Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 24/2/2023 10:16'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn  Minh Chung định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề Những điểm mới của Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, cần lưu ý một số điểm liên quan tới phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm và thành phần ghi phiếu tín nhiệm; thời gian tiến hành định kỳ lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Đồng chí Trần Việt Hùng trình bày chuyên đề Những điểm mới của Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Việt Hùng trình bày chuyên đề Những điểm mới của Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

  

Định hướng công tác tuyên truyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, các đồng chí báo cáo viên và các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Thứ nhất, về phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2023, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý II năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường, tháng 01/2023.

Tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2023 theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg, ngày 30/12/2022 ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Tiếp tục tuyên truyền các Chiến lược phát triển về lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường, quốc phòng - an ninh...

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, những kết quả đạt được trong ngoại giao vaccine.

Thứ hai, về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Tuyên truyền về kết quả chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (08 - 11/02/2023); kết quả Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế ngày 03/02/2023…

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước.

Tuyên truyền những kết quả, đóng góp quan trọng của Việt Nam khi là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2023.

Thứ ba, về kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

Cần bám sát Hướng dẫn số 83-HD/BTGTW ngày 05/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. Trong đó, tháng 3 và tháng 4 tập trung tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023); tuyên truyền về 35 năm sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam (14/3/1979 - 14/3/2023).

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) và kết quả sau 2 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Tuyên truyền ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tuyên truyền truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam; vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bám sát Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 19/01/2023 và tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2023) của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Trong đó, có xác định 6 nhóm công việc mà toàn Đảng bộ phải triển khai thực hiện từ nay đến tháng 12/2023.

Thứ tư, về công tác xây dựng Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2023) của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII, trọng tâm là Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quá trình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai Chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tuyên truyền công tác tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; kết quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và triển khai Cuộc thi năm 2023.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng bộ Khối.

Thu Hằng

 

  

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất