Thứ Ba, 25/6/2024
Văn kiện Đảng
Thứ Năm, 15/10/2009 11:34'(GMT+7)

Quyết định về việc hợp nhất Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương (số 44-QĐ/TW)

(Hà Nội, ngày 11/4/2007)

- Căn cứ Điều lệ Đảng

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 9/2/2007);

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

                                                                       BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hợp nhất Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Điều 2. Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Điều 3. Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Điều 4. Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương có trách nhiệm bán giao nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài liệu, tài sản và tài chính về Ban Tuyên giáo Trung ương; hồ sơ lưu trữ, con dấu nộp về Kho Lưu trữ Trung ương Đảng theo quy định.

Ban Tuyên giáo Trung ương hoạt động từ tháng 4/2007.

Điều 5. Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương và đồng chí Tô Huy Rứa có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang


đã ký

                                                                                                                                             

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất