Thứ Năm, 25/7/2024
Lý Luận
Chủ Nhật, 4/10/2020 11:38'(GMT+7)

Công tác tuyên truyền - những dấu ấn đậm nét và nhiệm vụ phía trước

Đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ảnh minh họa)

Đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ảnh minh họa)

NHỮNG DẤU ẤN ĐẬM NÉT

1. Công tác tuyên truyền góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhân tố chủ đạo, chi phối đời sống chính trị và tinh thần xã hội.

Nhiệm vụ này được tiến hành rất sớm ngay từ những ngày đầu xây dựng tổ chức đảng và vẫn đang được tiếp tục đầy sáng tạo trong hiện thực hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên thực hiện công tác tuyên truyền của Đảng ngay sau khi Người xác định con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam là con đường đi theo học thuyết Mác - Lênin. Với sự nỗ lực của lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cách mạng tiền bối khác của Đảng, phong trào “vô sản hóa” thấm sâu vào đời sống công nhân, đem đến ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và làm chuyển hóa mạnh mẽ về chất trong phong trào công nhân, thúc đẩy phong trào yêu nước chuyển biến theo. Từ khi thành lập, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin và phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn là nhiêm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã được truyền bá ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, ở những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của cách mạng. Sự tra tấn cực hình, mua chuộc, dụ dỗ của kẻ địch không làm các chiến sĩ cộng sản mềm lòng, khuất phục mà càng sáng ngời khí tiết cách mạng. Họ đã biến nhà tù thực dân, đế quốc thành trường học để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, huấn luyện cán bộ, đảng viên về lý luận, chính trị, văn hoá. Trong lao động sản xuất vì lý tưởng chủ nghĩa xã hội (CNXH), trong chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, nhân dân xuất hiện, nêu cao chí khí, bản lĩnh, tinh thần của người cộng sản, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, của công cuộc đổi mới đất nước là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng đầy sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. Công tác tuyên truyền đã góp phần đưa nền tảng tư tưởng đó thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin tất thắng và quyết tâm đi theo ngọn cờ lãnh đạo của Đảng.

Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, công tác tuyên truyền đã tham gia mạnh mẽ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là khi tình hình trong nước, thế giới xảy ra những biến động phức tạp, ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Công tác tuyên truyền đã góp phần bác bỏ khuynh hướng phủ định thành tựu đạt được, khẳng định tiếp tục đi lên CNXH của cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2. Công tác tuyên truyền góp phần làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thấu suốt trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm dấy lên phong trào cách mạng mạnh mẽ thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quyết sách đó.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tuyên truyền đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước của toàn dân tộc, nhất là làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhất trí sâu sắc với đường lối cách mạng của Đảng và quyết tâm chiến lược của Trung ương, cổ vũ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, làm nên những chiến công vang dội, lừng lẫy của dân tộc. Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyết sách quan trọng trên chặng đường xây dựng CNXH ở miền Bắc giai đoạn này nhận được sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xuất phát từ việc cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền, được phổ biến, đã nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước cổ vũ hành động cách mạng được phát động, tạo khí thế mới trong lao động sản xuất. Thành quả xây dựng CNXH được tuyên truyền đã khơi dậy mạnh mẽ hơn năng lực sáng tạo và ý chí Việt Nam vượt qua khó khăn trong những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt. Phong trào cách mạng miền Nam lên cao, nhất là khi Nghị quyết 15 ra đời, được tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đã tạo nên sự thống nhất và sức chuyển mạnh mẽ, mở đầu cho những thắng lợi quan trọng sau này trên trận tuyến chống kẻ thù xâm lược ở miền Nam.

Sau khi đất nước đã thống nhất, trong hoàn cảnh đất nước vừa trải qua 30 năm chiến tranh với những hậu quả hết sức nặng nề, công tác tuyên truyền tập trung động viên các tầng lớp nhân dân quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, đánh thắng hai cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới, từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho sự nghiệp xây dựng CNXH. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986), Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Đại hội VII (1991) khẳng định tiếp tục con đường đổi mới, kiên định lý tưởng, mục tiêu XHCN. Các quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng về sự nghiệp đổi mới liên tục được hoàn thiện ở các Đại hội VII, VIII, IX, X, XI, XII và Đại hội XIII sắp tới. Công tác tuyên truyền đã làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn những luận điểm quan trọng, những nguyên tắc cơ bản của cách mạng Việt Nam trong đổi mới, xây dựng niềm tin khoa học vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào sự nghiệp xây dựng CNXH của Việt Nam.

3. Công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân ngay trong quá trình hoạch định, đưng lối chính trị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Quá trình xây dựng các văn kiện (cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch ) của Đảng thời gian qua là quá trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung lý luận; cũng là quá trình cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tham gia vào công tác hoạch định đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng. Trước các kỳ Đại hội Đảng, các dự thảo văn kiện được công bố công khai và tuyên truyền mạnh mẽ. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, các tầng lớp nhân dân được theo dõi, góp ý, phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Các ý kiến đó được các cơ quan chức năng nghiêm túc nghiên cứu, chọn lọc, tiếp thu để các văn kiện thực sự mang tầm vóc trí tuệ của toàn dân tộc, là cơ sở vững chắc tạo sự thống nhất giữa Đảng và nhân dân về phương hướng, nhiệm vụ và con đường phát triển của đất nước.

Công tác tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội.

Tại các kỳ họp Ban chấp hành Trung ương, ban chấp hành đảng bộ, các ủy viên ban chấp hành bàn thảo những vấn đề quan trọng, thảo luận dự thảo nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực để đi đến thống nhất trong chỉ đạo thực hiện. Các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các đại biểu bàn thảo quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng tăng cường đối thoại với nhân dân, với doanh nghiệp trước những chủ trương mới, mở rộng lấy ý kiến nhân dân vào những chính sách, bộ luật quan trọng, nhạy cảm. Ngay cả khi những biến động tình hình quốc tế có tác động mạnh đến Việt Nam, cần thiết phải có điều chỉnh về lộ trình, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các giải pháp mới… cũng được công khai bàn thảo lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước, thông qua nhiều hình thức: truyền hình trực tiếp, giao lưu, tọa đàm, phỏng vấn, đối thoại, đăng tải nội dung trên báo chí, trang web... để cán bộ, đảng viên, nhân dân được biết, được theo dõi tiến trình và phản hồi ý kiến. Thời gian qua, công tác tuyên truyền đã tích cực phổ biến những quy định của pháp luật về vai trò của người dân trong tham gia quản lý xã hội … để nhân dân thấy rõ hơn trách nhiệm của mình.

Công tác tuyên truyền đóng góp quan trọng trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tạo nên sự thống nhất và đồng thuận khi triển khai công tác xây dựng chính sách, pháp luật hay thực hiện các chính sách, pháp luật mới. Năm 2011, khi tiến hành lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 1992, công tác tuyên truyền đã tham gia đắc lực trong việc phổ biến nội dung Hiến pháp, những điểm mới và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, đòi phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản trong Điều 4 Hiến pháp và xuyên tạc những vấn đề mang tính nguyên tắc của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Công tác tuyên truyền tham gia vào việc phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, giúp cho các chính sách phù hợp hơn thực tế, đáp ứng nguyên vọng của nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí. Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước trên các lĩnh vực được nghiên cứu, nhận thức rõ hơn, cung cấp những cơ sở khoa học cho việc đề ra và bổ sung các quan điểm, đường lối, quyết sách chỉ đạo của Đảng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật quan trọng trong chỉ đạo và điều hành nền kinh tế của Nhà nước. Công tác tuyên truyền những năm qua đã thông tin toàn diện và phản ánh nhiều diễn đàn quan trọng về những vấn đề lý luận như: về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền; lý luận về nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; kinh tế thị trường định hướng XHCN; các thành phần kinh tế và quan hệ sở hữu; vai trò của xã hội công dân; những nhận thức mới về CNH, HĐH, về sự phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước đi, phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội, môi trường văn hóa, môi trường sinh thái; nhận thức mới về vị trí vai trò của con người và nguồn lực con người…. để tìm tòi sức mạnh sáng tạo của toàn xã hội và đi đến thống nhất về nhận thức và hành động. Hoạt động thực tiễn của tổ chức đảng, nhà nước và xã hội ở địa phương trong việc đưa đường lối, quyết sách vào cuộc sống được công tác tuyên truyền quan tâm phản ánh đã được coi là một kênh quan trọng cung cấp những chất liệu quý góp phần tổng kết lý luận từ thực tiễn.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG BỐI CẢNH, NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG HIỆN NAY

Phát huy những thành quả đạt được 90 năm qua, nâng cao hơn nữa vai trò công tác tuyên truyền tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, thời gian tới, cần tập trung một số giải pháp sau:

Một là, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng; linh hoạt, sáng tạo trong phương thức đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng

Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Nắm vững lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, có đầy đủ thông tin trước những diễn biến mới của thời cuộc, của sự việc, hiểu rõ âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch để phòng ngừa là cơ sở để cán bộ, đảng viên, nhân dân chủ động ứng xử, tránh được hoài nghi, dao động trong nhận thức hay lúng túng, sai lệch trong hành động.

Tiếp tục tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền các văn bản quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tăng cường tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định trách nhiệm học tập lý luận chính trị và tiêu chuẩn trình độ lý luận khi bổ nhiệm, đề bạt các chức danh đối với cán bộ, đảng viên; tuyên truyền các vụ án liên quan đến các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân, các vụ án tham nhũng…

Hai là, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phản bác các thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức có hiệu quả hơn việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền phải tăng cường làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy trách nhiệm của mình trong việc tham gia quản lý xã hội; hiểu rõ và tự giác chấp hành chính sách, pháp luật; chủ động đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước giải pháp để đạt mục tiêu chính sách, pháp luật, từ đó xây dựng ý thức cộng đồng, ý thức vì lợi ích chung của xã hội, tạo niềm tin và động lực hành động.

Đổi mới công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời định hướng tuyên truyền trước những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình xây dựng, hoạch định và triển khai chính sách, pháp luật; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái; dự báo và phòng tránh những vấn đề nảy sinh trong nhân dân do không đầy đủ thông tin, do bị kẻ xấu kích động, do ý thức chấp hành pháp luật không tốt.

Ba là, đổi mới thông tin, tuyên truyền công tác hoạch định đường lối, chủ trương, xây dựng chính sách, pháp luật.

Công tác thông tin, tuyên truyền quá trình xây dựng chính sách, pháp luật trong thời gian tới cần tạo ra nhiều diễn đàn, hình thành văn hóa đối thoại, xây dựng môi trường công khai, minh bạch cho việc thảo luận, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Khi các quan điểm, chủ trương được cụ thể hóa thành các chính sách, pháp luật, công tác tuyên truyền phải phân tích để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ những căn cứ khoa học, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn khi xây dựng chính sách, pháp luật đó song song với việc tuyên truyền nội dung của chính sách, pháp luật, lộ trình thực hiện và những thuận lợi, khó khăn khi triển khai để cán bộ, đảng viên có đầy đủ thông tin, có căn cứ để tin tưởng, để nhất trí khi chủ trương, chính sách, pháp luật được thực thi. Công tác xây dựng, hoạch định chính sách, pháp luật thời gian tới cần coi trọng khâu tuyên truyền và nắm bắt dư luận và tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân để tránh xảy ra những điểm nóng, gây mất ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, bị các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động…

Bốn là, đổi mới phương thức tuyên truyền trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện.

Cần tăng cường sử dụng các hình thức, các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các phương tiện truyền thông hiện đại trên môi trường Internet, ứng dụng công nghệ… một cách linh hoạt, sáng tạo để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời định hướng nhận thức, kịp thời phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu ‘diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới.

Năm là, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tuyên truyền với các cơ quan hoạch định chính sách, thực thi pháp luật.

Chính sách, pháp luật liên quan đến bộ, ngành nào dự thảo thì bộ, ngành đó phải chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền. Xây dựng chế độ công khai, minh bạch thông tin để thu hút được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, không tạo cơ hội cho lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách.

Trong tình hình mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải ban hành nhiều quyết sách chính trị mới, năng động và phù hợp với tình hình; đòi hỏi phải triển khai nhiều chương trình, dự án lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân. Những tác động thuận và không thuận mỗi khi chủ trương, chính sách, pháp luật mới ra đời càng khẳng định phải đổi mới và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để thúc đẩy tối đa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân trước mỗi quyết sách, giải pháp, hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân./.

NGUYỄN THỊ THU HOÀI

 Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất