Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 24/8/2022 15:8'(GMT+7)

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh uỷ Hưng Yên

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Hưng Yên; Đào Hồng Vận, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh; các ban, sở, ngành trực thuộc tỉnh Hưng Yên.

XÂY DỰNG CẤP UỶ, CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN VỮNG MẠNH, PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực công tác tư tưởng chính trị, tổ chức cán bộ, kiểm tra, nội chính, dân vận và việc thực hiện Quy chế dân chủ theo hướng bám sát điều kiện của từng địa phương, đơn vị, các quy định, nguyên tắc tổ chức của Đảng và bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, các cấp ủy trong tỉnh đã quán triệt, triển khai nghị quyết theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tập trung cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình phù hợp với thực tiễn, điều kiện của đơn vị, địa phương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong 2 nhiệm kỳ (2015 - 2020, 2020 - 2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng, cụ thể: Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 16/12/2016 và Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 28/12/2016 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 05/11/2021 và Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 12/01/2022 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Hướng dẫn số 05-HD/TU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), nhằm sớm triển khai, thực hiện Nghị quyết đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành: Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 05/11/2021 về học tập, nghiên cứu, quán triệt các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 12/01/2022 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nghiêm các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4.

Đối với công tác tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt:Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng tham mưu và triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt trước khi Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai học tập, quán triệt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Về công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII: Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các cơ quan, đơn vị và cơ quan thông tin báo chí trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về những nội dung cơ bản của các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương bằng các hình thức phù hợp, đa dạng như: Thông qua phát thanh, truyền hình; trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành, địa phương; tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ; phát hành Bản tin Thông báo nội bộ…

Về công tác tham mưu triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIIIBan Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, như: Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng các kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 08/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025 ở tỉnh Hưng Yên.

Năm 2021, tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hưng Yên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, Hội thi cấp tỉnh đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích; đồng thời lựa chọn, cử giải Nhất cấp tỉnh tham dự Hội thi cấp Khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và đạt giải Khuyến khích.

Trong tháng 3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức 2 Hội thảo khoa học chủ đề: Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên; Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Tại các Hội thảo khoa học, cùng với việc tập trung phân tích, đánh giá những hoạt động, cống hiến nổi bật của đồng chí Tô Hiệu, Lê Văn Lương, báo cáo đề dẫn và các tham luận đã có sự lồng ghép, quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,Ban Thường vụ Tỉnh uỷchỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ban hành kế hoạch, hướng dẫn để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; hướng dẫn sơ kết, đánh giá và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm. Các chi bộ lựa chọn những nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, loại hình chi bộ để thảo luận, thống nhất kế hoạch học tập và làm theo.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; đăng ký và đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất làgắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"và chức trách, nhiệm vụ được giao. 100% đảng viên thực hiện đăng ký phần việc cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Về kết quả việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính, thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 25/6/2019 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1611-QĐ/TU ngày 17/7/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy - gồm 21 thành viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban) trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo 94, Ban Chỉ đạo 609, Ban Chỉ đạo 213 Tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo 35 ở cấp huyện và tương đương. Đến nay, cấp tỉnh và 13/13 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thành lập và duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo 35.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên trong tỉnh. 

13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, Kế hoạch số 166-KH/TU; đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện cho cán bộ, đảng viên. Đưa việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, Kế hoạch số 166-KH/TU vào nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình công tác năm của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Sau Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 253-TB/TU, ngày 13/7/2021 về tiếp tục thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU. Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kịp thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong đó có các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; kịp thời cung cấp, định hướng thông tin, dư luận xã hội giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực đấu tranh phản bác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và thông tin xấu độc, nhất là trên Internet, mạng xã hội. 

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động thực tiễn của địa phương, đơn vị; quan tâm chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

ĐỔI MỚI MẠNH MẼ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Đồng chí Đào Hồng Vận, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Hưng Yên khái quát một số nét nổi bật của công tác tuyên giáo tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TA)

Đồng chí Đào Hồng Vận, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên khái quát một số nét nổi bật của công tác tuyên giáo tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TA)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Hồng Vận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết có nhiều đổi mới. Định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Dấu ấn nổi bật trong toàn tỉnh là đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin, có sự kết hợp cả hội nghị trực tuyến và trực tiếp, vừa học tập vừa kết hợp nghiên cứu trao đổi, tổ chức cho các nhóm đối tượng cán bộ chủ chốt các cấp; cán bộ, đảng viên; văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí... Tập trung tuyên truyền bài bản, khoa học, linh hoạt và kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chiến dịch tiêm vắc xin trên địa bàn.

Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh uỷ Hưng Yên. (Ảnh: TA)

Các thành viên Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Hưng Yên. (Ảnh: TA)

Thường xuyên chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, bảo đảm nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin. Tăng cường định hướng chính trị, tư tưởng hoạt động báo chí, xuất bản qua các hội nghị giao ban định kỳ hàng quý; kịp thời định hướng hiệu quả việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của tỉnh và từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Đổi mới nội dung, hình thức giao ban báo chí thông qua tăng tính tương tác, trao đổi tại hội nghị, định hướng từng vấn đề. Công tác thông tin báo chí chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp trên địa bàn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Ngành tuyên giáo chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung về khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo nhiệm vụ của từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết của cấp ủy các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo. Chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình, định hướng kịp thời các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2022.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH HƯNG YÊN

 Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung về công tác tuyên giáo nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Từ đó, Tỉnh Hưng Yên đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với Ban Tuyên giáo Trung ương như: Quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giúp việc tại cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp và thành viên nhóm chuyên gia; Trang bị các phần mềm, phương tiện kỹ thuật rà soát, quản lý thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội cho các tỉnh, thành phố; Kịp thời ban hành các tài liệu, hướng dẫn, đề cương tuyên truyền, nhất là các tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Cần chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng, tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm đối với cơ sở.

Đồng chí Đào Mai Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Đồng chí Đào Mai Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Hướng dẫn cụ thể thực hiện Quyết định 883-QĐ/BTGTW ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là vấn đề nghiệp vụ tuyển sinh, hồ sơ thủ tục hành chính, việc  tính điểm quy đổi chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị...; sớm hướng dẫn thống nhất tên gọi các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trong toàn quốc.

Tổ chức các Hội nghị báo cáo viên hàng tháng nên kết hợp các hình thức giữa trực tuyến và trực tiếp tại các tỉnh, thành phố trong nước, nhằm tạo điều kiện cho các tỉnh đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo.

Kịp thời chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương khi đưa tin, bài về địa phương cần bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; nhất là những nội dung nhạy cảm, phức tạp trong đời sống xã hội.   

BÁM SÁT THỰC TIỄN CỦA ĐỊA PHƯƠNG, NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Hưng Yên đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, Tỉnh Hưng Yên qua thực tiễn đã triển khai nghiêm túc các nội dung, chương trình, kế hoạch bám sát với Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị đề ra. Kết quả công tác trong 8 tháng đầu năm 2022 của Hưng Yên là những con số ấn tượng, sát thực, vượt qua những khó khăn của dịch bệnh. Đồng chí đề nghị, qua buổi làm việc, Hưng Yên cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng, hoàn thành thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền cần chủ động, phù hợp với từng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở. 

Trong 7 tháng năm 2022, tỉnh Hưng Yên đã đạt kết quả tốt như: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,6%; sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 9,76%; thương mại dịch vụ có sự bứt phá mạnh mẽ sau thời gian dài trầm lắng do dịch bệnh: giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước tăng 9,13%; nông nghiệp duy trì tốc độ phát triển, giá trị sản xuất ước đạt 2,29%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 3,72%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 5,12%. Toàn tỉnh có 422/534 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5%. Giải quyết việc làm 9.750 người; tuyển sinh, đào tạo 22.000 người. Tỷ lệ thu gom xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn ước đạt 100%. Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 41,5%. Xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính năm 2021 được cải thiện đáng kể so với năm trước: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 39 bậc; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc; chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc; chỉ số chuyển đổi xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 15 bậcso với năm 2020.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ đề nghị tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới bám sát  kết luận nội dung 6 vấn đề lớn qua sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tuyên giáo, vận dụng sáng tạo triển khai vào thực tiễn của địa phương; bám sát, tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả Kết luận số 21, Kế hoạch số 03, Kết luận số 01 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về những vấn đề “nóng”, nổi cộm ở địa phương, duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất, chung sức và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh HưngYên./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất