Thứ Năm, 25/7/2024

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh

Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình, khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN).

Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình, khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN).

Tinh thần, nội dung cốt lõi trong bài viết tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, sự kiên định của Ðảng, cách tiếp cận sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài viết khúc chiết, giàu tính khoa học chính trị, nhân văn, phù hợp bối cảnh, xu thế phát triển của thời đại. Khái quát những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định, chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thật sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người.

Làm rõ những quan điểm thống nhất của Ðảng từ khi ra đời về lựa chọn đường hướng phát triển đất nước, Tổng Bí thư cho rằng, chúng ta đã hình thành nhận thức tổng quát: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp… Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Một trong những nhân tố có ý nghĩa động lực để đạt mục tiêu, theo Tổng Bí thư đó là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...; xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Và cuối cùng, bài viết nhấn mạnh điều hết sức quan trọng là phải luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc - giai cấp công nhân Việt Nam chính là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam nhận thức sâu sắc và tiếp nhận thêm động lực từ những thông điệp ý nghĩa trong bài viết của Tổng Bí thư. Ðó là, giai cấp công nhân cùng nhân dân lao động vừa là chủ thể kiến tạo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vừa là đối tượng được thụ hưởng những thành quả này.

Trên con đường đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. Ðồng thời, tổ chức Công đoàn có vai trò thúc đẩy, bảo vệ để giai cấp công nhân được thụ hưởng những thành quả cách mạng xứng đáng với những đóng góp quan trọng của mình.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, trải qua 92 năm hình thành và phát triển, 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta. Công đoàn ngày càng thực hiện tốt sứ mệnh đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động.

Những nội dung lớn về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Ðổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" cùng với những luận điểm, tinh thần cốt lõi trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, thêm một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí, sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời đặt ra trách nhiệm của toàn xã hội và của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh - hiện thân của lực lượng sản xuất hiện đại khi đất nước đang trên con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ðể kịp thời cụ thể hóa, hiện thực hóa những chủ trương mới, quan trọng của Ðảng về xây dựng giai cấp công nhân, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động cụ thể, thiết thực với các mục tiêu cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn và đến năm 2045 cùng 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao, đó là:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh;

Thứ hai, tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động;

Thứ ba, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho công nhân;

Thứ tư, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

Thứ năm, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Ðảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp;

Thứ sáu, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;

Thứ bảy, xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Với sự tin cậy của Ðảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, bằng quyết tâm cao, có chương trình hành động rõ ràng, cụ thể, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung đổi mới toàn diện, thích ứng, giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới, thật sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động; phát huy vai trò nòng cốt xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước./.

Nguyễn Ðình Khang
Ủy viên Trung ương Ðảng
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 
 (Nguồn: nhandan.vn)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất