• Tăng cường tuyên truyền về tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính công đối với đồng bào vùng Tây Bắc

  Tăng cường tuyên truyền về tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính công đối với đồng bào vùng Tây Bắc

  (TG) - Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin dịch vụ hành chính công (thông tin HCC) cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vùng Tây Bắc đã từng bước mang lại cho khu vực này những kết quả cơ bản, tích cực trong cải cách hành chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.  

 • Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên

  Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên

  (TG) - Gương mẫu là trách nhiệm, danh dự, tiêu chí của người đảng viên. Hành động gương mẫu của đảng viên góp phần củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng phải đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; thông qua công tác tư tưởng và tổ chức làm cho “nêu gương phải thực sự trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng”(1).  

 • Quốc tế đánh giá Việt Nam đủ nội lực bứt phá về kinh tế sau đại dịch COVID-19

  Quốc tế đánh giá Việt Nam đủ nội lực bứt phá về kinh tế sau đại dịch COVID-19

  (TG) - Hiện nay, đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị với phương châm hành động “dựa vào dân, phát huy sức mạnh nhân dân” đã nhân nên niềm tin, tạo ra sức mạnh đồng bộ, thích ứng và làm giảm dần tác hại của dịch bệnh, đưa “con thuyền” phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam dần trở lại quỹ đạo.   

 • Đào tạo được một lớp cán bộ giải quyết vấn đề thực tiễn chúng ta sẽ có cả cơ đồ

  Đào tạo được một lớp cán bộ giải quyết vấn đề thực tiễn chúng ta sẽ có cả cơ đồ

  (TG) - Tại lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 9/9 theo hình thức trực tuyến, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. 

 • Nắm vững và xử lý tốt quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong hội nhập quốc tế

  Nắm vững và xử lý tốt quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong hội nhập quốc tế

  (TG) - Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược cơ bản, xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam, là vấn đề có tính quy luật của sự tồn tại và phát triển đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ lớn này có ý nghĩa định hướng cho việc xử lý các mối quan hệ khác nhằm đưa đất nước trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).  

 • Định hướng công tác lý luận của Đảng trong thời gian tới

  Định hướng công tác lý luận của Đảng trong thời gian tới

  (TG) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác lý luận là nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu lý luận; từ đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác nghiên cứu lý luận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 • Bài 3: Trọng trách phát triển tư tưởng, lý luận của Việt Nam hiện nay

  Bài 3: Trọng trách phát triển tư tưởng, lý luận của Việt Nam hiện nay

  (TG) - Thách thức đối với sự phát triển và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, bắt đầu từ công tác tư tưởng, lý luận.  

 • Cách mạng Tháng Tám vĩ đại mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam

  Cách mạng Tháng Tám vĩ đại mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam

  (TG) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, là sự kiện mang tầm vóc thời đại, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đó là đưa đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám chính là cội nguồn mang lại những thành quả nổi bật, cốt lõi có giá trị xuyên suốt, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

 • Bài 2: Chủ nghĩa xã hội muốn phát triển phải đổi mới, phải cải cách, phải biết tự bảo vệ nó

  Bài 2: Chủ nghĩa xã hội muốn phát triển phải đổi mới, phải cải cách, phải biết tự bảo vệ nó

  (TG) - Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đang đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức mới và cả những gì chúng ta từng đối mặt ở mức độ nguy hiểm hơn và trong bối cảnh rất khác. Và, điều quan trọng nhất, kẻ thù của chủ nghĩa xã hội mang nhiều bộ mặt mới, rất khó phân định rạch ròi với những thủ đoạn hung bạo hơn, trắng trợn hơn và mức độ thâm hiểm và xảo trá lại ở một đẳng cấp mới.

 • Bài 1: Sứ mệnh và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Thách thức từ cuộc đấu tranh và phát triển tư tưởng, lý luận hiện nay

  Bài 1: Sứ mệnh và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Thách thức từ cuộc đấu tranh và phát triển tư tưởng, lý luận hiện nay

  (TG) - Bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của GS. TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy hàng loạt vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách được đặt ra mang tầm chiến lược đòi hỏi kiến giải: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao chủ nghĩa xã hội? Xây dựng con đường lên chủ nghĩa xã hội ra sao? Đi tới chủ nghĩa xã hội như thế nào?, v.v.  

 • Nhân cách văn hóa lớn của người “Anh Cả” Quân đội Nhân dân Việt Nam

  Nhân cách văn hóa lớn của người “Anh Cả” Quân đội Nhân dân Việt Nam

  (TG) - Nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng nghĩa với việc nhắc tới vị tướng tài ba, lỗi lạc, lừng danh trên thế giới. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong tên tuổi lừng danh ấy chính là ở nhân cách văn hóa lớn với “Văn võ song toàn”, một sự hội tụ hiếm có trong lịch sử.

 • Những đóng góp của đồng chí Hồ Tùng Mậu trên các cương vị ở Liên khu IV và Thanh tra Chính phủ (1945-1951)

  Những đóng góp của đồng chí Hồ Tùng Mậu trên các cương vị ở Liên khu IV và Thanh tra Chính phủ (1945-1951)

  (TG) - Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhìn lại lịch sử thấy rõ đồng chí Hồ Tùng Mậu thực sự là một người cộng sản trung kiên, tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách bình dị, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hoạt động và cống hiến của đồng chí trong Liên khu IV cũng như Ban Thanh tra Chính phủ không chỉ góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp mà còn để lại bài học kinh nghiệm, giá trị sâu sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 • Quân đoàn chủ lực - Tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Quân đoàn chủ lực - Tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Việc tham mưu, chỉ đạo xây dựng các quân đoàn chủ lực ở giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những quyết sách đúng đắn, sáng tạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  

 • Nhà báo chính luận Võ Nguyên Giáp: Ngòi bút chiến đấu

  Nhà báo chính luận Võ Nguyên Giáp: Ngòi bút chiến đấu

  (TG) - Thời đại Hồ Chí Minh đã sản sinh ra nhiều nhà báo lớn, trong đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, nhà quân sự thiên tài - là nhà báo chính luận xuất sắc. Những tác phẩm báo chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang nhịp đập của thời đại, không chỉ gắn với sự nghiệp đấu tranh cách mạng giai đoạn trước năm 1945 mà còn tiếp tục mở rộng trong các giai đoạn lịch sử sau này.   

 • Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp với công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám

  Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp với công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám

  (TG) - Giữ trọng trách Bộ trưởng trong một thời gian không dài (từ ngày 28/8/1945 đến ngày 02/3/1946), trong bối cảnh tình thế đất nước nguy nan và bộn bề công việc cấp thiết cần giải quyết, đồng chí Võ Nguyên Giáp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặt nền móng cho việc xây dựng ngành Tổ chức nhà nước, giải quyết các vấn đề nội trị, gìn giữ an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu của một nhà nước non trẻ lúc bấy giờ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất