Thứ Tư, 24/7/2024
Nghiên cứu
Chủ Nhật, 25/2/2024 10:10'(GMT+7)

Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

THAM MƯU XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, các cơ quan Đảng Trung ương đã tham mưu Đảng ta đổi mới tư duy, kiên định, vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm quốc tế để hoạch định nguyên tắc, đường lối đổi mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, giữ vững ổn định chính trị, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, từng bước phát triển.

Đóng góp nổi bật trong tham mưu xây dựng Đảng về chính trị là khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học; khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng là đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế. Đảng ta ngày càng nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn công tác xây dựng Đảng về chính trị, trong đó nhấn mạnh trọng tâm là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên định nhưng phải vận dụng, phát triển sáng tạo và ngược lại; kiên định nhưng chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa, phủ nhận những thành tựu lý luận về chủ nghĩa xã hội, những quy luật phổ biến của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối chính trị đúng đắn đã được xác định mà phải bổ sung, phát triển và làm cho những mục tiêu, quy luật, đường lối ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”[1].

Nhìn lại 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước phải đối mặt với chồng chất khó khăn, thử thách nhưng tính chiến đấu trong các tổ chức Đảng, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng cao; đoàn kết, thống nhất quanh Đảng để cùng chèo lái đưa cách mạng Việt Nam vượt qua giông bão, từng bước ổn định, phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[2].

Công tác tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các văn kiện của Đảng chuyển biến rõ rệt về chất lượng và hiệu quả. Việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai một cách bài bản và khoa học. Cấp ủy các cấp bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả của chương trình, kế hoạch hành động. Công tác tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quản lý người học được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ. Hình thức nghiên cứu, học tập ngày càng đổi mới, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ sở; linh hoạt, sáng tạo, kết hợp giữ trực tiếp và trực tuyến, thu âm, thu hình phát lại, tọa đàm chuyên đề cho cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận nội dung nghị quyết, xây dựng chương trình hành động... Báo cáo viên hội nghị được cấp ủy các cấp chọn lọc kỹ lưỡng, có nhiều kinh nghiệm, am hiểu lý luận và thực tiễn, có phương pháp sư phạm, kỹ năng truyền đạt tốt. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông, báo chí từ Trung ương đến địa phương cũng mở các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, đăng bài về những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện tiếp cận nghiên cứu, học tập nghị quyết bằng nhiều cách thức, phương tiện.

Tham mưu xây dựng Đảng về tư tưởng được đẩy mạnh, các Ban Đảng Trung ương đã chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham mưu cho Đảng ban hành hệ thống các văn kiện của Đảng trên lĩnh vực này, góp phần quan trọng phát triển tư duy lý luận của Đảng. Nhiều vấn đề vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra từng bước nhận thức rõ hơn, hoàn thiện hơn và thống nhất trong Đảng và xã hội như nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa… Công tác tham mưu đã có đóng góp quan trọng, làm rõ những luận điểm nào của C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. Lênin trước kia đã đúng, bây giờ và về sau vẫn đúng; những luận điểm nào trước kia đúng, nhưng bị thực tiễn vượt quan cần phải bổ sung, phát triển; những luận điểm nào ngay khi sinh thời, các ông đã phát hiện thấy không đầy đủ hoặc thừa nhận là sai và đã sửa đổi, nhưng chúng ta không thấy hết; những luận điểm nào của C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. Lênin mà chúng ta đã hiểu không đầy đủ, hoặc hiểu sai do nghiên cứu không thấu đáo hoặc hiểu theo cách hiểu không đúng của người khác, đảng khác. Từ đó, Đảng ta đã xác định phải vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ động nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc các lý thuyết phát triển, các trào lưu lý luận và các thành tựu khoa học của thế giới. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh, đổi mới cả về nội dung và phương pháp; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Đã thiết lập được chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng mang tính hệ thống với sự đa dạng hóa các chương trình, giáo trình, hình thức học tập gắn với tiêu chuẩn, chức danh của cán bộ, đảng viên. Mạng lưới các trường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị ngày càng rộng khắp từ Trung ương tới cơ sở.

Qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công tác tham mưu xây dựng Đảng về tư tưởng đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, tin tưởng, ủng hộ và tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Công tác tham mưu xây dựng Đảng về tư tưởng cũng góp phần quan trọng nâng cao khả năng tự đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với các biểu hiện giáo điều và cơ hội dưới mọi hình thức.

Trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điển sai trái, thù địch, các cơ quan Đảng Trung ương đã tham mưu ban hành những quyết sách đúng đắn, kịp thời và chỉ đạo tổ chức đấu tranh hiệu quả. Về nền tảng tư tưởng, bước phát triển nhận thức trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới là: Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho mọi hành động[3]. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Đây là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đây được coi là một trong những vấn đề “mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”. Bên cạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan Đảng Trung ương đã tham mưu ban hành nhiều văn kiện chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hòa bình", các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vạch trần âm mưu thâm độc và luận điệu chiến tranh tâm lý, các thủ đoạn chống phá tinh vi của kẻ thù. Việc xây dựng, tổ chức lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điển sai trái, thù địch ngày càng bài bản, chuyên nghiệp.

Xây dựng Đảng về đạo đức là một đóng góp mới, đột phá trong công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Vấn đề này tuy đã được đề cập trong nhiều văn kiện trước đó nhưng lần đầu tiên được Đại hội Đảng lần thứ XII tách riêng thành một nội dung quan trọng, độc lập với xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, trong đó nhấn mạnh: xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Qua 40 năm đổi mới, công tác tham mưu xây dựng Đảng về tư tưởng ngày càng hiệu quả, nhất là việc tham mưu các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng trở thành phong trào có sức lan tỏa, phát triển sâu rộng trong xã hội. Việc xây dựng hệ thống các quy định, quy chế, chuẩn mực đạo đức ngày càng hoàn thiện, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tận tụy, hoàn thành trọng trách trong công tác và sinh hoạt. Công tác tham mưu xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 13/10/2023, tại thành phố Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”.

Ngày 13/10/2023, tại thành phố Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”.

THAM MƯU ĐẢNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản không ngừng đổi mới về cả về nội dung, phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Việc tham mưu xây dựng nội dung, kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, cổ động ngày càng chủ động, bài bản hơn. Chất lượng, hiệu quả tham mưu chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản ngày càng được nâng cao; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng nội dung chính trị, tư tưởng, nhất là các vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong hoạt động báo chí, xuất bản; bảo đảm thông tin khách quan, kịp thời, định hướng dư luận xã hội. Tham mưu quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, các nội dung được quy định trong giấy phép hoạt động; tăng cường quản lý hoạt động, quy trình tác nghiệp của phóng viên, cộng tác viên, văn phòng đại diện, cơ quan thường trú…

Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị quan trọng mang tầm chiến lược để tập trung xây dựng và phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học; làm cho văn hoá phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Trọng tâm của việc xây dựng văn hoá là xây dựng con người có nhân cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh. Văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. Tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh.

Tham mưu công tác khoa giáo ngày càng được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đồng sống xã hội, đưa giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trở thành quốc sách hàng đầu. Đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng để phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; quản lý tài nguyên, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng hệ thống quan điểm phát triển đất nước; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam. Tham mưu lĩnh vực giáo dục và đào tạo chú trọng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự nghiệp đổi mới giáo dục; bảo đảm định hướng chính trị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng các lĩnh vực y tế, bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình, thể dục thể thao, an ninh xã hội… đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Qua 40 năm đổi mới, công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương đã có những đóng góp quan trọng, phát triển nhận thức của Đảng trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo trên các mặt lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, công tác phối hợp, tổ chức bộ máy và cán bộ.

Việc tham mưu ban hành cương lĩnh, chương trình, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế trên lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng đầy đủ, hoàn thiện, sáng tạo, đột phá góp phần quan trọng giữ vững trận địa tư tưởng; củng cố, nâng cao uy tín, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu, tính hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, ổn định để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

THAM MƯU XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Có thể thấy, công tác xây dựng tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo ngày càng được thiết lập đầy đủ, toàn diện ở các cấp ủy, và cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo. Các cơ quan Đảng Trung ương tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, đường lối của Đảng trong các lĩnh vực: Tuyên truyền, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em… Các cơ quan này đóng vai trò trọng yếu tham mưu xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị và tinh thần của chế độ; khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, được đào tạo cơ bản; có trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu; luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kinh nghiệm, am hiểu các lĩnh vực công tác tuyên giáo; có ý thức trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo. Từ Trung ương đến địa phương, lực lượng cán bộ tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng và trực tiếp tạo nên sự thống nhất và đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng, củng cố, phát triển Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. 

Tham mưu đổi mới phương thức công tác tuyên giáo ngày càng được chú trọng, trong đó trọng tâm là đổi mới phương pháp học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết chủ trương, đường lối của Đảng. Phương pháp đối thoại từng bước được coi trọng trong các cuộc tọa đàm, hội thảo, trong giảng dạy lý luận chính trị, trong đối thoại giữa người đứng đầu các cấp với nhân dân, trong đối thoại của các cơ quan có trách nhiệm với những người có ý kiến khác hoặc trái với đường lối hiện hành. Trong một số bài viết, tính đối thoại, chất lượng phản biện ngày càng được nâng cao. Phương pháp nêu vấn đề ngày càng được sử dụng phổ biến trong các bài giảng về lý luận chính trị, trong tọa đàm, hội thảo. Phương pháp trực quan cũng được thực hiện trong giảng dạy, trong công tác cổ động qua các sự kiện lớn của đất nước. Phương pháp nêu gương được thực hiện thông qua các tấm gương cá nhân điển hình, qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua triển khai thực hiện các quy định nêu gương của Đảng, qua hoạt động nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được thực hiện ngày càng thực chất với phương châm hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình và dư luận xã hội để có những chỉ đạo, định hướng sâu sát, đúng đắn, kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, công tác tham mưu đã kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, điểm nghẽn, tham mưu các giải pháp tháo gỡ; chú trọng biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, thiếu hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm ngày càng hiệu quả hơn với việc tham mưu ban hành các quyết định, quy định, quy chế về vấn đề này. Đây chính là cơ sở quy định trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan dân cử, cơ quan tư pháp trong công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trong quá trình triển khai các kế hoạch phát triển, thực thi pháp luật và khi có vấn đề nảy sinh, vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Một mặt, công tác phối hợp vừa tham mưu các chủ trương, giải pháp căn cơ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; vừa chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội nhanh nhạy, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, làm tốt công tác tư tưởng, tránh để hình thành “điểm nóng”, kịp thời ngăn ngừa và góp phần giải quyết thấu đáo những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá trong quá trình các cơ quan chức năng thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, luôn kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới; giải quyết hài hòa giữa kiên định và đổi mới, sáng tạo; thường xuyên nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, nhất là chủ động, kịp thời tham mưu để vượt qua những khó khăn, thử thách cam go của đất nước.

Hai là, gắn lý luận với thực tiễn, tham mưu đúng và trúng, lấy thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, tôn trọng quy luật khách quan, quy luật tư tưởng. Nâng cao cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chống các biểu hiện chủ quan, duy ý chí, cải lương, chiết trung, giáo điều, kinh viện, kinh nghiệm trong công tác tham mưu.

Ba là, phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn. Tranh thủ ý kiến của người đứng đầu cấp ủy; tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu của Đảng để nâng cao chất lượng và tính khả thi của sản phẩm tham mưu.

Bốn là, coi trọng và lựa chọn những vấn đề chiến lược để tham mưu; xử lý hài hòa giữa nhiệm vụ ngắn hạn và nhiệm vụ dài hạn, những vấn đề ngắn hạn phải là cơ sở và phục vụ nhiệm vụ dài hạn. Những vấn đề tham mưu cần phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng để tạo ra sức mạnh tổng thể của hệ thống.

Năm là, đổi mới tư duy, quan điểm về đánh giá cán bộ, coi trọng, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm chuyên môn, nghiệp vụ, lấy chất lượng sản phẩm đầu ra của công tác tham mưu làm cơ sở để đánh giá. Coi trọng hình thành đội ngũ chuyên gia làm công tác tham mưu đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Chú trọng kiểm tra, giám sát đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo./.

Phan Xuân Thủy

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương[1] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2022, tr.51.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.I, tr.25.

[3] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất