• Tính tất yếu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  Tính tất yếu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  Đạo đức là yếu tố quan trọng cấu thành nền tảng tinh thần xã hội, là một trong những tiêu chí phản ánh sự tiến bộ, văn minh của chế độ xã hội, đồng thời tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống.

 • Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  (TG) - Vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa đạo đức của nhân loại, Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng, bổ sung, phát triển, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. 

 • Tập trung nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới

  Tập trung nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới

  Phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia là đòi hỏi xuất phát từ thực tiễn, được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ mới. Đến nay, hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia đã được xây dựng tương đối toàn diện và có những đóng góp hết sức quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

 • Khắc phục bệnh sợ trách nhiệm

  Khắc phục bệnh sợ trách nhiệm

  (TG) - Thời gian gần đây, tình trạng sợ trách nhiệm, không dám hành động vì lợi ích chung trong một bộ phận cán bộ, công chức là rất đáng lo ngại, gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

 • Công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội: Bài học từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

  Công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội: Bài học từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

  (TG) - Cách đây 69 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945-1954) không chỉ mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, mà còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới trong thế kỷ XX. Đặc biệt, Chiến dịch này đã để lại nhiều bài học quý báu, trong đó bài học về công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cũng như đối với công tác tư tưởng của Đảng thời kỳ mới. 

 • Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

  Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

  (TG) - Chủ nghĩa Mác do C.Mác và người bạn đồng hành của mình là Ph.Ăngghen sáng lập vào những năm 40, 50 của thế kỷ XIX. Từ khi chủ nghĩa Mác ra đời cho đến nay, thế giới đã trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác chỉ ra. Khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác là cách để chúng ta kiên định, kiên trì với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • Một số ý kiến về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  Một số ý kiến về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  (TG) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; coi trọng việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách mạng làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện. Bối cảnh hiện nay có nhiều thay đổi, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.   

 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

  Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

 • Chiến thắng 30/4 - Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

  Chiến thắng 30/4 - Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

  (TG) - Năm 2023, kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Năm 2023 cũng được Đảng và Nhà nước xác định là năm bản lề thực hiện các chương trình về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới và nhận thức sâu sắc hơn những giá trị, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Vai trò của hậu phương miền Bắc trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975

  Vai trò của hậu phương miền Bắc trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975

  (TG) - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đỉnh cao là Đại thắng Xuân 1975 đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Thắng lợi đó bắt nguồn từ khí thiêng sông núi, từ sức mạnh lưu truyền Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Cách mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ... từ những nguyên lý cách mạng sáng ngời của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ sức mạnh vô địch của quân và dân ta. Đồng thời, khẳng định chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, ý chí thống nhất Tổ quốc của nhân dân cả nước không bao giờ lay chuyển” . Thắng lợi đó còn thể hiện nổi bật vai trò và hiệu quả to lớn về sự dốc sức chi viện kịp thời của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.

 • Việt Nam đạt mốc 100 triệu dân: Cơ hội và thách thức

  Việt Nam đạt mốc 100 triệu dân: Cơ hội và thách thức

  (TG) - Theo Tổng cục Thống kê, trung tuần tháng 4/2023, quy mô dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu người, xếp thứ 15 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới, thứ 8 ở châu Á và thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). 

 • Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận thiết chế xã hội

  Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận thiết chế xã hội

  (TG) - Thực tế cho thấy, xã hội càng đi vào quỹ đạo phát triển càng có nguy cơ gia tăng tham nhũng, tiêu cực; song càng có năng lực, quyết tâm để đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực kịp thời, hiệu quả hơn. Tiếp cận thiết chế xã hội có đặc điểm là nhấn mạnh tính hệ thống, tính toàn diện và mối quan hệ tương tác không thể tách rời với hệ thống thiết chế xã hội hiện hành. Vì vậy, cần khẳng định, tham nhũng và tiêu cực gia tăng là do hệ thống các thiết chế xã hội chưa thực hiện tốt chức năng kiểm soát xã hội. Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kịp thời và có hiệu quả, nhất định phải tìm kiếm, triển khai các giải pháp một cách đồng bộ từ hệ thống các thiết chế xã hội đang hiện hành. 

 • Quan điểm của V.I.Lênin về dân tộc và thuộc địa: Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam

  Quan điểm của V.I.Lênin về dân tộc và thuộc địa: Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam

  (TG) - Sống ở giai đoạn chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ thời kỳ tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc, do đó, V.I.Lênin không chỉ kế thừa những quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản mà ông còn bàn sâu về các vấn đề dân tộc, thuộc địa và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước bị áp bức, đô hộ. Quan điểm của V.I.Lênin đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc.

 • Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  (TG)-Tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đã đem lại những kết quả rất tích cực, từ việc xây dựng thể chế đến những kết quả cụ thể có thể định lượng đo đếm được.

 • Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên

  Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên

  (TG) - Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất