Thứ Hai, 15/4/2024
Lý Luận
Thứ Ba, 24/11/2020 8:58'(GMT+7)

Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Chiến sĩ Đoàn 275, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tham quan, học tập tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự. Ảnh: Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiến sĩ Đoàn 275, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tham quan, học tập tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự. Ảnh: Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người khẳng định: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”. Nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo LLCT, thời gian qua, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định, kết luận nhằm đưa công tác đào tạo LLCT vào nền nếp. Đặc biệt, ngày 28-12-2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Kết luận số 25-KL/TW về việc giao quyền 03 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp LLCT (2018-2020) cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Đây là chủ trương đúng, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục, đào tạo nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ quân đội nói riêng. Qua đó, góp phần bảo đảm sự thống nhất về tiêu chuẩn trình độ LLCT, làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về LLCT và thực hiện tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, như ghi nhận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: “Trước các diễn biến phức tạp của tình hình, Quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường "trong ấm, ngoài êm" cho đất nước... đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, có nhiều yếu tố không thuận lợi, dễ gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phi chính trị hóa quân đội, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra các yêu cầu mới, rất cao và toàn diện, trong đó kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Vì vậy, việc đào tạo LLCT càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, với mục tiêu quan trọng nhất nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy, trình độ lý luận, xây dựng lập trường kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện mới.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ đào tạo cao cấp LLCT,  Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 25-KL/TW ngày 28-12-2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 9-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân và các đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Trên cơ sở quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, các cơ sở đào tạo đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, ưu tiên lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm và trình độ học vấn, có chức danh khoa học. Hiện nay, 3 học viện thường xuyên có 39 giáo sư, phó giáo sư, 113 tiến sĩ, 126 thạc sĩ trực tiếp giảng dạy, 100% giảng viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Các học viện đã kết hợp chặt chẽ giữa sử dụng giảng viên cơ hữu với giảng viên thỉnh giảng, chủ động mời Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo, chỉ huy các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng; các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; các giảng viên có uy tín của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tập huấn và báo cáo chuyên đề thực tiễn, tham gia giảng dạy; trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng bài giảng. Đến nay, đội ngũ giảng viên của các học viện có đủ số lượng, có nguồn kế cận chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo, hoàn chỉnh chương trình cao cấp LLCT trong những năm tiếp theo.

Việc xây dựng chương trình đào tạo được thực hiện đúng quy trình, đủ nội dung. Trên cơ sở Khung chương trình đào tạo cao cấp LLCT (theo Quyết định số 3092/QĐ-HVCTQG ngày 24-7-2017) và Khung chương trình hoàn chỉnh kiến thức cao cấp LLCT (theo Quyết định số 4869/QĐ-HVCTQG ngày 17-10-2018) của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các học viện rà soát đối chiếu, bổ sung những nội dung còn thiếu, các chuyên đề phù hợp với hoạt động đặc thù của quân đội vào chương trình đào tạo. Hiện nay, chương trình đào tạo cao cấp LLCT trong quân đội đã bổ sung những chuyên đề có tính chuyên sâu về quốc phòng và an ninh, thể hiện những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết và đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta.

Công tác tổ chức đào tạo trong các học viện được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc; các lớp học biên chế theo đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương, phù hợp với tổ chức của quân đội. Theo đó, học viên được biên chế theo hệ thống dọc từ tổ, lớp, hệ. Cán bộ hệ do cán bộ khung của các học viện đảm nhiệm; cán bộ lớp do học viên kiêm nhiệm. Bài giảng của giảng viên được chuẩn bị công phu, đúng quy cách, đủ nội dung, thực hiện nghiêm quy trình thông qua, phê duyệt, thục luyện, giảng thử. Giáo trình, tài liệu cao cấp LLCT được các học viện chủ động chuẩn bị ngay khi được giao quyền đào tạo từ nguồn tài liệu nhận chuyển giao của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tự mua sắm, biên soạn. Ngoài ra, các giáo trình, các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, luận văn, luận án, các tập bài giảng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quân sự là nguồn tài liệu dồi dào đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, bổ trợ cho các nội dung cao cấp LLCT.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Bộ Quốc phòng đã đào tạo cao cấp LLCT cho 787 đồng chí; hoàn chỉnh chương trình cao cấp LLCT cho 4.318 đồng chí; xác nhận trình độ cao cấp LLCT cho 3.403 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp trong quân đội. Sau khi cán bộ tốt nghiệp được cấp ủy các đơn vị xem xét, bố trí sử dụng đúng quy hoạch. Nhiều đồng chí được điều động, bổ nhiệm chức vụ cao hơn, được thăng quân hàm cấp tướng, được tín nhiệm cơ cấu tham gia các cấp ủy đảng, tham gia vào hệ thống chính trị ở địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao; được dự kiến nguồn quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý và tham gia đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cơ sở đào tạo, bám sát và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, các cơ quan chức năng, nhà trường quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 69-KL/TW ngày 14-4-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ lý luận chính trị trong Đảng; Kết luận số 57-KL/TW ngày 8-3-2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; gắn việc thực hiện đào tạo, hoàn thiện trình độ cao cấp LLCT với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của BCHTW (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11-2-2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đề ra biện pháp sát đúng, phát huy những kết quả đã đạt được, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp LLCT.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo theo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; thường xuyên cập nhật những nhận thức mới về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những tư tưởng mới, tiến bộ của nhân loại. Tập trung nâng cao chất lượng biên soạn giáo trình, tài liệu theo hướng cập nhật, chuẩn hóa, hiện đại. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; phát huy tiềm lực khoa học của các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, tích cực nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề về đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và những vấn đề nảy sinh trong quá trình đổi mới; tích cực tổng kết thực tiễn xây dựng và củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới... để không ngừng phát triển lý luận, cập nhật đưa vào nội dung chương trình đào tạo.

Ba là, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng ngang tầm nhiệm vụ. Giảng viên giảng dạy cao cấp LLCT vừa phải có hiểu biết sâu rộng về chuyên môn vừa phải vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, nguyên tắc dạy học. Cùng với đó, tích cực đổi mới phương pháp quản lý và phương pháp giảng dạy, thi, kiểm tra phù hợp với đối tượng đào tạo. Đội ngũ cán bộ chủ trì, đội ngũ giảng viên của các học viện được giao nhiệm vụ cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, cập nhật những vấn đề, nội dung mới vào chương trình, kế hoạch đào tạo, bảo đảm vừa phù hợp, thống nhất với yêu cầu chung về công tác đào tạo cán bộ, vừa phù hợp với đặc thù trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội.

Bốn là, tiếp tục khảo sát đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ sau đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp LLCT tại các cơ quan, đơn vị toàn quân. Thu thập đầy đủ thông tin liên quan và tiếp nhận những góp ý của cựu học viên về chương trình đào tạo, qua đó có những tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp. Tăng cường cho học viên đi nghiên cứu thực tế theo hướng phù hợp, thiết thực, tạo cơ hội để học viên thâm nhập thực tế, rút ra kinh nghiệm cần thiết. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ quân đội.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá thực chất công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp LLCT, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, xác định rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, đề ra các giải pháp khắc phục, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp LLCT, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ trong quy hoạch nói riêng có đầy đủ các tiêu chí khi sử dụng, bổ nhiệm.   

Đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp LLCT là nhiệm vụ rất quan trọng đối với quân đội. Trong 3 năm qua (2018-2020), Bộ Quốc phòng đã triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc, quyết liệt, đạt kết quả toàn diện. Những kết quả đó đã khẳng định, quân đội đã nghiêm túc, trách nhiệm trong quán triệt và thực hiện Kết luận số 25/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hoàn thành tốt công tác đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp LLCT, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược làm nòng cốt xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

 
Phản hồi

Các tin khác

Cơ đồ của đất nước - Từ kết quả phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam

(TG) - Trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban văn kiện, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “ Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô gần 100 triệu dân, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” và “Trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phải hết sức chú trọng tính đồng bộ, toàn diện…xây dựng đồng bộ thể chế phát triển các mục tiêu lâu dài, cơ bản và bền vững của đất nước theo hướng bảo đảm hài hòa giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”.

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất