Thứ Ba, 25/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 25/7/2020 10:10'(GMT+7)

Đổi mới của ngành Tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội XII


Trải qua 90 năm thành lập Đảng, sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng rõ và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, là kết tinh sự nỗ lực liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội. 

Nhìn lại 5 năm qua của nhiệm kỳ Đại hội XII, tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc tới tình hình đất nước. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và không ổn định. Hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới; xu hướng toàn cầu hóa và mở cửa nền kinh tế vẫn tiếp tục, song chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đấu tranh dân tộc, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp, khủng bố, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề... Vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đáng chú ý là kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục, sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao... Những thành tựu đó đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân, tiếp thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đặt thêm nhiều kỳ vọng, vun thêm nhiều nguồn lực để đất nước ta tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới. 


Là bộ phận cấu thành quan trọng trong hoạt động của Đảng, luôn nằm trong dòng chảy của mọi sự kiện, mọi vận động xã hội, trong suốt 90 năm qua, công tác tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng và xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung. Những người làm công tác tuyên giáo Đảng luôn là lực lượng “xung kích”, “đi trước mở đường” trên nhiều “mặt trận”, nhiều lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở phương thức lãnh đạo, điều hành khoa học, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm đã được ghi nhận là có nhiều đổi mới, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, tích cực, thực hiện quan điểm Nghị quyết Đại hội XII về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội”. 5 năm qua, ngành Tuyên giáo đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới và khó, chưa có tiền lệ đòi hỏi phải quyết liệt hơn, đổi mới, sáng tạo hơn. 


THAM MƯU NHIỀU VẤN ĐỀ MỚI, KHÓ, QUAN TRỌNG, CÓ TÍNH THEN CHỐT, LÀM CƠ SỞ ĐỂ GIẢI QUYẾT THỰC TIỄN

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Tuyên giáo là tham mưu những chủ trương, quan điểm, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Trong nhiệm kỳ XII, nhiều vấn đề lý luận đặt ra, nhiều vấn đề thực tiễn nảy sinh đòi hỏi phải có những câu trả lời, biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Trong bối cảnh thực tiễn mới, ngành Tuyên giáo đã tích cực và chủ động thực hiện 39 đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó có 25 đề án trình trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tham mưu ban hành 26 nghị quyết, chỉ thị, kết luận... Nhiều Đề án là những nội dung khó, mới, có tầm quan trọng đặc biệt, là những chủ trương lớn của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực tư tưởng, chính trị trong tình hình mới. Có thể điểm một vài nội dung như: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Tăng cường chỉ đạo quản lý, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội...; Tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng... Đây đều là những Đề án có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với công tác tuyên giáo, được nhanh chóng triển khai thực hiện, góp phần làm giảm bớt những khó khăn, vướng mắc của công tác tuyên giáo và là cơ sở để hệ thống chính trị giải quyết được thực tiễn.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Các đại biểu tham quan triển lãm "90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng- Một chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn".GẮN KẾT CHẶT CHẼ GIỮA TỔNG KẾT THỰC TIỄN VỚI NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

Để làm tốt công tác tham mưu, ngành Tuyên giáo luôn phải đi trước mở đường, quyết liệt, chủ động, nhạy bén trong công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận, tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình. Trong công tác nghiên cứu lý luận, nhiều vấn đề mới được xem xét, từng bước giải quyết góp phần làm rõ, bổ sung và hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp các luận cứ khoa học, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 
Đáng chú ý là, với cách tiếp cận gắn tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung nguồn lực, tham mưu tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1991 trong lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, từ đó, đề xuất Đại hội XIII của Đảng những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng ở lĩnh vực này. 

Một số hội thảo quốc gia, quốc tế đã làm rõ những giá trị lý luận và đóng góp của Đảng vào việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào cách mạng Việt Nam, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định tính đúng đắn, hợp quy luật của con đường cách mạng Việt Nam. 

ĐÓNG GÓP NHỮNG NÉT MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC

Nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, ngành Tuyên giáo đã tập trung vào các nội dung: Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam. Tham mưu, đề ra nhiều giải pháp, mô hình mới, cách làm hay, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ“ và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ngành Tuyên giáo đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều nội dung phong phú, hình thức mới, đa dạng hơn, tạo sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, có kết quả chuyển biến thực chất, trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt việc tốt”, bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng lan tỏa trong Đảng và trong xã hội. 
Những nỗ lực này đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG, CHỦ LỰC, CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐịCH

Xác định bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hệ thống tuyên giáo, ngành Tuyên giáo đã phát huy vai trò chủ lực, chủ động đổi mới phương thức đấu tranh để phản bác các luận điệu xuyên tạc, các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; tích cực chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; văn học -nghệ thuật, kết hợp “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. 
Dấu ấn quan trọng của ngành là Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2018 thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và Kết luận 53-KL/TW về việc “Chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội”. Ngành Tuyên giáo đã chủ động làm trung tâm, đầu mối xây dựng, mở rộng kết nối các lực lượng đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp mới, kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả; thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tổ chức đối thoại, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, chấn chỉnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong tham gia mạng xã hội...

Ngay sau khi Nghị quyết 35 được ban hành và triển khai, thực tiễn đã chuyển biến hiệu quả, rõ nét. Nếu trước đây còn nhiều lúng túng, bị động, đi sau và có lúc “bị chiếm lĩnh trận địa”, thì với sự triển khai đồng bộ từ nhiều hướng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch dần dần khắc phục hạn chế, từng bước làm sạch hơn môi trường Internet, mạng xã hội, báo chí, truyền thông; làm tăng tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tư tưởng. Cán bộ được tổ chức có hệ thống và trang bị nhiều kỹ năng, thông tin hơn, tính chiến đấu cao hơn, đấu tranh thuyết phục và hiệu quả hơn. 

CHỦ ĐỘNG NẮM BẮT TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CHÍNH TRị, DƯ LUẬN XÃ HỘI, ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, ĐịNH HƯỚNG BÁO CHÍ, THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Xác định thông tin kịp thời, chất lượng, có định hướng là điều kiện quan trọng để định hướng tư tưởng và dư luận, chủ động ngăn chặn và đấu tranh với những luồng thông tin, quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, phản động, ngành Tuyên giáo đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa diện, nhiều loại hình và phương thức thông tin, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện linh hoạt nhiều giải pháp mới nhằm chỉ đạo định hướng tư tưởng chính trị trong trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa; Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng thúc đẩy công tác thực hiện quy hoạch báo chí; thống nhất hướng giải quyết một số vấn đề bức thiết đang đặt ra trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa; quan tâm bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm công tác báo chí, xuất bản, văn hóa. Cùng với đó, ngành Tuyên giáo chú trọng tham mưu các giải pháp phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trên mặt trận tư tưởng; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam với những chuẩn mực, giá trị đạo đức phù hợp đạo lý, nhân văn, yêu nước, yêu hòa bình, giàu khát vọng dân tộc. 

Việc chỉ đạo, xây dựng tài liệu hướng dẫn tuyên truyền đã được thực hiện sớm hơn, kịp thời hơn. Toàn bộ hệ thống tuyên giáo đã tích cực tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, đổi mới, đa dạng về nội dung và phương thức, có chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.
Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, kịp thời tham mưu việc chỉ đạo định hướng các vấn đề về thông tin đối ngoại. Phối hợp, chỉ đạo, định hướng thông tin nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, góp phần mở rộng quan hệ quốc tế và ngăn chặn ảnh hưởng của thông tin xấu, độc. Thông tin đối ngoại được đổi mới theo hướng dễ gần hơn với thanh niên, dễ tiếp nhận hơn với người nước ngoài. 

Nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng đã được triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả và lan tỏa tích cực trong đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đáng chú ý là, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ngành Tuyên giáo đã chủ động thay đổi hình thức, cách thức, nội dung tuyên truyền phù hợp. 

THAM MƯU BAN HÀNH NHIỀU KẾT LUẬN QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC KHOA GIÁO ĐÁP ỨNG TÌNH HÌNH MỚI

 Trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, an sinh xã hội, thể thao, dân số... ngành Tuyên giáo đã triển khai sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị đã được ban hành trong các nhiệm kỳ trước, đánh giá thực tiễn mới, báo cáo, đề xuất tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề rất quan trọng và bức thiết để nâng cao chất lượng nguồn lực con người và tiềm lực khoa học, cải thiện năng lực cạnh tranh Quốc gia. 

Nhờ triển khai bài bản, đồng bộ, chất lượng, các lĩnh vực của công tác khoa giáo có chuyển biến rõ nét, gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. 

Để đáp ứng bối cảnh mới, việc đổi mới nội dung là tất yếu để bám sát thực tiễn luôn thay đổi, đi cùng với đó, đổi mới phương thức có ý nghĩa quan trọng để tăng tính hiệu quả và sức hấp dẫn, sức thuyết phục của công tác tuyên giáo. 

Đó là, đổi mới cách thức học tập, quán triệt nghị quyết, nhanh hơn, sớm hơn, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành. Thông qua tổ chức hội nghị trực tuyến, thông tin đến được với đông đảo, rộng rãi đối tượng cán bộ, đảng viên, tiết kiệm được thời gian, kinh phí và nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng tình.     

Đổi mới hình thức giao ban, tổ chức thực hiện giao ban cụm công tác tuyên giáo theo các khu vực, lắng nghe được các ý kiến góp ý của Thường trực Tỉnh ủy, thành ủy, của Ban Tuyên giáo các cấp, là cơ sở để kịp thời điều chỉnh trong phương thức chỉ đạo, hướng dẫn, tổng kết kịp thời những vấn đề thực tiễn đang bức xúc nêu lên. 

Chủ động, tích cực, trách nhiệm trong góp ý, thẩm định các vấn đề. Tham khảo văn bản, đề án có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo và xây dựng Đảng, phân tích nhiều góc cạnh của công tác tư tưởng, đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, khả thi trong góp ý văn bản đề án, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban ngành Trung ương, địa phương ghi nhận. 

Khuyến khích nhiều cách làm mới trong tổ chức các cuộc thi, hội thi, các giải thưởng, đem đến cho các hoạt động của ngành một không khí thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa các kinh nghiệm tốt, cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ. 

Đồng chí Võ Văn Phuông (bên trái), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho các cá nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng chí Võ Văn Phuông (bên trái), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và  đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho các cá nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)


 Những kết quả tích cực, dấu ấn đổi mới đến từ những nguyên nhân sau: Trên cơ sở sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên đối với công tác tuyên giáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, nhiều “bài toán” tham mưu trả lời những vấn đề lý luận, thực tiễn mới, khó và phức tạp được giao cũng là những thách thức và thước đo dành cho ngành Tuyên giáo. Trong nhiệm kỳ này, nhiều chỉ đạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mang dấu ấn năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương của người đứng đầu. Việc đổi mới được toàn ngành đồng thuận, tạo ra sự chuyển động, dấu ấn đổi mới trong công tác tuyên giáo. Công tác tuyên giáo nhận được sự quan tâm nhiều hơn của cấp ủy, trước đây, một số cấp ủy coi công tác tư tưởng là của riêng ngành Tuyên giáo, nay nhiều cấp ủy đã ý thức được tuyên giáo là công cụ đắc lực của chính cấp ủy, từ đó quan tâm, tạo điều kiện, giao việc, và yêu cầu công việc cao hơn, hiệu quả hơn. Đổi mới còn đến từ sự phối hợp nhịp nhàng hơn, bài bản hơn, chặt chẽ hơn, thực chất hơn giữa các cấp, các ngành các tổ chức chính trị - xã hội, để phát huy được trách nhiệm, huy động được trí tuệ, tâm huyết của cả hệ thống chính trị vào công tác tuyên giáo. Và trên hết, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong toàn ngành Tuyên giáo đã mang lại những thành quả tốt đẹp. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chính những đòi hỏi, yêu cầu của thực tiễn đất nước, bối cảnh thời đại buộc ngành Tuyên giáo phải đổi mới, bứt phá, sáng tạo dẫn đến những thành quả của đổi mới, dấu ấn của đổi mới. Đồng thời, những thành quả của đất nước cũng tạo thuận lợi cho công tác tuyên giáo khi làm công việc tuyên truyền, định hướng thông tin. 

Cũng từ đánh giá kết quả, những dấu ấn đổi mới, phân tích nguyên nhân, có thể rút ra một số kinh nghiệm cho công tác tuyên giáo là:

Thứ nhất, đổi mới trước hết phải là đổi mới tư duy, trên cơ sở kế thừa, tiếp thu, phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những điểm nghẽn, khoảng trống trong năng lực, phương pháp; Đổi mới phải trên nền tảng giữ vững phương pháp luận và thế giới quan khoa học, chủ nghĩa Mác- Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới phải gắn bó với thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đi vào thực tiễn, phải dự báo trước được thực tiễn. Thời kỳ nào cũng vậy, nội dung tốt, vấn đề đúng và trúng nhưng nếu tư duy không mới, phương pháp tiếp cận cũ mòn thì sẽ khó tạo ra được tính hiệu quả, tính thuyết phục. 

Thứ hai, đúng như Bác Hồ đã dặn: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”, “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận thức rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Trong bối cảnh mới, công tác tư tưởng phải đổi mới theo hướng đi trước để mở đường đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, khắc phục tối đa tình trạng đi theo, chạy theo, nói lại; khắc phục lối hành chính giản đơn, cần đi trước đón đầu bằng dự báo chính xác các tình huống tư tưởng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm để chủ động cung cấp định hướng thông tin, lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng. Thông tin nhanh nhưng phải chính xác, súc tích, truyền thông điệp chính trị cao, cách biểu đạt và phương thức truyền tin phải phù hợp xu hướng, cách thức tiếp cận thông tin hiện nay. 

Thứ ba, đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp luôn phải đặt trong mối quan hệ gắn bó mật thiết với thực tiễn. Trong bối cảnh mới của thế giới, khu vực và đất nước, nhất là sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự xuất hiện của “cơn bão” COVID-19 làm thay đổi thế giới... công tác tuyên giáo cũng phải đáp ứng và thích nghi, thích ứng để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung.

Thứ tư, phải chú trọng phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo ra chuyển động của cả hệ thống. Công tác tư tưởng là một lĩnh vực đặc biệt, có tầm tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội, một mình lực lượng tuyên giáo chuyên trách không thể làm hết, lo hết nên cần có phương thức tổ chức lực lượng khoa học. Sự kết nối rộng rãi và thống nhất các “binh chủng”, các lực lượng tuyên giáo sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Thứ năm, muốn đổi mới phải có con người đổi mới. Công tác tuyên giáo để làm tốt, làm hay là khó, có tính thách thức. Vượt qua khó khăn, thách thức là một hấp dẫn, đòi hỏi cán bộ làm tuyên giáo phải luôn luôn học tập, trau dồi, rèn luyện, linh hoạt, sáng tạo đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn trên cơ sở nắm chắc lý luận. Từ đó, khắc phục “điểm nghẽn”, cố gắng hơn, hoàn thiện hơn, cập nhật, ứng biến linh hoạt hơn. 

Nhìn lại gần một nhiệm kỳ qua, với phương châm chủ động, quyết liệt, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, về cơ bản, công tác tuyên giáo đã nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp và bảo đảm tính chủ động với yêu cầu “đi trước mở đường”, khắc phục dần và khắc phục cơ bản tình trạng “đi theo, chạy theo, nói lại”. Những nỗ lực của công tác tuyên giáo với những dấu ấn đổi mới trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vào việc giữ vững an ninh tư tưởng trong Đảng, tạo sự nhất trí cao, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực tinh thần đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội XII đã đề ra.

Thời gian để đi đến tổng kết lại một nhiệm kỳ đã rất gần, việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng là một công việc rất quan trọng. Ngành Tuyên giáo đang gấp rút, khẩn trương làm tốt công tác tham mưu phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trước những nhiệm vụ, trọng trách ngày càng nhiều và đòi hỏi ngày càng gắt gao của thực tiễn, mỗi cán bộ ngành tuyên giáo cần không ngừng nỗ lực, làm mới mình, làm cho mình “theo kịp sự tiến bộ của nhân dân”, của xã hội như Bác Hồ từng mong muốn ở cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.  


VÕ VĂN PHUÔNG
 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất