Chủ Nhật, 14/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 7/6/2023 15:29'(GMT+7)

Đồng Nai: Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ trong diện quy hoạch, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại lễ bế giảng.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại lễ bế giảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II... đến dự lễ bế giảng.

Khóa học được tổ chức từ ngày 16/5/2023 đến 6/6/2023 (vào thứ 3 và thứ 4 hàng tuần) cho 84 đồng chí là cán bộ quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 8 chuyên đề và 2 buổi thảo luận, đồng thời các học viên đã viết bài thu hoạch lớp theo quy định. Tại khóa học, các giảng viên và báo cáo viên đã truyền đạt  8 chuyên đề: 1/ Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; 2/ Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; 3/ Kỹ năng quản trị và lãnh đạo địa phương; 4/ Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; 5/ Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay; 6/ Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 7/ Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; 8/ Định hướng, tầm nhìn phát triển bền vững ở Đồng Nai.

Trong 2 buổi thảo luận, với tinh thần gắn liền lý luận với thực tiễn, các giảng viên, báo cáo viên đã gợi mở những nội dung gắn liền với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh. Qua đó, khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các đồng chí học viên thông qua các chủ đề thảo luận. Các đồng chí học viên đã phát huy tốt vai trò, tính tích cực của cán bộ chủ chốt, phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung thảo luận; có sự phân tích, đánh giá khá sâu sắc và toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong từng chủ đề. Đặc biệt, có nhiều chủ đề các học viên đã đưa ra những nhóm giải pháp có tính khoa học, sáng tạo và khả thi cao.

Đặc biệt, chuyên đề “Định hướng, tầm nhìn phát triển bền vững ở Đồng Nai” do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp triển khai dưới hình thức trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở đã cung cấp những kiến thức bổ ích, gợi mở những hướng đi, cách làm khoa học cho công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương; đồng thời, bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai.

 Kết quả, có 84/84 đồng chí đủ điều kiện để công nhận hoàn thành chương trình lớp học và 9 học viên có thành tích cao trong học tập toàn khóa học được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II khen thưởng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Học viện Chính trị khu vực II khen thưởng cho các học viên có thành tích cao.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai và Học viện Chính trị khu vực II khen thưởng cho các học viên có thành tích cao.

Để tiếp tục góp phần nâng cao các kỹ năng, bồi dưỡng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng của đội ngũ cán bộ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã xác định các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp cần tập trung vào những vấn đề sau:

Một là, quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được thực hiện dưới sự chỉ đạo thống nhất theo một chiến lược chung, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch và yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ. Triển khai hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đương chức và quy hoạch chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo.

Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương mà trực tiếp là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về trình độ, năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ theo phân cấp quản lý; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trước mắt tập trung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đảm bảo chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ba là, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch theo chức danh cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng gắn lý luận chính trị với năng lực chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và khả năng tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; kết hợp đào tạo trong nước và ngoài nước.

Bốn là, tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở xã, phường, thị trấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, nhất là bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng xử lý tình huống chính trị; thực hiện tốt việc thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên về công tác tại cơ sở. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ trẻ.

Năm là, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện nghiêm quy định học tập bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên; cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải phân công giao nhiệm vụ cho cán bộ học tập, có chế độ khen thưởng, biểu dương những cán bộ, đảng viên có tinh thần và kết quả học tập tốt; xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên không chấp hành nhiệm vụ học tập do Đảng, Nhà nước phân công.

Với những kiến thức được cập nhật, bổ sung sẽ giúp đội ngũ cán bộ quy hoạch của tỉnh Đồng Nai nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời, sẽ chủ động, tích cực vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Hữu Thọ

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất