Chủ Nhật, 16/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Bảy, 5/11/2016 9:39'(GMT+7)

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Chương trình nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới, nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên.

Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Đối tượng học tập chương trình là đảng viên mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị khoá VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, đã chỉ rõ: “Đảng viên trong thời gian dự bị phải học xong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình gồm 10 bài trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn năm 2016, đã được cập nhật theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài 10 bài quy định thống nhất chung, tuỳ theo điều kiện, đặc điểm của địa phương và cơ sở có thể báo cáo thêm các chuyên đề:

- Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, cơ sở.

- Tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới.

- Các báo cáo điển hình về những đảng viên mới phấn đấu tốt…

Trong quá trình học tập, có thể tổ chức đi thăm và nghe báo cáo của một số tổ chức cơ sở đảng điển hình có thành tích trong việc bồi dưỡng kết nạp, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

IV. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC LỚP HỌC

- Trước khi mở lớp cần nắm chắc đặc điểm đối tượng để tùy theo đối tượng học, giảng viên có thể lựa chọn một số nội dung trong tài liệu để đi sâu phân tích, làm rõ, kết hợp giảng bài với tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giữa các học viên cho phù hợp và thiết thực. Không nhất thiết phải tổ chức giảng dạy tất cả những nội dung trong bài mà có thể để học viên tự nghiên cứu, tham khảo.

- Tổ chức lớp học: Tổ chức học tập theo lớp; tập trung lên lớp nghe giảng, thảo luận, giải đáp thắc mắc; viết bản thu hoạch, đánh giá kết quả qua bản thu hoạch. Trong quá trình giảng bài, kết hợp giảng giải với trao đổi, đối thoại giữa giảng viên với học viên, giữa học viên với học viên. Tổ chức tham quan, nghe báo cáo kinh nghiệm thực tế cũng được coi là nội dung học tập chính thức, có liên hệ, thu hoạch.

V. THỜI GIAN

Thời gian học tập: 7 đến 8 ngày, trong đó:

- Lên lớp 10 bài (mỗi bài 1 buổi):     5 ngày

- Tham quan, báo cáo bổ sung:     0,5 - 1 ngày

- Trao đổi, thảo luận:            0,5 -  1 ngày

- Hệ thống, giải đáp thắc mắc:        0,5 ngày

- Viết thu hoạch, tổng kết    :        0,5 ngày

VI. TÀI LIỆU

- Tài liệu học tập chính thức: 10 bài chính trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”, xuất bản năm 2016.

- Tài liệu tham khảo cần đọc:

+ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (được thông qua tại Đại hội XI  và được Đại hội XII tiếp tục khẳng định).

+ Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

+ Văn kiện các hội nghị Trung ương (X, XI, XII)

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được thực hiện thống nhất trong cả nước theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương có hướng dẫn thực hiện chương trình sát với tình hình địa phương, cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo việc mở lớp. Ban Tuyên giáo quận, huyện,... chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng cấp uỷ và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức mở lớp. Sau mỗi lớp học, Trung tâm cùng với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức và Văn phòng cấp uỷ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo cấp uỷ quận, huyện và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ. Ban Tuyên giáo quận, huyện phối hợp với Ban Tổ chức cùng cấp... cần tiếp tục theo dõi, nắm bắt chất lượng của đảng viên mới sau khi đã học xong chương trình này.

Việc cấp giấy chứng nhận cho mỗi học viên sau khóa học dược thực hiện theo quy định hiện hành.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất