Thứ Năm, 25/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 9/5/2023 10:11'(GMT+7)

Đồng Tháp: Khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Tổ công tác làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò (Ảnh: Hồ Nhẫn)

Tổ công tác làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò (Ảnh: Hồ Nhẫn)

Các đơn vị đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ, phản ánh đúng thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, nhất là những khó khăn, bất cập trong thực hiện các giải pháp của Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 28/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Theo đó, thời gian qua, Đảng uỷ Thị trấn Lấp Vò, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò và Đảng ủy Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 2 đã làm tốt công tác chỉ đạo triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW), góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận thuận, ủng hộ của nhân dân đối với các hoạt động đổi mới giáo dục; đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đến nay, quy mô và mạng lưới trường, lớp các ngành học, cấp học tiếp tục phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn Huyện. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục và giáo viên các ngành học, cấp học từng bước được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo và đổi mới dạy học. Tỷ lệ trẻ em đi học trong độ tuổi đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được giữ vững cả về số lượng lẫn chất lượng. Chất lượng giáo dục của Huyện duy trì bền vững ở nhóm đầu của Tỉnh trong nhiều năm liền, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương... Tuy nhiên, hình thức tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa phong phú. Kết quả giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng nền nếp, kỷ cương trong các trường học đạt kết quả chưa cao. Việc phát huy tính tự chủ và sáng tạo trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chuyển biến còn chậm. Còn tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ và cơ cấu đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ ở các cấp học. Ngân sách đầu tư kiên cố hóa trường lớp, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và nhu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Công tác hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của nhà trường chưa đạt kết quả theo mục tiêu đề ra.

Tổ công tác đã thực hiện nghiêm túc các nội dung trong chương trình làm việc, bảo đảm khách quan; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến độ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn Huyện trong thời gian tới:

Một là, các đơn vị tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động số 188-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa IX và các văn bản có liên quan sát với điều kiện thực tế của đơn vị.

Hai là, báo cáo kịp thời và phối hợp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Ba là, lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Bốn là, khuyến khích các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, nhất là giáo dục mầm non, tiểu học.

Năm là, thực hiện tốt công tác giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong nhà trường.

Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo, tập trung lãnh đạo phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế, yếu kém./.

 Hồ Nhẫn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất