Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 16/7/2022 21:58'(GMT+7)

Lai Châu: Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 5 đồng chí có đóng góp trong sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 5 đồng chí có đóng góp trong sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Lai Châu đã tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy; kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, thành viên ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh và các bộ phận giúp việc, ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai Giải báo chí tỉnh viết về công tác xây dựng Đảng lần thứ nhất năm 2022, Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 

Tập trung chỉ đạo, định hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong toàn Đảng bộ; chú trọng phát huy ưu thế, hiệu quả tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tuyên truyền các sự kiện kỷ niệm lớn và nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tăng cường đổi mới, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới nảy sinh tại cơ sở; tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, phối hợp duy trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí theo định kỳ, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin tuyên truyền. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp theo quy định. Tập trung hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai công tác lịch sử Đảng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo, tập trung định hướng xây dựng đời sống văn hóa văn minh, tiến bộ, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển. Hoạt động văn học - nghệ thuật của tỉnh tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, nắm bắt, theo dõi, định hướng tình hình tư tưởng, động viên đội ngũ văn, nghệ sỹ của tỉnh tích cực tham gia hoạt động sáng tác, nhất là sáng tạo các tác phẩm có giá trị cao về tinh thần và tôn vinh nét đẹp văn hóa. Tăng cường công tác phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, đó là: Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận ở một số địa phương, đơn vị chậm đổi mới. Nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền chưa sinh động, phong phú, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chưa cao; chất lượng bài viết đấu tranh phản bác có tính chuyên sâu còn hạn chế. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn thiếu và lạc hậu; đội ngũ giảng viên lý luận chính trị còn thiếu, năng lực giảng dạy của nhiều đồng chí, nhất là giảng viên kiêm chức còn rất hạn chế. Việc nắm và giải quyết một số vấn đề về tư tưởng phát sinh ở cơ sở chưa kịp thời; một số tồn tại, hạn chế của các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo còn để kéo dài, chậm khắc phục. Chất lượng, hiệu quả tham mưu ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, còn lúng túng trong tham mưu chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh, những đòi hỏi từ thực tiễn về công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước những sự kiện, vấn đề lớn. Củng cố, kiện toàn, tăng cường quản lý, định hướng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, đẩy mạnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Triển khai sâu rộng, sôi nổi các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ; nâng cao tính chủ động, chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo gắn với tình hình thực tiễn các địa phương, đơn vị. Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo...

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 05 đồng chí có đóng góp trong sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Đỗ Nhung - Nguyễn Thúy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất