Thứ Năm, 18/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 29/12/2021 14:40'(GMT+7)

Gắn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với triển khai các nội dung Văn kiện Đại hội XIII

GS. TS. Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị.

GS. TS. Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thảo và Du lịch), Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ) và các vụ, đơn vị chức năng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo kết quả công tác năm 2021, PGS. TS. Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tuyên giáo Trung ương (Hội đồng Khoa học cơ quan) cho biết, năm 2021, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Lãnh đạo Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với Hội đồng Khoa học cơ quan; thực hiện nghiêm túc việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc các đề tài, đề án đã được phê duyệt.

Tính đến tháng 12/2021 Hội đồng Khoa học cơ quan đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở cho 3 đề tài được ký hợp đồng từ năm 2019-2020; tổ chức thẩm định, thuyết minh 11 đề tài, đề án đăng ký năm 2021, trong đó có 6 đề tài, đề án đã ký hợp đồng và đang triển khai nghiên cứu, đăng ký năm 2022; thẩm định 4 hướng nghiên cứu, đăng ký năm 2022…

Hội đồng Khoa học cơ quan đã tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Ban các định hướng nghiên cứu, thúc đẩy hoạt động khoa học theo hướng bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và kế hoạch công tác năm 2021. Các định hướng, nhiệm vụ nghiên cứu đã hướng tới phục vụ công tác tham mưu chiến lược về các lĩnh vực tuyên giáo. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã được tăng cường áp dụng vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ chính trị của các vụ, đơn vị trong Ban.

Nhằm ghi nhận và khuyến khích việc tăng cường ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn của các vụ, đơn vị, trong năm 2021, Hội đồng Khoa học cơ quan đã triển khai thực hiện Quy định số 10-QuĐ/BTGTW ngày 11/8/2020 về việc xét, công nhận sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức Hội đồng thẩm định 3 đề xuất sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 để trình Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định công nhận.

Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ chính trị của các vụ, đơn vị, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ năm 2021 đã có bước tiến rõ rệt. Số đề tài nghiên cứu  tiếp tục tăng so với năm 2020. Điều này cho thấy nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ cho công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày càng được chú trọng, quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, PGS. TS. Nguyễn Quốc Trung cũng cho biết, chất lượng nghiên cứu của một số đề tài, đề án chưa cao; tiến độ thực hiện còn chậm so với hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký; công tác triển khai nghiên cứu còn một số hạn chế, nhất là đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính; năng lực, thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu của một số nhóm nghiên cứu còn hạn chế; hệ thống thông tin khoa học, số liệu thống kê, dự báo về tình hình kinh tế - xã hội còn thiếu tính cập nhật, liên thông…

GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu.

Trong thời gian tới, tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương gắn với triển khai các nội dung của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ thường xuyên, Hội đồng Khoa học cơ quan sẽ tập trung đề xuất các định hướng trong cả nhiệm kỳ 2021-2026; nâng cao chất lượng, triển khai các đề tài, đề án đã được phê duyệt; tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công việc; nâng cao chất lượng tham mưu ở các lĩnh vực. Thông qua công tác nghiên cứu góp phần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có trình độ khoa học cao, phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoc học, cán bộ quản lý trong và ngoài Ban.

Coi trọng thực hiện các nhiệm vụ khoa học có tính chất liên đơn vị trong và ngoài Ban nhằm giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, gắn với tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức nghiên cứu gắn với công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban, đặc biệt là thực hiện vai trò tư vấn cho Lãnh đạo Ban trong thẩm định các đề tài, đề án, nhiệm vụ chính trị trước khi trình cấp trên.

Bên cạnh đó tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Ban tăng cường công tác ứng dụng các kết quả nghiên cứu, đề xuất các hình thức khen thưởng đối với những nhiệm vụ nghiên cứu đạt kết quả tốt; thực hiện nghiêm việc đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập trong hoạt động thi đua khen thưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường công tác hội nghị, hội thảo, tập huấn để giới thiệu các kết quả nghiên cứu; cập nhật kiến thức, cung cấp thông tin cho cán bộ trong Ban; nâng cao năng lực nghiên cứu, triển khai các đề tài, đề án. Đa dạng hóa các nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, thực hiện các hướng dẫn của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. Kiểm tra, đôn đốc và tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài, đề án đã được phê duyệt, tích cực thúc đẩy ký hợp đồng đề tài, đề án đã được thẩm định ở cấp cơ sở. Tăng cường giao các vụ, đơn vị trong Ban tiếp tục xây dựng triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu , các chuyên đề chuyên sâu gắn với việc thực hiện  các nhiệm vụ chính trị và gắn với việc thực hiện Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu.

Bên cạnh làm rõ thêm các kết quả đạt được cũng như hạn chế, bất cập và những vấn đề đặt ra trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban, Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về Dự thảo định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021-2026 và Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan nhiệm kỳ 2021-2026. Các ý kiến phát biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học; đề xuất những giải pháp, phương hướng của Hội đồng khoa học cơ quan trong thời gian tới, trong đó chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; xây dựng chương trình toàn khóa, hằng năm; đăng ký đề tài, đề án bám sát định hướng, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tầm chiến lược, mang tính đột phá đối với ngành, lĩnh vực; duy trì nền nếp sinh hoạt của Hội đồng khoa học; tăng cường giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện các đề tài, đề án...

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS. TS. Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan nhấn mạnh, với chức năng định hướng, nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, quan điểm, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng; phối hợp tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định thuộc lĩnh vực tuyên giáo, công tác xây dựng luận cứ và tham mưu về nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua nghiên cứu nâng cao năng lực tham mưu, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương coi trọng thực hiện các nhiệm vụ khoa học có tính chất liên đơn vị trong và ngoài Ban, nhằm giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đề ra, gắn với công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban, đặc biệt là thực hiện vai trò tư vấn cho Lãnh đạo Ban trong thẩm định các đề tài, đề án, nhiệm vụ chính trị của Ban.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động tham mưu, nghiên cứu khoa học công nghệ trong thời gian tới, GS. TS. Phùng Xuân Nhạ đề nghị tiếp tục thẩm định, xét duyệt đề cương các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nội dung, tiến độ nghiên cứu, việc thực hiện kinh phí của các đề tài, đề án và nhiệm vụ khoa học đã được cấp và phê duyệt. Đồng thời, đề xuất và tổ chức các hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo./.

Lập Thạch

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất