Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 11/4/2023 17:2'(GMT+7)

Công tác tư tưởng và dư luận xã hội kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, từ sau Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đến nay, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiến hành công tác tư tưởng và công tác dư luận xã hội trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều yếu tố thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo. Đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid 19 và xung đột quân sự Nga - Ukraine làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội các nước trên thế giới và nước ta. Ở trong nước, suy thoái kinh tế, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, tiêu cực... vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong Đảng bộ Khối, nhiều cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan Trung ương vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật và khởi tố hình sự… gây tâm trạng lo lắng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội... Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm tăng cường công tác tư tưởng và dư luận xã hội để có định hướng đúng đắn, kịp thời góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp tập trung 3 nhóm việc: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về công tác tư tưởng nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối; (2) tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” và Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… (3) Tập trung sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Thông qua đó, nhận thức của các cấp ủy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối về công tác tư tưởng đã được nâng lên một bước. Vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ về công tác tư tưởng được khẳng định; chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ ngày càng tốt hơn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác chính trị tư tưởng đã thể hiện trách nhiệm cao của cấp ủy và người đứng đầu, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự ổn định trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung báo cáo tại Hội nghị.

Có thể khẳng định, công tác tư tưởng và dư luận xã hội đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, coi trọng và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương.

Nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng và dư luận xã hội ở các cấp ủy từng bước được đổi mới, thực hiện thành nền nếp, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm thành lập, thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.

Công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng và xử lý những vấn đề về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội kịp thời hơn, nhiều vấn đề tư tưởng được xử lý khi mới manh nha, mới phát sinh từ cá nhân, từ chi bộ, tổ chức nhỏ, không để phát sinh lớn, kéo dài.

Việc thực hiện tốt công tác tư tưởng và dư luận xã hội thời gian qua giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng các cơ quan Trung ương, góp phần cùng toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tư tưởng và dư luận xã hội bởi “tư tưởng đúng, hành động mới đúng”, “tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng”. Do đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, tăng cường công tác tư tưởng và dư luận xã hội để có định hướng đúng đắn, kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Trung ương.

“Công tác tư tưởng và dư luận xã hội phải đi trước một bước, dự báo tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngay từ cơ sở”. Đồng chí Nguyễn Văn Thể nêu rõ.

Ghi nhận những kết quả nổi bật, sự chuyển biến tích cực trong công tác tư tưởng và dư luận xã hội, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác này; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong định hướng tư tưởng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt rõ quan điểm công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; đổi mới phương pháp, cách thức nắm bắt dư luận xã hội; gắn kết chặt chẽ công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội với công tác khác. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung xây dựng đội ngũ cộng tác viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đảm bảo số lượng và chất lượng…

Các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nắm bắt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các hội nghị Trung ương nhằm tuyên truyền, phổ biết kết quả đạt được; giải thích rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; định hướng việc làm cụ thể của từng bộ, ngành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước mắt, các cấp ủy trực thuộc hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" năm 2023; tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”…

Thu Hằng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất