Thứ Năm, 23/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 23/12/2021 13:39'(GMT+7)

Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Tôi rất phấn khởi tới dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo lời chào thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Năm 2021 là năm đầy ắp những sự kiện và hoạt động quan trọng của Đảng và đất nước: tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; lần đầu tiên trong năm thứ nhất của nhiệm kỳ đã tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để triển khai Nghị quyết Đại hội, trong đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các bài phát biểu rất quan trọng để chỉ đạo, định hướng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các ngành, các lĩnh vực, nội chính, văn hóa, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác đối ngoại.

Năm 2021 cũng là năm, đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng hết sức tiêu cực, gây hậu quả rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đời sống và sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, trong muôn vàn khó khăn ấy, một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý chí vươn lên của toàn dân ta, cùng những cống hiến, hy sinh quên mình vì nhân dân của đội ngũ cán bộ y tế, quân đội, công an, cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở… Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng động, quyết liệt, phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý hiệu quả những vấn đề khó, chưa có tiền lệ để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

a

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn ngành Tuyên giáo đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong năm qua, Báo cáo đã nêu rõ, tôi nhấn mấy điểm nổi bật:

Đã chủ động, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, với hình thức đa đạng, phong phú, góp phần cổ vũ, động viên, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; tạo thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Tổ chức, vận hành hiệu quả hoạt động Trung tâm báo chí Đại hội, Trang tin điện tử Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội và nhiều hoạt động tuyên truyền ở các cấp, giúp cho cán bộ, đảng viên, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, các Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân anh em, kịp thời tiếp nhận thông tin trung thực, chính xác về Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau Đại hội, toàn ngành đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII, phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp, gắn liền với tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, toàn Ngành đã tập trung cao độ chỉ đạo tổ chức, định hướng công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, từ truyền thông đa phương tiện, qua mạng xã hội đến các hình thức cổ động trực quan, góp phần vào thành công cuộc bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp.

Đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công 03 hội nghị toàn quốc (với hình thức trực tuyến) về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị văn hóa toàn quốc và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước đã kết nối từ đầu cầu Trung ương tới hàng chục nghìn điểm cầu ở địa phương, giúp cán bộ, đảng viên trực tiếp nắm được nội dung cốt yếu của các hội nghị, tạo sự thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện. Thành công của việc tổ chức 3 hội nghị trực tuyến này tiếp tục khẳng định sự linh hoạt, sáng tạo của ngành Tuyên giáo trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, góp phần nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức thành công Chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, hoạt động báo chí - xuất bản toàn diện, bảo đảm tính tư tưởng trong nội dung và hình thức thông tin, đáp ứng nhu cầu của công chúng, kịp thời đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; cổ vũ, động viên nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế...

Ngành Tuyên giáo đã chủ động triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc; kịp thời định hướng dư luận tích cực, xử lý những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, xử lý những điểm “nóng”, “có vấn đề” có thể xuất hiện, xảy ra, không để bất ngờ, bị động. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, nhân dân trước các sự kiện lớn, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động theo dõi địa bàn, điều tra xã hội học về dư luận xã hội, trên cơ sở đó phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương nhiều thông tin quan trọng phục vụ lãnh đạo.   

Những kết quả nêu trên rất nổi bật, là dấu ấn của ngành tuyên giáo trong năm 2021. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả toàn Ngành đạt được trong năm qua.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo trong năm 2021 vẫn còn một số hạn chế, cụ thể là: Tiến độ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở một số nơi còn chậm, chất lượng chưa cao. Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo chưa thường xuyên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi, có lúc chưa thực chất; chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chất lượng, hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao; chưa luận giải thấu đáo và làm sáng tỏ một số vấn đề thực tiễn đặt ra. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở một số trung tâm chính trị cấp huyện chưa thực sự rõ nét. Việc tham mưu giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thể chế hoá các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hoá chưa được chú trọng. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí-xuất bản có lúc chưa kịp thời; việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc của các hội chưa nghiêm túc; quản lý các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân còn hạn chế. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình, các mô hình hay, cách làm hiệu quả còn ít. Việc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên lĩnh vực khoa giáo chưa có nhiều chuyển biến, nhất là về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, giáo dục, lao động việc làm... Tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch một số thời điểm còn chậm, phương pháp chưa tương xứng, hiệu quả chưa cao. 

Năm 2022, dự báo tình hình thế giới và trong nước, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến phục hồi và phát triển kinh tế, đến đời sống của nhân dân. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tiếp tục điên cuồng chống phá chúng ta bằng những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi, nguy hiểm, xảo quyệt.

Tại Hội nghị này, đề nghị các đồng chí, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực thảo luận, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã chỉ ra, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở các cấp thời gian tới, tích cực tham gia xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức. Tôi cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022 như đã nêu trong Báo cáo; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đồng thời với việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. Cần lưu ý rằng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng không chỉ định hướng cho một nhiệm kỳ, mà còn cho nhiều năm tiếp theo. Vì thế, toàn Ngành phải kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiểu rõ và phấn đấu đạt bằng được mục tiêu: đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hai là, tập trung triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công nêu trong Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị, trước mắt là: Sớm nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Kết luận và Kế hoạch thực hiện ở các cấp, các ngành; tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp về tuyên truyền Kết luận 21 và Kế hoạch thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Trong nội bộ ngành Tuyên giáo, các cơ quan trong lĩnh vực báo chí - xuất bản, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ….cần tiến hành ngay việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Kết luận 21, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, đạt kết quả cụ thể, thực chất; cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp, phải gương mẫu, tự giác làm trước; tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình cái gì đã làm tốt, cái gì chưa tốt, tại sao, trên cơ sở đó tự mình điều chỉnh, sửa chữa, khắc phục, tránh qua loa, hình thức, chiếu lệ, xuê xoa, nể nang; ngăn chặn tình trạng lợi dụng kiểm điểm, phê bình để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với động cơ không trong sáng… như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị vừa qua.

Ba là, tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, qua đó giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày thêm trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế xây dựng cơ sở khoa học vững chắc cho việc hoạch định, thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đề cao việc tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Khắc phục tình trạng ngại và lười học tập lý luận chính trị; xác định rõ động cơ, thái độ học tập đúng đắn; học tập lý luận chính trị không chỉ để nâng cao trình độ, mà phải biết áp dụng lý luận đó vào thực tiễn, tạo chuyển biến thực sự trong mỗi hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên; tuyệt đối tránh tư tưởng học đối phó, học chỉ vì bằng cấp, để đủ điều kiện được đề bạt, nâng lương, được bổ nhiệm làm lãnh đạo...

Năm là, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua, nhất là phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư về công tác văn hóa, ngành Tuyên giáo tập trung nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa; trong đó chú trọng xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống và đời sống văn hoá lành mạnh trong xã hội, trước hết trong các tổ chức Đảng và Nhà nước, trong các đoàn thể quần chúng và trong từng gia đình; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hoá, biến chất; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh từ cơ sở, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động phản văn hoá, các sản phẩm văn hoá độc hại, hủ tục, các tệ nạn ra khỏi cộng đồng. Trước mắt, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm; phát huy vai trò quần chúng trong xây dựng văn hóa giao thông, ứng xử có văn hóa trong công sở, trường học, bệnh viện và từng gia đình…

Sáu là, tăng cường chỉ đạo, định hướng, kịp thời chấn chỉnh hoạt động báo chí - xuất bản với phương châm “chủ động thông tin tích cực”; phát huy vai trò của báo chí - xuất bản trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng chính trị, nhân cách, giá trị sống cao đẹp; giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong xã hội; là lực lượng sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa ngành Tuyên giáo, Thông tin truyền thông, Hội Nhà báo các cấp trong chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí - xuất bản; giáo dục, rèn luyện, đào tạo, xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, ý thức, trách nhiệm công dân trong hoạt động nghề nghiệp.

Bảy là, chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế và an sinh xã hội; kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết, xử lý các vấn đề bất hợp lý, cản trở quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nắm chắc tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19, chủ động tham mưu cho các cấp ủy chủ trương, giải pháp hiệu quả để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tám là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp lực đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các đối tượng, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Chín là, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; để hoàn thành sứ mệnh “đi trước mở đường” cán bộ tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, hiểu biết rộng, đủ khả năng thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tin và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lý giải  thuyết phục các vấn đề thực tiễn đang diễn ra. 

người nhà” như đã nói, xin các đồng chí đại biểu cho phép tôi xin nêu lại với cán bộ ngành Tuyên giáo vài ý đã nói từ năm 2016 “Mỗi đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng, phải say mê công tác của mình. Chỉ khi nào chúng ta say mê mới truyền được đến người khác cảm hứng, truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cảm hứng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Đồng thời say mê mới cảm hóa được người khác, nâng cao được khả năng thuyết phục; và chỉ với trí tuệ, hiểu biết, phương pháp tốt thì chúng ta mới nâng cao được tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục một cách hiệu quả. Đến năm 2019 tôi cũng nói: Người làm công tác tuyên giáo luôn đối mặt với những vấn đề mới, không có ngày nào là nhàm chán, ngày nào cũng vất vả, ngày nào cũng có điều thú vị, ngày nào cũng có cơ hội để bồi dưỡng bổ sung thêm kiến thức.

Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm hơn nữa đến chỉ đạo ngành Tuyên giáo, để ngành tiếp tục phát huy những thành công, kinh nghiệm đã đạt được trong năm 2021, tiếp tục sáng tạo, cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức, tôi tin tưởng rằng, toàn ngành Tuyên giáo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

Nhân dịp năm mới 2022 sắp đến, xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành Tuyên giáo luôn  mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Võ Văn Thưởng

Ủy viên Bộ Chính trị,

Thường trực Ban Bí thư

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất