài, nâng cao uy tín của Giải thưởng thông qua chất lượng các tác phẩm dự Giải thưởng.

 

 Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền, chú trọng thông tin trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài; phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; cung cấp thông tin, quảng bá Việt Nam ra thế giới trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại, sự kiện lớn của đất nước; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại các cấp, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

 

 *Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất