Thứ Bảy, 13/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 16/8/2023 9:3'(GMT+7)

Lào Cai nâng cao chất lượng công tác khoa giáo

Quang cảnh hội nghị. (ảnh minh họa)

Quang cảnh hội nghị. (ảnh minh họa)

Bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo bảo đảm đúng chủ trương, định hướng, sát thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chủ động tham mưu tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo. Các ngành trong khối khoa giáo chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT); khoa học - công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, tài nguyên, môi trường,… góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó các sở, ngành trong khối khoa giáo đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế; công tác phối hợp giữa các ban, sở, ngành với nhau và với các địa phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Cụ thể:

Ngành GD - ĐT tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Đề án 06-ĐA/TU, Chương trình hành động số 153-CT/TU ngày 06/01/2014 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động, tạo việc làm trên địa bàn tỉnh. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, sắp xếp hợp lý đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 612 cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông, Giáo dục thường xuyên, 8.197 lớp với 229.495 học sinh (so với năm học 2021-2022 tăng 3.817 học sinh). Tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú giai đoạn 2020-2025; thực hiện chuẩn hóa giáo dục vùng cao; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú; đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh DTTS; đảm bảo chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc. Lào Cai tổ chức thành công kỳ thị tốt nghiệp THPT năm 2023; là tỉnh đứng thứ 3 trong 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ và toàn diện, vững chắc ở tất cả các cấp học.

Ngành Y tế đã chủ động chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025” năm 2023. Quan tâm củng cố, phát triển hệ thống, mạng lưới, nguồn nhân lực trong ngành y tế phục vụ nhu cầu khám, điều trị bệnh của Nhân dân. Đến nay, toàn ngành có có 30 đầu mối cơ quan, đơn vị y tế, gồm: 3 cơ quan QLNN tuyến tỉnh gồm Sở Y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ, Chi cục An toàn VSTP. Có 27 đơn vị sự nghiệp. Tính đến tháng 5/2023, nguồn nhân lực toàn ngành Y tế có 5.308 người; có 184 cơ sở y tế tư nhân đang hoạt động; 361 cơ sở kinh doanh y tế.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/7/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 năm 2023. Tiếp tục duy trì hoạt động truyền thông các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số; truyền thông nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Ngành Bảo hiểm xã hội đã chỉ đạo, triển khai ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH và Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn; giữa cơ quan BHXH và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện nhiều tin, bài phóng sự; đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh có tổng số người tham BHXH là 69.923 người đạt tỷ lệ 17,46% số người trong lực lượng lao động tham gia các thành phần kinh tế; tổng số người tham gia BHYT là trên 700 nghìn người (đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 90,6% - tỷ lệ tỉnh giao là 97%).

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 06-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai về lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023; Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lào Cai đến năm 2030. Tham mưu Hội đồng Tư vấn Khoa học - Kỹ thuật tỉnh nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học, duyệt thuyết minh 12 đề tài thực hiện năm 2023.

Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh chỉ đạo các tổ chức Hội thành viên đã phát huy vai trò tư vấn, phản biện, tuyên truyền, phổ biến kiến thức Khoa học công nghệ đến đoàn viên, hội viên các cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống Nhân dân. Chú trọng phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp Hội tham gia góp ý, tư vấn, phản biện vào dự thảo các quy chế, kế hoạch của UBND tỉnh đối với các lĩnh vực thông tin, tư liệu, đất đai, xây dựng, phát triển kinh tế,.... Tiến hành tổng kết, báo cáo kết quả đề tài Nghiên cứu Khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục cho trẻ tự kỉ trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Một số thành viên tích cực tham gia xây dựng các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các chương trình, kế hoạch của tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú thông qua các phương tiện truyền thông và thông qua các hoạt động, tổ chức các sự kiện. Công tác giải quyết các thủ tục hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định.

Ngành Văn hóa - Thể thao đã chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Thực hiện nhân rộng 15 mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại 5 huyện, thị xã, thành phố; Xây dựng và nhân rộng 11 mô hình câu lạc bộ phòng, chống tảo hôn và tại 4 huyện, thị xã, thành phố,… Hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Sở Văn hóa - Thể thao đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc Người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; Kế hoạch đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền Nữ quốc tế VTV Cup tại tỉnh Lào Cai năm 2023,... 6 tháng đầu năm 2023, thể thao Lào Cai đã tham gia 12/36 giải thể thao toàn quốc, giành 30 huy chương các loại (8HCV, 11HCB và 11HCĐ). Đối với một số giải quốc tế, VĐV Hoàng Thị Duyên tham gia Seagames 32 và giành 1 HCĐ; VĐV Bùi Văn Đại giành 1 HCV tại Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á tổ chức tại Philippins; vận động viên Đặng Thái Phong - tham gia Giải Vô địch cờ vua nam, nữ các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á năm 2023 đã cùng với đồng đội thi đấu thành công và giành 1 Huy chương Vàng đồng đội, 1 Huy chương Đồng cá nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khoa giáo vẫn còn một số hạn chế. Đó là, công tác tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo ở một số địa phương, đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Chất lượng giáo dục ở các xã vùng xa, vùng cao chưa đồng đều; có nơi chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, chuyên ngành tại tuyến y tế cơ sở còn mỏng, thiếu, đặc biệt là đội ngũ bác sỹ tuyến xã; việc xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế còn gặp nhiều khó khăn. Quản lý tài nguyên nước tại một số địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ. Việc rà soát, đôn đốc thực hiện một số nội dung đề ra trong các đề án thuộc lĩnh vực khoa giáo giai đoạn 2020-2025 chưa thực hiện thường xuyên.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai chỉ ra là: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức, chưa thực sự quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo. Công tác chỉ đạo, quản lý ở một số lĩnh vực, một số cơ sở giáo dục còn chậm đổi mới. Đội ngũ giáo viên còn thiếu cục bộ ở một số môn học, một số chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhất là ở vùng cao tuy được quan tâm đầu tư, nhưng còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuyến cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc khám, điều trị bệnh còn hạn chế. Khu vực kinh tế tư nhân, phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gia đình, ngành nghề thuộc du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu bị tác động mạnh bởi dịch bệnh, phải dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Người lao động mất việc làm, thu nhập nên giảm khả năng tham gia BHXH tự nguyện. Một số cán bộ lãnh đạo sở, ngành, địa phương chưa chủ động, tích cực phối hợp thông tin hai chiều và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng công tác khoa giáo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh, Lào Cai đã xác định cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chủ động tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo; tham mưu tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về lĩnh vực khoa giáo theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo, định hướng các ngành trong khối tuyên truyền, khoa giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về các lĩnh vực công tác khoa giáo đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo; duy trì tốt chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hai chiều để kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh ở từng lĩnh vực. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến lĩnh vực khoa giáo, kịp thời đề xuất Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Chủ động tham mưu, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thuộc lĩnh vực khoa giáo. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương đánh giá kết quả ½ nhiệm kỳ thực các đề án trong lĩnh vực khoa giáo; rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện, kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động trong lĩnh vực khoa giáo.

Các ngành trong khối Khoa giáo, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Ngoài việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của các cấp chính quyền, của ngành dọc, đề nghị phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Công tác giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; khuyến học, khuyến tài

Tiếp tục rà soát, tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Tỉnh ủy Lào Cai; Chương trình hành động số 153-CT/TU ngày 06/01/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Tập trung nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong GD-ĐT; các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học. Rà soát, phân loại, đánh giá, sắp xếp, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT. Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tích cực tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngành Lao động - Thương binh - Xã hội tham mưu triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 217-KH/TU, ngày 04/7/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, rà soát việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”. Rà soát, kiện toàn, củng cố mạng lưới, hệ thống y tế; phát triển các trung tâm chuyên sâu, khám chữa bệnh theo yêu cầu; phát triển, nâng cao năng lực y tế cơ sở. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng phối hợp với BHXH tỉnh trong việc thực hiện khám, chữa bệnh bằng BHYT cho người dân; giáo dục nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, viên chức ngành y tế trong việc phục vụ Nhân dân.

Chủ động thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của ngành được giao. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung váo các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn và văn hóa, xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ngành, địa phương tăng cường phối hợp công tác để tháo gỡ, giải quyết một số vấn đề bức xúc, kéo dài trong xã hội. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên chắc chắn trong thời gian tới công tác khoa giáo sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Đỗ Hiền-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất