Chủ Nhật, 21/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 19/12/2022 7:12'(GMT+7)

Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

1. Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thậm chí hy sinh, đổ máu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó; đạt được những kết quả hết sức to lớn, toàn diện hơn, cao hơn so với năm 2021 và những năm trước đây, như đánh giá của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày 7/12/2022.

Nắm chắc tình hình, giữ vững thế chủ động chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước, vì mục tiêu “xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước," “vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân."

Gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chủ động tham mưu Bộ Chính trị ban hành và tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Nhanh chóng đổi mới tư duy, nhận thức, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp quyết liệt thực hiện các mục tiêu, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, an ninh quốc gia được giữ vững, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. An ninh con người được đảm bảo, người dân được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh hơn, bình yên, hạnh phúc hơn. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh xã hội, an ninh tôn giáo; tăng cường công tác an ninh thông tin, truyền thông; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh, trật tự tại các địa bàn chiến lược, các thành phố lớn.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao. Xác lập chuyên án, đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng, đánh thành công nhiều vụ án ma túy lớn theo phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, nhất là đối tượng cầm đầu", nhằm thực hiện mục tiêu “không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế". Chủ động nhận diện, phát hiện, tập trung điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ," “ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn", “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực". Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, thực sự là “điểm tựa của bình yên", mang lại niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp.

Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, cải cách hành chính; đề xuất triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; đổi mới đột phá trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự từ thủ công sang ứng dụng công nghệ hiện đại trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần quản trị xã hội theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, công bằng, giảm thiểu tiêu cực, cung cấp nhiều tiện ích thiết thực cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Triển khai toàn diện các mặt công tác công an, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản theo phương châm “chủ động phòng ngừa, kết hợp đấu tranh, đánh mạnh, đánh trúng, đánh đúng trọng tâm, trọng điểm các đối tượng trọng điểm, phản động, tội phạm". Nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, chống tiêu cực, vi phạm ngay trong nội bộ, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân sai phạm, vi phạm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của ngành. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh; xây dựng công an xã, thị trấn, công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Chủ động tham mưu, hoàn thiện cơ chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển, huy động cả hệ thống chính trị, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường theo hướng sâu rộng, thực chất, ổn định và hiệu quả, tiên phong mở đường, góp phần chung vào đối ngoại của đất nước. Bộ Công an cử sỹ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành, nâng cao vị thế của lực lượng công an nhân dân trên trường quốc tế.

2. Qua công tác, chiến đấu, sức mạnh về mọi mặt của lực lượng công an nhân dân được tăng cường, chất lượng hiệu quả các mặt công tác ngày càng được nâng cao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và Nhân dân. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn, nặng nề hơn đối với lực lượng công an nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định và quyết tâm thực hiện cho bằng được các mục tiêu giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả thệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm. Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội; không để tội phạm lộng hành gây bức xúc xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trong phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để đạt được các mục tiêu trên, toàn lực lượng công an tiếp tục phát huy vào thực tiễn các bài học kinh nghiệm trong công tác, chiến đấu. Đó là:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành, tập trung thống nhất của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Đây là yếu tố quyết định thắng lợi đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng công an nhân dân.

Thứ hai, phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ ba, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp chiến lược, sách lược phù hợp bảo vệ an ninh, trật tự và lợi ích quốc gia.

Thứ tư, gương mẫu đi đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Thứ năm, không ngừng đổi mới phương pháp, biện pháp công tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái công tác từ thủ công sang ứng dụng công nghệ khoa học.

Thứ sáu, coi trọng công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật sát thực tiễn, có tính ổn định cao, làm cơ sở pháp lý cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng công an nhân dân.

Thứ bảy, chủ động nhận diện, nắm chắc tình hình, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công, lấy phòng ngừa là chính, kết hợp đánh trúng, đánh đúng, kiên quyết “không đi sau tội phạm".

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách, đột phá đã đề ra. Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, dự báo chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác công an. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chủ động, nêu gương, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân./.

GS. TS. TÔ LÂM
Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất