Thứ Ba, 23/7/2024
Văn kiện Đảng
Thứ Sáu, 30/7/2010 14:32'(GMT+7)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao

Trong những năm qua, việc tổ chức các ngày kỷ niệm, trao tặng; đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương thực hiện trang trọng, nghiêm túc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; ghi nhớ, tôn vinh công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền nhân có công với nước,thể hiện tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam; góp phần cổ vũ, động viên toàn Đản, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, việc tổ chức các ngày kỷ niệm, trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị thiếu thống nhất, chưa khoa học, còn hình thức, phô trương và lãng phí. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng chưa đạt hiệu quả cao; chưa thật quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của nhân dân. Thời gian, tần suất tổ chức 1ễ kỷ niệm quá dày. Một số hoạt động kỷ niệm chưa phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, làm giảm tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện.

Trước tình hình nêu trên, Bộ Chính trị yêu cầu:

1- Về tổ chức các ngày kỷ niệm:

Các ngày kỷ niệm trong nước gồm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-2-1930), Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1 890), Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945); ngày sinh, ngày mất của lãnh tụ, danh nhân; ngày thành lập, ngày truyền thống các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố và các cơ quan,đơn vị, quận, huyện trực thuộc sự quản lý trực tiếp của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một số ngày kỷ niệm khác như: Ngày Xô-viết Nghệ Tĩnh (12-9-1930), Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-1 1-1940), Ngày Toàn quốc kháng chiến 19- 12- 1946), Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954), Ngày chiến thắng B52 (18-12-1972), Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về hoà bình ở Việt Nam, Đông Dương (20-7-1954), Ngày ký Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27-01-1973), Ngày Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc, ASEAN, WTO...), Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước.

Các ngày kỷ niệm quốc tế gồm: Ngày sinh C.Mác (05-5-1818), Ngày sinh Ph.ăng – ghen (28-11-1820), Ngày sinh V.I.Lê nin (22-4-1870), Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07-11-1917), Ngày Quốc tế lao động, Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Ngày Quốc tế người cao tuổi, Ngày biển quốc tế, Ngày môi trường thế giới...

Giảm tần suất, quy mô, cấp độ tổ chức các ngày lễ kỷ niệm đối với ngày kỷ niệm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-2-1930); các Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch); Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5- 1890); Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945): Tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 10 năm/1 lần (năm chẵn) ở cả cấp Trung ương và cấp địa phươngcó liên quan đến sự kiện. Không tổ chức diễu binh, diễu hành, duyệt binh trong các 1ễ kỷ niệm (khi cần thiết cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định). Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tổ chức tại Hà Nội. Kỷ niệm năm chẵn các ngày lễ lớn và các ngày kỷ niệm khác tổ chức ở địa phương, bộ, ban, ngành gắn với sự kiện đó.

Kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của lãnh tụ, danh nhân, nhân vật lịch sử, đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước: Thời gian tổ chức kỷ niệm lần đầu là khi tròn 100 năm, các lần tiếp theo 1à 10 năm/1 lần, giao địa phương, nơi sinh của lãnh tụ, danh nhân... tổ chức.

Kỷ niệm năm chẵn: Ngày sinh C.Mác, Ph.Ăng - ghen, V.I.Lê nin, Cách mạng Tháng Mười Nga, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức lễ kỷ niệm. Năm chẵn ngày kỷ niệm quốc tế khác, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan tổ chức kỷ niệm.

Hàng năm, vào dịp các ngày kỷ niệm (năm tròn, năm lẻ), tuy không tổ chức 1ễ mít tinh kỷ niệm nhưng phải tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về các sự kiện đó trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan đến sự kiện kỷ niệm.

2- Không tổ chức lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao riêng mà kết hợp tổ chức cùng với các lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của ban, bộ, ngành, địa phương,cơ quan, đơn vị; không tổ chức diễu hành hoặc tổ chức đón rước khi nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; không tặng quà và chiêu đãi; giảm bớt việc huy động quần chúng tham gia, khách mời dự lễ kỷ niệm; việc mời khách nước ngoài tham dự các hoạt động kỷ niệm phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Việc xây dựng, tôn tạo các công trình: tượng đài, nhà bảo tàng, nhà lưu niệm nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sừ thực hiện theo quy định của Đảng và Nhà nước.

3- Việc tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, gây 1ãng phí, tốn kém; phải gắn kết với thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước;..công tác nghiên cứu lịch sử và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; chăm 1o nâng cao đời sống vật chất, văn hoá cho nhân dân, nhất là ở những nơi diễn ra sự kiện lịch sử; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân..trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4- Tổ chức thực hiện

- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc xem xét, sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh có liên quan đến chủ trương này

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng, ban hành Nghị định quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao, nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài.

- Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phới hợp với các ban, bộ, ngành liên quan rà soát, bổ sung các văn bản quy định về lĩnh vực này theo yêu cầu và nội dung nêu trên.

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc triển khai thực hiện Chỉ thị; vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tích cực tham gia hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc bằng những hành động thiết thực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đồng bào nghèo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

- Các cơ quan thông tin đại chúng, văn hoá, nghệ thuật có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về các ngày kỷ niệm, biểu dương, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến được khen thưởng cao trên các lĩnh vực và những địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực này.

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Chính trị việc thi hành Chỉ thị này.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

Đã ký

Trương Tấn Sang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất