Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 12/11/2020 15:33'(GMT+7)

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2020

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; cùng các Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Lê Mạnh Hùng và Phan Xuân Thủy; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Hội nghị đã được nghe Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương thông tin chuyên đề “Kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025”. Tính đến hết ngày 28/10, toàn bộ 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành thành công Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Trong đó, có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy và 23 Đảng bộ có tân Bí thư. 

Đáng chú ý, có 12 đồng chí được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển trong năm 2020 và đều đắc cử, tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. 22 địa phương bầu chọn Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những cán bộ lần đầu đắc cử; 41 người tái đắc cử. 29 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 12 người là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Từ những kết quả trên cho thấy, một trong những thành công nổi bật của các Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua là công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Nhờ đó mà kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự với tỷ lệ phiếu bầu cao và nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%.

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Tiếp đó, Hội nghị được nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. 

Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển  văn hóa đối ngoại, Chiến lược phát triển ngoại giao văn hóa.

Đẩy mạnh công tác định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức công dân cho học sinh, sinh viên về tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển nền văn hóa, nghệ thuật của dân tộc. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ; xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”, rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh, sinh viên…

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã thông tin về “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các kỳ Đại hội; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X”.

Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể đối với tình hình quốc tế, khu vực”.

 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW .

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức, quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành mình. Tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tuyên truyền các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thông tin về Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, theo đúng tiến độ, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu.

Hai là, tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tài liệu chính thức của Văn phòng Quốc hội và các cơ quan chức năng cung cấp tuyên truyền những kết quả quan trọng của Kỳ họp.

Ba là, về công tác cán bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta: Làm tốt thì biểu dương, khen thưởng; làm chưa tốt thì nhắc nhở, phê bình; vi phạm sẽ phải xử lý nghiêm minh, kết luận rõ đến đâu xử lý đến đó, không có “vùng cấm”, hoặc ngoại lệ. Đây là nguyên tắc, việc làm thường xuyên của Đảng và cũng là mong muốn của nhân dân, nhằm không ngừng làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Trong công tác cán bộ, Đảng ta luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện để người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt cống hiến cho đất nước, nhưng cũng kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm lâu nay luôn được Đảng ta thực hiện một cách thận trọng, nghiêm minh, công tâm, khách quan và càng đến dịp đại hội càng phải làm thận trọng, nghiêm minh, công tâm, khách quan hơn nữa để góp phần lựa chọn nhân sự xứng đáng vào cấp ủy khóa mới. Đây là yêu cầu của nhiệm vụ mới, là đòi hỏi tất yếu không thể thiếu trước mỗi kỳ đại hội.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; khơi dậy và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Ngoài ra, đồng chí Phan Xuân Thủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tập trung thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiệt hại do thiên tai gây ra; tuyên truyền Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan; về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ; tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm lớn./.

Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất