Thứ Ba, 18/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Tư, 10/11/2021 15:0'(GMT+7)

Kon Tum: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Hội nghị phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh

Hội nghị phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh

Thứ nhất, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Tiếp tục đổi mới và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Từng cán bộ, đảng viên phải xác định việc học tập, nghiên cứu và vận dụng, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm, vừa là quyền lợi của mình.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, đột phá, phù hợp với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết, chỉ thị và chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Trong đó, xác định rõ nội dung, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng sâu sát, kịp thời, hiệu quả. Trong đó, nghiên cứu, thành lập các tổ công tác của cấp ủy để giám sát, đánh giá công tác tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với cấp ủy cấp dưới; tổ chức khảo sát nhận thức của cán bộ, đảng viên tại các hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng hình thức phù hợp; chỉ đạo cấp ủy, bí thư chi bộ (nơi không có cấp ủy) tăng cường kiểm tra nhận thức về nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Xác định kết quả quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên hằng năm. 
Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là đối với cấp cơ sở, như hệ thống phòng họp trực tuyến, loa truyền thanh không dây, biên soạn tài liệu phù hợp với đối tượng học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng...

Thứ hai, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Lãnh đạo nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, nội dung, phương pháp tuyên truyền phải phù hợp với các nhóm đối tượng đặc thù, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, khu vực biên giới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác tối đa lợi thế của mạng xã hội trong công tác phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thứ ba, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Rà soát, tham mưu sửa đổi Quy định số 1032-QĐ/TU, ngày 11-10-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy” cho phù hợp. Kịp thời hướng dẫn công tác tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác quản lý các lớp học tập nghị quyết, chỉ thị, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, tránh hình thức. Tham mưu cấp ủy đánh giá việc thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng để rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, quán triệt, biểu dương, khen thưởng kịp thời những nơi làm tốt, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.

Hằng năm, tham mưu rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao chất lượng báo cáo viên cấp ủy các cấp và tuyên truyền viên cơ sở; hướng dẫn đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, tham mưu phân công báo cáo viên tại các hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; nội dung quán triệt phải được tổng hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nắm bắt, có liên hệ với tình hình thực tế của địa phương.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng hình thức phù hợp. Trong đó, kịp thời đăng tải các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sau khi ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng (trừ các nghị quyết, chỉ thị có nội dung Mật); chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phân tích, luận giải những vấn đề trọng tâm, cơ bản, cốt lõi và những vấn đề mới của nghị quyết, chỉ thị; tuyên truyền cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo diễn đàn rộng rãi tập hợp ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng./.

Lê Văn Châu

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất