Thứ Ba, 21/5/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 16/10/2023 9:38'(GMT+7)

Hậu Giang: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên

Hội nghị biểu dương, tôn vinh 133 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ái quốc tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Hội nghị biểu dương, tôn vinh 133 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ái quốc tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC

Trước tiên, Tỉnh ủy Hậu Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, kịp thời, bài bản, kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, phát thanh và truyền hình để mở rộng thành phần, nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp thu, tiết kiệm thời gian, nguồn lực trong tuyên truyền, triển khai quán triệt. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và việc ban hành các văn bản có nhiều đổi mới, đi vào thực chất, phản ánh sinh động quá trình triển khai thực hiện. Trước các hội nghị sơ kết, tổng kết, tiến hành khảo sát, đánh giá quá trình triển khai, thực hiện tại cơ sở, từ đó để có những đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; làm cơ sở đề ra các mục tiêu, giải pháp triển khai thực hiện tiếp theo, đảm bảo phù hợp trong điều kiện tình hình mới. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị trong tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ tài liệu, giáo trình, phương pháp giảng dạy, truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ, vận dụng những nguyên lý, phương pháp luận vào thực tiễn công tác của cán bộ, đảng viên. Nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nhất là việc cập nhật đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Chương trình số 50-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, đề án vào chương trình giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên.

“Ngày thứ sáu nghe dân nói” ở xã Đông Phước A là mô hình thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác.

“Ngày thứ sáu nghe dân nói” ở ấp Long Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành (Hậu Giang) là mô hình thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác.

Để nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các cấp trong tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ban hành Đề án số 02- ĐA/TU về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chặt chẽ về chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp để đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ.

Điểm mới trong công tác giáo dục lý luận chính trị của tỉnh là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị giáo án và trực tiếp tham gia báo cáo các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3), các lớp đào tạo lý luận chính trị đều có giảng viên thỉnh giảng là những đồng chí có kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp giảng dạy, từ đó chất lượng giảng dạy và học tập từng bước nâng lên gắn với yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng với hình thức đa dạng để học tập các tác phẩm trong quyển sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cán bộ, đảng viên; từ đó, cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy, trách nhiệm hơn với công việc được giao.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch được triển khai đồng bộ trong tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, qua đó góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là nhất quán, đúng đắn, tạo được sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Thứ hai, xác định xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó biểu tượng cao đẹp, sức cuốn hút của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp thu và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện và chỉ đạo biên soạn Chuyên đề học tập năm 2022 - 2023  với chủ đề “Học tập làm theo của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, trong đó chú trọng lựa chọn những nội dung đột phá đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để triển khai thực hiện.

Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên  như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, chuyên đề “Đảng vì dân - dân theo Đảng”, chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”,…; tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng trong tình hình mới” có trên 40 tham luận của các nhà khoa học ở Trung ương, tỉnh tham gia; tổ chức cuộc thi chính luận năm 2023 thu hút hơn 3.800 bài dự thi, viết 576 bài đăng trên tạp chí, báo, hội thảo, …

 

Qua 2 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động các cuộc vận động, phong trào, chương trình thực hiện chuyên đề năm 2022 - 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng việc viết bản cam kết với phương châm “cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất” trong đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức, cá nhânđông đảo quần chúng nhân dân đã chuyển biến tích cực như: việc cam kết học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được tổ chức thực hiện chặt chẽ và đi vào thực chất; người đứng đầu gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong công tác, sinh hoạt góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của mặt trận, đoàn thể các cấp; nhiều cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW bằng những cách làm hay, mô hình hiệu quả; nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác xuất hiện trong nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW với các nội dung khác được 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện, qua đó kịp thời góp ý chấn chỉnh uốn nắn về phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên,  đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy, trách nhiệm hơn với công việc được giao. Việc học tập và làm theo Bác của toàn Đảng bộ đã góp phần tích cực trong hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đótốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt kết quả ấn tượng, bứt phá sau gần 20 năm thành lập tỉnh, năm 2022 tăng trưởng GRDP đạt 13,94%, vươn lên đứng đầu vùng ĐBSCL, xếp thứ 4 cả nước, trong 6 tháng đầu năm 2023, đạt 14,21%, đứng đầu cả nước; thu ngân sách bình quân 1.000 tỉ đồng/năm, các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh có chuyển biến tích cực, năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hậu Giang là tỉnh có ca F0, ca chuyển nặng và tử vong thuộc nhóm thấp nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong nhóm các tỉnh kiểm soát dịch Covid-19 tốt của cả nước; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên đáng kể, an ninh - quốc phòng tiếp tục được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm.

Hằng năm mỗi chi bộ đảng đều đăng ký duy trì thực hiện 1 mô hình học tập và làm theo Bác, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều đăng ký xây dựng mới nhiều mô hình mới, kết quả mỗi năm có trên 1.000 mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác được duy trì, xây dựng mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đặc biệt, bám sát và vận dụng sáng tạo các văn bản của Trung ương, tỉnh đã ban hành đồng bộ cơ chế, chính sách trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ, nhất là các nghị quyết, đề án về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nhiều giải pháp mới, đột phá và có tầm nhìn chiến lược; công tác điều động, luân chuyển, sắp xếp cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, phù hợp, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền; công tác quy hoạch được thực hiện sớm, chặt chẽ, khách quan, minh bạch, đúng quy định, thống nhất nguyên tắc trên cơ sở các quy định của Trung ương để lựa chọn những người tiêu biểu nhất; việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đã góp phần khắc phục một bước điểm yếu trong khâu đánh giá cán bộ, từ đó công tác đánh giá, xếp loại hàng năm từng bước đi vào thực chất hơn,… Từ đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng 12/10/2023, tại trụ sở UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức đối thoại với đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, sinh sống tại Xà Phiên và thị trấn Vĩnh Viễn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Sáng 12/10/2023, tại trụ sở UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức đối thoại với đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, sinh sống tại Xà Phiên và thị trấn Vĩnh Viễn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đây là tiền đề, nền tảng vững chắc để Hậu Giang tiếp tục vững bước đi lên trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ và từng giai đoạn mà các Nghị quyết đã xác định.

 TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC

Để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong điều kiện mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận, rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức; xem đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu, tự soi, tự sửa của cá nhân; phát huy vai trò của tổ chức, chi bộ đảng trong giám sát, tổ chức thực hiện. Quy định kết quả học tập lý luận chính trị, rèn luyện tu dưỡng đạo đức là một trong những tiêu chuẩn để xem xét đánh giá, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đánh giá tư cách đảng viên và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức,  đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu rộng trong mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước, quốc tế; các sự kiện lịch sử của Đảng nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương…

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, xuyên tạc lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, xa rời Nhân dân, đặc quyền, đặc lợi và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phản bác kịp thời, hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chi nhánh thành phố Cần Thơ trao tặng “Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” cho Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chi nhánh thành phố Cần Thơ trao tặng “Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” cho Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo việc vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tế của tỉnh để xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chỉ đạo triển khai các khâu đột phá, chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các phong trào, mô hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả.

Thứ tư, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện. Bố trí, sắp xếp cán bộ, giảng viên đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phù hợp với từng đối tượng và thực tiễn địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, giảng viên lý luận chính trị.

Thứ năm, xây dựng cơ chế, quy chế, quy định cụ thể và tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quản lý, kiểm tra, giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên thông qua các cơ chế, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những tấm gương tiêu biểu; kịp thời cảnh báo, răn đe những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, mức độ uy tín, tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng đối với Nhân dân.

Trần Văn Huyến,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất