Thứ Năm, 30/5/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Năm, 1/2/2024 15:8'(GMT+7)

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khai trương “Sổ tay đảng viên điện tử”

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Phát biểu chỉ đạo triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước xu hướng và yêu cầu hội nhập sâu rộng của các ngành, lĩnh vực, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định "Chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan, là cơ hội và yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương...".

 

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XIII (số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết TW6 khóa XIII (số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và các chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện các Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 114 -KH/ĐUK, ngày 05/01/2024 về triển khai, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối. Cho đến nay, đã có 11 đảng bộ đủ điều kiện để nhấn nút khai trương phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và 17 đảng bộ ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" với đơn vị cung cấp phần mềm. Đây là sự vào cuộc khá tích cực của các đảng ủy trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định: Việc xây dựng, triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối là từng bước "số hóa" nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các tổ chức đảng, chi bộ; giúp đảng viên tiếp cận nhanh, kịp thời các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; định hướng nội dung công tác tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Khối nhấn nút khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Trong Kế hoạch số 114, Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm trong triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thường xuyên sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để phục vụ hoạt động nghiệp vụ công tác đảng, sinh hoạt đảng. Trong quá trình khai thác sử dụng phần mềm, việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ vẫn phải thực hiện nghiêm theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước về bảo mật, sử dụng thông tin trên mạng Internet.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối thời gian tới, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung đó là:

 

Lễ ký bản ghi nhớ về việc xây dựng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Mobifone với một số đảng ủy trực thuộc.

Một là: Trong năm 2024, 38/38 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, trong đó 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Thời gian triển khai thực hiện từ 3/2/2024, hoàn thành trước ngày 30/9/2024.

Hai là: Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng phần mềm, đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoàn thiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để triển khai chung trong Đảng bộ Khối; phối hợp triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng bộ trực thuộc; thực hiện tốt việc bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trên môi trường mạng internet; tập huấn sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” cho các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.

Ba là: Đề nghị các đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để thống nhất thực hiện trong đảng bộ; xác định đơn vị cung cấp phần mềm; tổng hợp thông tin về tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ mình; phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm khai báo thông tin ban đầu vào cơ sở dữ liệu; tổ chức tập huấn việc khai thác, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, thời gian hoàn thành trước 30/9/2024.

Định hướng, đưa tin bài, tài liệu, tư liệu của đảng bộ lên phần mềm để phục vụ sinh hoạt chi bộ theo đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp phần mềm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, cập nhật dữ liệu, quản trị và khai thác, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tại đảng bộ mình theo kế hoạch.

Các đại biểu trải nghiệm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trong đảng bộ; tiến hành sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị với cấp trên sau khi triển khai thực hiện.

Bốn là: Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ của mình đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Đảng ủy Khối kết quả triển khai, tổ chức thực hiện của các đảng bộ trực thuộc. Phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện các tính năng của phần mềm, đảm bảo tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì đưa tin, bài, học tập nghị quyết, tư liệu về Đảng ủy Khối trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử ” của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng cho rằng: Việc triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” không phải là hình thức quá mới mẻ nhưng lần này được Đảng ủy Khối triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm sự thống nhất, liên thông, khai thác tối đa các tính năng, tác dụng của phần mềm theo hướng thiết thực, hiệu quả nhất để hỗ trợ tối đa cho việc triển khai công tác đảng, sinh hoạt đảng đến chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối, phù hợp với điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Với quyết tâm cao, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác hoàn thiện, phát triển phần mềm Sổ tay đảng viên, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng phần mềm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để triển khai chung trong Đảng bộ Khối; phối hợp triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng bộ trực thuộc; thực hiện tốt việc bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trên môi trường mạng internet. Thấn đấu trước 30 tháng 9 năm 2024, toàn bộ 38 tổng công ty tập đoàn trực thuộc Đảng ủy Khối hoàn thành tổ chức tập huấn việc khai thác, sử dụng.

Kết thuúc Hội nghị, Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đại diện lãnh đạo đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty đã tiến hành nhấn nút khai trương và tiến hành ký bản ghi nhớ về việc sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nền tảng số và quá trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới tương lai Việt Nam trở thành một quốc gia số toàn diện, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới của chuyển đổi số./.

Với vai trò là một trong 38 đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, MobiFone đã đóng góp 2 sản phẩm dịch vụ số được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận tảng số mobiEdu – nền tảng học trực tuyến và MobiFone Meet – nền tảng họp trực tuyến trở thành nền tảng số quốc gia tiềm năng, trong đó Mobi Meet đã được Ban Tuyên giáo Trung ương chọn làm giải pháp họp trực tuyến cho các cán bộ, đảng viên phạm vi trong và ngoài nước tham gia học tập trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Và sản phẩm MobiEdu là hệ sinh thái đầu tiên có các sản phẩm tích hợp giữa các khoá học trực tuyến mở và hệ thống LMS, được Chính phủ tin tưởng lựa chọn làm sản phẩm hợp tác, hỗ trợ nước bạn Lào trong quá trình chuyển đổi số giáo dục (nền tảng L-MOOCs).

 

Tin, ảnh DUY PHONG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất