Thứ Bảy, 15/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 3/10/2023 16:52'(GMT+7)

Hưng Yên: Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 3/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý IV/2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong quý III/2023, việc triển khai tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được hệ thống tuyên giáo của tỉnh triển khai thực hiện kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trên tất cả lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Các cấp ủy, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ, ngày kỉ niệm trong quý; tập trung theo dõi, nắm bắt báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội hằng tuần…

Trong quý IV/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tham mưu với cấp ủy cùng cấp xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tham mưu Ban chỉ đạo 35 về các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023; tham mưu xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong quý IV/2023; tiếp tục phối hợp với các đơn vị tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của ngành…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận về những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo và giải pháp khắc phục, trong đó, tập trung vào các nội dung như: Việc nắm bắt dư luận xã hội; việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; việc xây dựng, thực hiện các chương trình phối hợp, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; việc nghiên cứu, phát hành lịch sử đảng bộ; việc kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận đề nghị, trong quý IV, Ban Tuyên giáo các cấp rà soát tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo để đề ra các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2023; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh...; thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án… bảo đảm đúng thời gian theo quy định; tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; định hướng thông tin, dư luận xã hội nhất là trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong nước, trong tỉnh…

Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương giai đoạn 2023-2025 và 2025-2030; tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực…

Đôn đốc Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ năm 2023; rà soát nhu cầu, tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ năm 2024…/.

THU YẾN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất