Thứ Bảy, 15/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Chủ Nhật, 22/3/2015 15:38'(GMT+7)

Hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế

Hướng dẫn 
Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 về khoa học và công nghệ,
bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và các vấn đề xã hội khác

 Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Việc tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và các vấn đề xã hội khác có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển đất nước sẽ được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng quyết định cho giai đoạn 2016-2020.

          Xuất phát từ thực tế, tình hình, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 trong các lĩnh vực nêu trên như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

            - Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham mưu, chỉ đạo của ngành Tuyên giáo về các lĩnh vực nêu trên trong năm 2015;

- Góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo của các cấp ủy đảng, chính quyền ở Trung ương và địa phương;

          - Tăng cường sự phối hợp trong ngành tuyên giáo và giữa ngành tuyên giáo với các ban, bộ ngành ở Trung ương với các địa phương trong công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền;

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin để triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ công tác khoa giáo trọng tâm của năm 2015 một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

II. Nội dung các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và các vấn đề xã hội khác cần tập trung tham mưu cho  cấp ủy trong năm 2015

 1. Nhiệm vụ chung

- Tiếp tục quán triệt, thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và các vấn đề xã hội khác;

          - Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực nói trên;

          - Tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực nói trên trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, công tác trí thức

Trong lĩnh vực này cần tập trung tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề cụ thể sau:

a- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

          - Xây dựng báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của các tỉnh ủy, thành ủy, bộ, ban, ngành (trình tháng 10/2015); trọng tâm là đánh giá tác động của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và công tác lãnh đạo nghiên cứu khoa học của các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

          - Cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, xây dựng nền tảng kinh tế tri thức bằng việc thực hiện các nhiệm vụ: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học của Ban Bí thư Khóa IX (Trình tháng 12/2015); (2) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động Nghị quyết số 36-NQ/TW về Phát triển Công nghệ thông tin của Bộ Chính trị Khóa XI; đánh giá việc thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, xây dựng nền tảng kinh tế tri thức.

  - Tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ; đổi mới và tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động KH&CN của các tỉnh ủy, thành ủy theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW;

          b- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-CT/TW về Bảo vệ môi trường của Bộ Chính trị Khóa IX (Trình tháng 11/2015); trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện chủ trương của Đảng về “Việc thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả phát triển bền vững, tăng trưởng xanh…”, về “Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát, ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm với khôi phục, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân…” và “Chú trọng phát triển kinh tế xanh gắn với phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch…”

- Tham mưu với cấp ủy triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.

c- Triển khai Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam

          Tham mưu với cấp ủy tiếp tục triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết này; trọng tâm là đánh giá công tác thu hút, sử dụng, phát hiện và đào tạo nhân tài trí thức phục vụ quá trình CNH, HĐH, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bộ, ngành.

2.2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề

a- Công tác  hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 29); Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị “về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn"; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn"; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao".

- Tham mưu với cấp ủy triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện NQ29;

b. Đánh giá các kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của  Ban Bí thư.

- Kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương.

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

+ Kết quả triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết 29.

+ Những kết quả bước đầu thực hiện các nhiệm của Nghị quyết 29.

+ Những khó khăn, vướng mắc khi triển khai Nghị quyết 29.

+ Đề xuất và kiến nghị.

- Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị.

Đánh giá kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị với các nội dung cụ thể:

+ Kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;

+ Củng cố và phát triển kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở;

+ Kết quả công tác phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở;

+ Kết quả xóa mù chữ cho người lớn;

Trong mỗi nội dung kiểm điểm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW cần nêu bật được: thành tựu, yếu kém, nguyên nhân, đề xuất giải pháp và kiến nghị.

- Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của  Ban Bí thư.

Kiểm điểm sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ thứ 2 trong Chỉ thị.

+ Triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư.

Chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện; kết quả bước đầu thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ thị.

c- Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015

  • Tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết 29, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội, nhất là đối với cấp ủy ở cơ sở;
  • Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 19-CT/TW và Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, trong đó tập trung:

+ Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực.

+ Triển khai có hiệu quả việc xây dựng Chương trình sách giáo khoa.

+ Tổ chức tốt một kỳ thi quốc gia và làm tốt công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

+ Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

+ Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

2.3. Lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội khác

Lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội khác cần tập trung tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề cụ thể sau:

a. Khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp trình Bộ Chính trị vào tháng 5 và tháng 6/2015:

+ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” gắn với Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”.

+ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 23/3/2005 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình” gắn với Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

b. Tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền; công tác tham mưu cấp ủy đảng trong thực hiện 11 chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội khác; tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

+ Xây dựng, phát triển mô hình và tổ chức hệ thống y tế phù hợp, nhất là y tế cơ sở theo Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về Y tế xã, phường, thị trấn; công tác phòng, chống dịch bệnh; an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học hiện đại và y học cổ truyền, giảm quá tải bệnh viện; nâng cao y đức, y nghiệp; thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em chú trọng vào 3 chỉ tiêu (1) Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, (2) Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và (3) Tỷ lệ tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống nhằm đạt mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015; công tác dân số - sức khỏe sinh sản với trọng tâm: bảo đảm mức sinh thấp, hợp lý và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; phát huy tốt giai đoạn “dân số vàng" và có chính sách thích ứng với "già hóa dân số" và công tác gia đình.

+ Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao quần chúng.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế mới được sửa đổi, bổ sung; thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và an sinh xã hội.

 

 

III. Tổ chức thực hiện

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho các  cấp ủy chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ công tác tuyên giáo trọng tâm trong các lĩnh vực nêu trên; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương  xây dựng các báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được giao trong năm 2015./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc TW;

- Các tỉnh ủy, thành ủy;

- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy;

- Lãnh đạo Ban;

- Các vụ, đơn vị thuộc Ban;

- Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Vũ Ngọc Hoàng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất