Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 15/6/2018 15:19'(GMT+7)

Đổi mới tư duy, nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

                                  Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị 

Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan doanh nghiệp Trung ương về dự Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm làm rõ những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo giáo trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những khó khăn thách thức với công tác tuyên giáo và đề ra những giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp về việc tập trung công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tuyên truyền về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về hoạt động của Mặt trận các cấp.

“Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.
                                                                     Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW sau 2 năm đã từng bước đi vào nền nếp, thường xuyên hơn; một số đơn vị có hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị Trung ương; gắn với tuyên truyền cổ vũ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, khối, đoàn thể. Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, xuất bản chú trọng các nhiệm vụ chính trị, khơi dậy tinh thần lao động cống hiến của cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Các đơn vị đã bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động, tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đấu tranh trên Internet, mạng xã hội...

Tăng cường đối thoại với nhân dân để giải quyết dứt điểm các khúc mắc tồn tại

Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh nhận định: “Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cần được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; công tác tuyên giáo cần quan tâm đến việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là đối với những vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm để chủ động dự báo tình hình, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Đặc biệt cần tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị đề xuất của người dân ngay từ cơ sở...”

Nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa tạo ra sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức” ở một số nơi. Việc tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng vẫn chưa được quan tâm đẩy mạnh, chú trọng đúng mức. Đặc biệt, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tuy chất lượng được nâng lên, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; việc dự báo diễn biến trước một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm còn chưa kịp thời...

 

Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng thông tin, kịp thời cung cấp tài liệu cho báo chí, nhất là đối với những vấn đề, sự kiện quan trọng; kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nhạy cảm, bức xúc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Định hướng công tác tuyên giáo 6 cuối năm 2018, Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: “Thời gian tới, tình hình trong và ngoài nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp,  thuận lợi và thách thức, khó khăn đan xen, công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, nội dung và phương thức công tác, bám sát chương trình, sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo ngành. Theo đó, các đơn vị tập trung nghiên cứu để tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo với phương châm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, 7, 8 khóa XII. Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, bám sát thực tiễn, sớm phát hiện vấn đề nảy sinh và kịp thời định hướng dư luận xã hội, đề xuất giải pháp góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.../.

Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất