Chủ Nhật, 14/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Ba, 19/1/2021 14:55'(GMT+7)

Lựa chọn nội dung đột phá, xây dựng tiêu chí cụ thể, đảm bảo tính toàn diện trong thực hiện Chỉ thị 05

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cuộc vận động trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải A Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cuộc vận động trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải A Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

Xuất phát từ tổng kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ 2010-2015 trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác tuy đạt kết quả nhưng còn hạn chế so với yêu cầu, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn khâu đột phá. Theo đó, việc xây dựng, nhân rộng, tuyên dương, khen thưởng kịp thời mô hình, điển hình tiên tiến được xác định là một trong ba nội dung khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của tỉnh. Qua đó, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; tạo cơ sở tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch chuyên đề; xác định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, tiêu chí xây dựng; quy định rõ định kỳ sơ kết, tổng kết, xét tuyên dương khen thưởng, giải pháp và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Về tiêu chí xây dựng và công nhận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, đưa vào kế hoạch của Tỉnh ủy các tiêu chí chung đối với tập thể và cá nhân, đồng thời định hướng các tiêu chí cụ thể đối với từng đối tượng. Đối với tập thể, phải đạt được 4 tiêu chí chung: 1) Triển khai nghiêm túc, chất lượng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, việc xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác hằng năm và nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. 2) Tạo sự chuyển biến rõ nét, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; có nhiều gương điển hình tiên tiến; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 3) Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện những quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị không có cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không có cá nhân vi phạm phải thi hành kỷ luật. 4) Đạt danh hiệu chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh trở lên.

Đối với cá nhân, các tiêu chí cũng được lượng hóa là: 1) Có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt, thực sự gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị. 2) Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tâm huyết, sáng tạo trong công tác, học tập, chiến đấu; tích cực, hiệu quả trong lao động sản xuất, kinh doanh; có nhiều cống hiến, đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ sở. 3) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ phải đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Đảng viên phải được công nhận là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Người đang trực tiếp lao động, sản xuất, học tập phải được cơ sở suy tôn hoặc được phát hiện thông qua các phong trào thi đua, các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhằm đảm bảo tính toàn diện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định xây dựng mô hình tập thể điển hình tiên tiến trên 10 lĩnh vực (mỗi mô hình đều có các tiêu chí cụ thể riêng), đó là: 1) Mô hình tổ chức Đảng điển hình tiên tiến; 2) mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; 3) mô hình điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; 4) mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất - kinh doanh; 5) mô hình điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 6) mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; 7) mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; 8) mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; 9) mô hình tổ chức hội, đoàn thể điển hình tiên tiến; 10) mô hình cơ quan, đơn vị điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, việc xây dựng các cá nhân điển hình được xác định trên ba nhóm: 1) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; 2) người lao động trong các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; 3) người dân trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo.

Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy về xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là bước đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình triển khai, sơ kết đánh giá, xét công nhận - tuyên dương khen thưởng và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy trong tổ chức thực hiện ở các địa phương, cơ sở và vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của ban tuyên giáo các cấp.

Kế hoạch của Tỉnh ủy được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2016 - 2018, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, khảo sát lựa chọn, đăng ký, triển khai thực hiện; tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả bước đầu, tuyên dương khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu vào dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018). Giai đoạn 2 từ năm 2018 - 2020, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; tổ chức đánh giá, tuyên dương, khen thưởng vào dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020).

Thực hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã khẩn trương khảo sát, lựa chọn việc xây dựng mô hình, điển hình của cấp mình, đăng ký với cấp ủy cấp trên; căn cứ vào các tiêu chí đối với tập thể, cá nhân điển hình trong kế hoạch của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để các mô hình, điển hình phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí đã đăng ký.

Để đạt hiệu quả thực chất, tránh biểu hiện hình thức, trong quá trình tổ chức thực hiện, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến. Đồng thời, có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, hội, đoàn thể trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác.

Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, như: Thành ủy Yên Bái, Huyện ủy Trạm Tấu, Lục Yên... đã tổ chức hội nghị tọa đàm, trao đổi, giao lưu với các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị từ cơ sở, để bàn cách thức triển khai, thực hiện. Huyện ủy Mù Cang Chải ban hành Nghị quyết phân công các đồng chí cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện mô hình đã đăng ký...

Ngoài mô hình theo định hướng của tỉnh, nhiều đơn vị đã vận dụng sáng tạo, lựa chọn xây dựng thêm các mô hình, như: Mô hình thi đua thực hiện tốt trách nhiệm xã hội ở Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh: Mô hình dòng họ khuyến học (hoặc không sinh con thứ ba trở lên, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống) ở các thôn, bản vùng cao huyện Mù Cang Chải; Mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở một số huyện vùng thấp…

NHÂN RỘNG,  TẠO SỨC LAN TỎA

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp ở Yên Bái, sự triển khai thực hiện đồng bộ cả các cấp các ngành, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

 Sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU của Tỉnh ủy (2017-2020), toàn tỉnh đã có 1.908 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2019 - 2020, tăng 401 tập thể, 725 cá nhân so với giai đoạn 1. Tính đến 30/11/2020, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 430 điển hình tiên tiến tiêu biểu (187 tập thể, 243 cá nhân) học tập và làm theo gương Bác. Ở cấp tỉnh, dịp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, Tỉnh ủy đã tuyên dương, khen thưởng 75 mô hình, điển hình tiên tiến (43 tập thể, 32 cá nhân) trong học và làm theo gương Bác.

Giai đoạn 2016-2020, Tỉnh ủy Yên Bái và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 989 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác, trong đó có 445 tập thể và 544 cá nhân.

Trong phong trào xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác của tỉnh Yên Bái, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao.

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, Tỉnh ủy Yên Bái đã triển khai tổ chức Hội thi trong toàn tỉnh “Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2019”. Từ 138 hội thi cấp cơ sở, cấp trên cơ sở với 873 lượt thí sinh dự thi đã lựa chọn 18 thí sinh xuất sắc dự Hội thi cấp tỉnh, với những câu chuyện kể về gương người tốt việc tốt trong thực tế đời sống ở địa phương; về các mô hình, điển hình tiên tiến từ hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác trong toàn tỉnh. Đó là gương thầy giáo Tống Văn Thành, cô giáo Nguyễn Thị Linh - những người thầy hết lòng vì học sinh - có nhiều sáng kiến trong giảng dạy, có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi sáng tạo kỹ thuật trong nước, quốc tế. Đó là những chiến sĩ công an ở vùng cao đặc biệt khó khăn đã thật sự xứng đáng như “Cây Sa Mu của bản” với sức sống bền bỉ, mãnh liệt, hết lòng vì bình yên cuộc sống. Đó là người công nhân Hoàng Duy Võ lao động giỏi, sáng kiến hay; là chị nhân viên ngân hàng trung thực, nhiệt tình, trả lại hàng tỷ đồng tiền thừa của khách hàng; là những cán bộ, đảng viên tận tụy nơi vùng cao xa xôi như Bí thư chi bộ Giàng A Phử, thôn Sài Lương, xã An Lương, huyện Văn Chấn.v.v.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.

Từ thực tiễn ở Yên Bái, cho thấy, khi Ban Tuyên giáo tích cực, chủ động tham mưu, các cấp ủy thực sự vào cuộc thì việc thực hiện Chỉ thị 05 nói chung, việc nhân rộng điển hình, mô hình tốt, cách làm hay nói riêng sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, tránh được “bệnh” hình thức, “bệnh thành tích”.

Một trong bài học kinh nghiệm cũng là nguyên nhân của thành công chính là: quá trình chỉ đạo phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá, rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên cùng nhân dân xã Phúc Lợi kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên cùng nhân dân xã Phúc Lợi kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập, làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị bằng những hình thức phù hợp, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đồng thời, không ngừng sát sao, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, thiếu thực chất./.

NGUYỄN MINH TUẤN

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất