Thứ Sáu, 19/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 1/7/2019 15:28'(GMT+7)

Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc tờ trình về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định số 101, 55 và 08 của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc tờ trình về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định số 101, 55 và 08 của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tích cực nắm bắt, phát hiện, kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... 

Từ tháng 11/2016 đến nay, tại Hải Dương, cấp ủy huyện và cơ sở đã kiểm tra 3.345 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 4.736 lượt đảng viên. Bên cạnh đó, tiến hành giám sát đối với 1.739  lượt tổ chức đảng cấp dưới và 3.785 lượt đảng viên. Cấp ủy huyện đến cơ sở và chi bộ đã thi hành kỷ luật 25 tổ chức đảng và 972 đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã kiểm tra 55 tổ chức đảng cấp dưới và 222 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 6 tổ chức đảng và 110 đảng viên có vi phạm, tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Đồng thời, giám sát theo chuyên đề đối với 1.626 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 1.541 lượt đảng viên. Đặc biệt, qua công tác kiểm tra, giám sát đã xem xét, xử lý kỷ luật 23 cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót như: Vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt đảng. Công tác tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nội dung thực hiện chưa kiên quyết, thiếu các biện pháp cụ thể để thực hiện theo lộ trình đã xác định. Công tác cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến nhưng còn chậm và chưa tạo được bước đột phá lớn. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, đất đai, môi trường của một số chính quyền cơ sở và các cơ sở sản xuất, kinh doanh còn chưa nghiêm...

Trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương tập trung cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng hội nghị, cuộc họp; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đến năm 2020 phải hoàn thành ít nhất một công trình, dự án mới. Hải Dương thực hiện một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức tận tụy, liêm khiết, hết lòng phục vụ nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương. 

Tỉnh Hải Dương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chủ động đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Đồng thời, Hải Dương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên thông qua việc rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ phẩm chất, điều kiện theo quy định của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nội dung sinh hoạt và công tác quản lý đảng viên.  

Hải Dương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân thuộc thẩm quyền của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan hành chính nhà nước. 

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn đầu mối tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các đề án, kế hoạch của tỉnh về việc sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư, các đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí, điều kiện theo quy định, các đơn vị sự nghiệp công lập đã xác định. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, trong những năm qua, Hải Dương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các quy định về nêu gương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Việc kiểm tra tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm gắn với việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo quản lý ở cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu cấp ủy các cấp chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và đưa được những nhiệm vụ, giải pháp gắn với thực tế địa phương để sớm khắc phục trong thời gian tới./.

Mạnh Tú/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất