Thứ Tư, 12/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Sáu, 27/8/2021 14:26'(GMT+7)

Dự kiến 1.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Tổ chức Đại hội với phương châm đổi mới, sáng tạo

Theo đó, Đại hội Đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2022, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/8/2022 và cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/10/2022. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII dự kiến diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong tháng 12/2022 với 1.000 đại biểu chính thức tham dự.

Theo Kế hoạch, các cấp bộ Đoàn phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; coi trọng chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả.

Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Quá trình chuẩn bị nhân sự cần gắn với việc củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ.

Kế hoạch nêu rõ độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở bình quân không quá 29 tuổi; cấp huyện bình quân không quá 30 tuổi; cấp tỉnh bình quân không quá 32 tuổi, cấp Trung ương bình quân không quá 36 tuổi. Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành có thể cao hơn một đến hai tuổi.

Thời gian tổ chức Đại hội cấp cơ sở không quá một ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/5/2022. Đại hội cấp huyện không quá 1,5 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/8/2022. Đại hội cấp tỉnh không quá hai ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/10/2022.

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội từ quý I/2022

Theo Đề án Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội sẽ được tổ chức vào tháng 12/2022 tại Hà Nội. Dự kiến sẽ có 250 đại biểu khách mời và 1.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Chương trình Đại hội được chia làm hai phần, gồm nội dung trực tuyến trước Đại hội và nội dung trực tiếp tại Hội trường (dự kiến 5 phiên trong 2,5 ngày).

Trong khoảng 10 ngày trước khai mạc Đại hội, sẽ có 12 hội nghị, diễn đàn được tổ chức dưới hình thức trực tuyến để góp ý văn kiện Đại hội; thảo luận về một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; đối thoại với một số lãnh đạo bộ, ngành Trung ương. Trong đó, 3 hội nghị trực tuyến tổ chức theo các nhóm đối tượng thanh niên gồm: cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt; trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức; 9 diễn đàn “Thanh niên Việt Nam khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với các chủ đề được gắn với các nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội sẽ được thành lập trước khi bước vào năm 2022. Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 cũng sẽ được hoàn thành trong năm 2021 và bắt đầu lấy ý kiến đóng góp từ quý I năm 2022./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất