Thứ Hai, 24/6/2024
Tư liệu
Thứ Năm, 18/3/2021 19:13'(GMT+7)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Căn cứ Chỉ thị số 01- CT/TW ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị, khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

- Các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện về tài liệu học tập, cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền để kết nối với điểm cầu Trung ương. Quản lý chặt chẽ các đại biểu tham dự Hội nghị.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Hình thức tổ chức

- Hội nghị trực tuyến toàn quốc (điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội); điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều kiện.

- Chủ trì, chỉ đạo Hội nghị: Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2. Thời gian

- 02 ngày: Từ ngày 27 đến ngày 28/3/2021.

- Thời gian tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Hội nghị vào 18h00’, ngày 26 tháng 3 năm 2021.

3. Chương trình Hội nghị

* Ngày 27/3/2021

+ Buổi sáng:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Hội nghị.

- Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

- Chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

+ Buổi chiều:

Chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Ngày 28/3/2021

+ Buổi sáng:

Chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

+ Buổi chiều:

- Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

- Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

- Giải đáp, kết luận Hội nghị.

4. Nội dung và báo cáo viên Hội nghị

- Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

- Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

- Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

- Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

- Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

5. Ma-két phông Hội nghị (nền đỏ, chữ vàng)

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Hà Nội, ngày 27, 28 tháng 3 năm 2021

6. Tài liệu Hội nghị

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc. (Ban Tổ chức Hội nghị sẽ cung cấp file đề cương các chuyên đề tới những điểm cầu qua ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, khuyến khích các cấp ủy, tổ chức đảng in đề cương phát cho cán bộ, đảng viên dự các điểm cầu ở Trung ương và cơ sở để nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và phục vụ tham mưu, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy các cấp).

III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

1. Điểm cầu Trung ương

- Địa điểm: Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Thành phần dự

- Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy dự tại điểm cầu của địa phương, đơn vị mình).

- Các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn, đoàn thể Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương;

- Các đồng chí lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Lý luận Trung ương;

- Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, Viện nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đơn vị sự nghiệp Trung ương;

- Các đồng chí đại biểu Quốc hội đang dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV không dự ở các điểm cầu địa phương, cơ quan, đơn vị (dự ở điểm cầu do Văn phòng Quốc hội bố trí tại tòa nhà Quốc hội);

- Các đồng chí Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Các đồng chí báo cáo viên Trung ương không dự ở điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp Trung ương;

- Các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ của Văn phòng Trung ương Đảng và các ban đảng Trung ương;

- Cán bộ, đảng viên của Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ban Tổ chức và Tổ thư ký Hội nghị.

2. Điểm cầu các đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Địa điểm: Do các đảng ủy trực thuộc Trung ương lựa chọn phù hợp theo thành phần tham dự.

- Thành phần dự

Đối với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tùy theo điều kiện hội trường quyết định thành phần cán bộ chủ chốt, báo cáo viên tham dự Hội nghị ở điểm cầu chính; khuyến khích mở tiếp điểm cầu trực tuyến tới các quân khu, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng nếu đảm bảo điều kiện hội trường và đường truyền.

3. Điểm cầu các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Trung ương

- Địa điểm: Do các bộ, ban ngành, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương lựa chọn.

- Thành phần dự: đồng chí lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ (chủ trì điểm cầu), lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cấp tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương, đội ngũ báo cáo viên. Khuyến khích mở thêm thành phần và điểm cầu đến cơ sở khi điều kiện hội trường và đường truyền cho phép.

4. Điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy và cấp cơ sở

4.1. Cấp tỉnh và tương đương

- Địa điểm: Do lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và tương đương tham mưu, báo cáo Thường trực cấp ủy trao đổi, thống nhất với Tổng công ty Bưu chính viễn thông (VNPT) hoặc doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn đảm bảo năng lực đường truyền, kỹ thuật để bố trí.

- Thành phần dự

- Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đang công tác tại địa phương, đại biểu Quốc hội của địa phương; các đồng chí thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố; cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu và một số đối tượng khác do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định. Khuyến khích mở thêm thành phần khi điều kiện hội trường cho phép.

4.2. Cấp cơ sở

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy tham mưu mở điểm cầu tới các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp huyện) cho các đối tượng thuộc diện ban thường vụ cấp huyện quản lý; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn; đội ngũ báo cáo viên cấp huyện; các dồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu và một số đối tượng khác do ban thường vụ cấp huyện quyết định. Khuyến khích mở thêm điểm cầu, thành phần tới cấp xã, cơ sở khi điều kiện hội trường cho phép.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp với văn phòng Trung ương Đảng thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Hội nghị.

- Xây dựng chương trình Hội nghị, định hướng, chỉ đạo, mời cơ quan báo chí, truyền thông dự và đưa tin; chuẩn bị thông cáo báo chí.

- Chuẩn bị bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, bài phát biểu kết luận của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Phối hợp với Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - xã hội, Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị đề cương chuyên đề số 2 cho đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

- Chuẩn bị về hậu cần: Hội trường, mẫu maket; ký hợp đồng đường truyền đảm bảo đường truyền tới cấp tỉnh; cung cấp file tài liệu bài giảng cho các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và tải lên mạng VCNet để khai thác, sử dụng.

- Lập danh sách khách mời, gửi công văn mời và đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Hội nghị; mời báo cáo viên.

- Gửi công văn triệu tập các đại biểu ở điểm cầu Trung ương và công văn thông báo các nội dung tổ chức Hội nghị tới các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; phát tài liệu ở điểm cầu Trung ương.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai Hội nghị trực tuyến toàn quốc, báo cáo Ban Bí thư kết quả tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

2. Văn phòng Trung ương Đảng

- Phối hợp thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Hội nghị.

- Phối hợp thẩm định bài phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị; nội dung các chuyên đề của báo cáo viên; đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội chuẩn bị hội trường mở điểm cầu chính, đảm bảo điều kiện an ninh, y tế, kỹ thuật, hậu cần phục vụ Hội nghị.

3. Văn phòng Quốc hội

- Chuẩn bị hội trường và đường truyền phục vụ các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa XIV dự tại các điểm cầu do Văn phòng Quốc hội chủ trì, triệu tập; khuyến khích mở thêm điểm cầu để phục vụ cán bộ, đảng viên Văn phòng Quốc hội nếu điều kiện hội trường và đường truyền cho phép.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hội trường, đường truyền, các điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho 02 ngày Hội nghị và buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Hội nghị.

- Đảm bảo các công việc phục vụ (ma-két trang trí phông, trang trí tại Hội trường, tiếp khách lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị, nước uống phục vụ giải lao giữa giờ, an ninh, y tế...) cho Hội nghị.

- Phối hợp với Bộ Y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19 tại điểm cầu phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.

4. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Trung ương

- Chỉ đạo chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền kết nối với điểm cầu Trung ương; triển khai chương trình Hội nghị trực tuyến theo Kế hoạch. Không tổ chức phát thanh - truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh - truyền hình của địa phương trong ngày diễn ra Hội nghị.

- Chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Triệu tập, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đại biểu tham dự Hội nghị ở các điểm cầu bộ, ban, ngành Trung ương, cấp tỉnh, huyện và cơ sở (nếu có) theo đúng thành phần, bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định của Hội nghị.

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19 tại các điểm cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở.

5. Bộ Y tế

Chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19 tại điểm cầu Trung ương (phòng họp Diên Hồng và tòa nhà Quốc hội).

6. Cục bưu điện Trung ương, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

- Cung cấp dịch vụ đường truyền phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc, đảm bảo bảo tín hiệu đường truyền tại điểm cầu chính (phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội), điểm cầu 63 tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương (khoảng 110 điểm cầu).

- Phối hợp với Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương đảm bảo các điều kiện kỹ thuật kết nối đường truyền, xử lý sự cố kỹ thuật (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng báo cáo những vấn đề phát sinh (nếu có) về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý, tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất