Thứ Hai, 24/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Bảy, 7/9/2019 15:28'(GMT+7)

Kết quả học và làm theo Bác ở Bình Định

Các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác ở Bình Định.

Các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác ở Bình Định.

CỤ THỂ, SÁT THỰC TẾ

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 26-7-2016 của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành.

Là cơ quan trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn, kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề hằng năm, thúc đẩy các địa phương, đơn vị tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với triển khai, thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về công tác xây dựng Đảng.

Trong 3 năm, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức 94 lớp triển khai, quán triệt các chuyên đề hằng năm cho hơn 15.000 lượt cán bộ chủ chốt, tỉ lệ tham dự đạt trên 98%; các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã tổ chức khoảng 2.970 lớp quán triệt các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tỉ lệ tham dự đạt trên 93%.


Việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong hành động.

Qua học tập, các cấp ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi đến chi bộ thẩm định, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện. Cuối năm, kiểm điểm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Trong sinh hoạt chuyên đề, hầu hết các chi bộ chú trọng phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình để mỗi đảng viên thẳng thắn bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình.

Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, đạo đức, lối sống được đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Nhất là trong các lĩnh vực: bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phòng, chống phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi nhiệm vụ và sinh hoạt hằng ngày; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức; phong cách làm việc dân chủ, sâu sát cơ sở, gần gũi, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng. Tính tự giác nêu gương, tác phong công tác, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị có chuyển biến rõ nét.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Bình Định.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của Tỉnh ủy Bình Định.


LAN TỎA NHIỀU CÁCH LÀM HIỆU QUẢ

Trong từng năm, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị còn có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm tòi cách làm phù hợp với điều kiện của mình, như phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm về cách làm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức các hoạt động “về nguồn”, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu...

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo, nhất là gắn với các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn. Đó là: Phong trào “Tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai rộng rãi, ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực, đã huy động được các nguồn lực xã hội tạo sinh kế và cải thiện đời sống cho người nghèo.

Trong năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh  giảm còn 7,05%, giảm 1,73% so với năm 2017, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Trong năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các hoạt động nhân đạo trong toàn tỉnh đạt kết quả đáng khích lệ với tổng giá trị hơn 101 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục triển khai rộng khắp và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay huyện Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới.

Các địa phương, đơn vị đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiến hơn 125.532 mđất, đóng góp hơn 12.469 ngày công lao động, trên 6.486 cây trồng các loại và trên 6,134 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội…, góp phần xây dựng 64/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 52,9% tổng số xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh).


Ngoài ra, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TRỞ THÀNH CÔNG VIỆC TỰ GIÁC, THƯỜNG XUYÊN

Trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, là trách nhiệm cụ thể của mỗi tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Để đẩy mạnh hơn nữa việc học và làm theo Bác, trong thời gian tới, Bình Định sẽ tiếp tục thực hiện một số nội dung như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, cụ thể, thiết thực nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hội, đoàn thể các cấp trong tỉnh.

Gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Thứ hai, lựa chọn những vấn đề hạn chế, nổi cộm có liên quan tới ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân để tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục. Đó cũng chính là thực hiện lời Bác căn dặn trong Di chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.Tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tác phong, văn hóa ứng xử, giao tiếp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí  đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá”. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi tập thể, cá nhân.

Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, nhân rộng, kịp thời biểu dương, khen thưởng để tạo sự lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phát huy tối đa vai trò của các cơ quan báo chí tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở các cấp, các ngành trong tỉnh theo kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm.

TS. Nguyễn Huỳnh Huyện

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất