Thứ Hai, 22/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Sáu, 15/9/2023 11:13'(GMT+7)

Cà Mau: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị
 
Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy Cà Mau quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh được củng cố, kiện toàn gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy từng bước nâng lên. Nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên có đổi mới, từng bước đi vào thực chất hơn.
 
Đặc biệt, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí, vượt qua mọi khó khăn. Từ đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.
 
Địa phương đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động báo chí theo đúng định hướng; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có hơn 7.000 cán bộ, đảng viên được tham gia học tập bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Công tác phát triển đảng viên ở Cà Mau được chú trọng nâng cao về chất lượng, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. 2.665 đảng viên được kết nạp mới (đạt 53,3% chỉ tiêu), nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên hơn 49.670.
 
Tỉnh ủy Cà Mau còn thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện, phát huy những mặt làm được, nhân rộng mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng; kịp thời chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém và xử lý nghiêm những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng. 
 
Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động cụ thể hóa, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm, tập trung những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
 
Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương, nhất là thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, chuẩn y bổ sung cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, giới thiệu nhân sự và hiệp y cho ý kiến về công tác cán bộ với cơ quan Trung ương, địa phương, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuy nhiên, việc triển triển khai chủ trương, nghị quyết ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương từng lúc, từng nơi chưa kịp thời. Một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về công tác quy hoạch cán bộ nên quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở một vài địa phương, đơn vị chưa đúng quy định. Việc nhận xét, đánh giá một số trường hợp cán bộ trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chưa chặt chẽ. Công tác kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên ở một số chi bộ, đảng bộ có mặt chưa thực chất. Việc thực hiện quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên vi phạm và giải quyết đơn thư có trường hợp kéo dài thời gian, chưa đúng quy định. Còn có cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự...
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 956 tổ chức Đảng và 1.831 đảng viên, trong đó có 618 cấp ủy viên; thực hiện giám sát chuyên đề 591 tổ chức Đảng và 956 đảng viên, trong đó có 361 cấp ủy viên. Qua đó, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 04 tổ chức cơ sở Đảng và thi hành kỷ luật 370 đảng viên, trong đó có 91 cấp ủy viên, khiển trách 275 đảng viên, cảnh cáo 75 đảng viên, cách chức 14 đảng viên, khai trừ 06 đảng viên.
 
Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương
 
Thời gian tới, Tỉnh ủy Cà Mau tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên.
 
Tỉnh ủy Cà Mau xác định rõ công tác đánh giá cán bộ là khâu “then chốt” gắn với bố trí cán bộ, quyết tâm đưa cán bộ yếu kém, không đủ uy tín ra khỏi bộ máy; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có năng lực, tận tụy, có uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo thực hiện chủ trương phát huy, khuyến khích, cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp cần phát huy thật tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương.
 
Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các phần tử cơ hội chính trị, phản động. 
 
Tỉnh ủy tiếp tục phát huy và giữ vững đoàn kết, thống nhất; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát cơ sở, thực chất, hiệu quả; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu phát triển địa phương. 
 
Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhất là tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực như: Công tác cán bộ, quản lý đất đai, dự án đầu tư, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình, có sức lan tỏa lớn trong Đảng bộ và xã hội; phát huy sức mạnh, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tỉnh ủy Cà Mau chủ trương lựa chọn những việc quan trọng, cấp thiết, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người dân đặc biệt quan tâm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
 
Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện nghiêm quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất