Thứ Tư, 19/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Hai, 30/10/2023 11:35'(GMT+7)

Đội ngũ trí thức có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc

Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025”.

Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025”.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định, đề án, kế hoạch, chương trình hành động nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN... Bên cạnh đó, tỉnh cũng kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, cơ chế, chính sách đầu tư nguồn lực phát triển đội ngũ trí thức phù hợp với các quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh ở mỗi giai đoạn…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức được phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ. Đội ngũ trí thức thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề quan trọng, nhất là các lĩnh vực tham mưu, hoạch định chiến lược phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Điều đó đã thể hiện vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, tỉnh thường xuyên thực hiện tốt chính sách trọng dụng, đãi ngộ và đào tạo, bồi dưỡng trí thức. Đến nay, toàn tỉnh có 100% cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; có 95,5% tổng số cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đạt chuẩn theo quy định.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Phan Tuệ Minh cho biết: Những năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trải đều trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển KT-XH của tỉnh qua các thời kỳ. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh hiện có 21 hội thành viên, hội viên tập thể và 3 trung tâm trực thuộc với tổng số gần 20.000 hội viên (chiếm 73,7% trí thức toàn tỉnh), trong đó, có 81 hội viên có trình độ tiến sĩ; 2.282 hội viên có trình độ thạc sĩ.

Đội ngũ trí thức của tỉnh luôn tích cực nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn, đánh giá, tổng kết thực tiễn, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch, đề tài khoa học, các cơ chế chính sách, những mô hình tiên tiến, cách làm hay... cho tỉnh. Những nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức được ứng dụng thành công vào sản xuất và đời sống.

Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đã xác định: “Đội ngũ trí thức, nhân tài là nguồn động lực quan trọng để tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát triển KT-XH của tỉnh nhanh và bền vững. Đồng thời, là nhân tố quan trọng quyết định thành công sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập quốc tế và tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”...

Theo Nghị quyết, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, hình thành được đội ngũ chuyên gia giỏi của tỉnh trong hầu hết các lĩnh vực; thu hút được tối thiểu 50 nhân tài vào bộ máy các cơ quan trong giai đoạn 2020-2025; phấn đấu 80% phát minh, sáng kiến, sáng chế các nhiệm vụ khoa học được thực hiện bởi đội ngũ trí thức của tỉnh hoặc do đội ngũ trí thức của tỉnh đồng chủ trì.

Hằng năm, tổ chức được từ 2-3 chương trình, nội dung hợp tác với các chuyên gia đầu ngành, các tổ chức có uy tín… để chuyển giao tri thức. Mỗi năm cử từ 100-150 cán bộ, công chức đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị và từ 700-800 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Phấn đấu đến năm 2025, hình thành được đội ngũ người có tài năng trong hoạt động công vụ của tỉnh ở hầu hết các lĩnh vực…

Tạo lập môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, sáng tạo. Quan tâm và đầu tư nguồn lực tài chính trong việc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật tối đa nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp để khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ trí thức. Mở rộng, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa…

Để hoàn thành những mục tiêu nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Đó là sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đóng vai trò quyết định. Phát huy vai trò của nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh.

Chủ động rà soát việc thực hiện các chính sách của tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức; kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành những chính sách mới nhằm đảm bảo trí thức được hưởng lợi ích vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc tương xứng với giá trị từ kết quả lao động của trí thức. Từng bước hoàn thiện chính sách thu hút, đãi ngộ trí thức trong và ngoài tỉnh, tích cực tham gia hiến kế, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hoặc về công tác tại tỉnh.

Xây dựng các chính sách tôn vinh, khen thưởng trí thức; đánh giá năng lực theo kết quả đầu ra để có hình thức tôn vinh, khen thưởng tương xứng. Xây dựng cơ chế, chính sách và có kế hoạch cụ thể để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức.

Cơ cấu lại để sử dụng có hiệu quả đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Thực hiện tốt việc tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình.

Việc đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phải dựa trên cơ sở đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ, tăng cường công tác luân chuyển cán bộ nhằm rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn. Quan tâm bổ nhiệm trí thức có tư duy đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Thực hiện tốt các chính sách, cơ chế hỗ trợ mang tính đột phá, đồng bộ nhằm xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng nhân tài hướng tới tạo nguồn cán bộ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực nhằm phục vụ lâu dài cho sự phát triển của tỉnh...

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất