Thứ Sáu, 19/4/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Ba, 26/3/2024 16:46'(GMT+7)

Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

TÌNH NGUYỆN GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CHUYÊN MÔN - ĐẶC THÙ, THẾ MẠNH CỦA TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương là đoàn cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Đoàn với 56 tổ chức đoàn trực thuộc, gần 90.000 đoàn viên, thanh niên đang lao động, học tập, công tác tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, viện nghiên cứu, báo chí, xuất bản, cơ sở đào tạo cấp Trung ương.

Là các tổ chức Đoàn không có địa bàn hoạt động cụ thể như các tỉnh, thành đoàn song hoạt động Đoàn trong Khối các cơ quan Trung ương có một lợi thế rất lớn bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đó là đội ngũ đoàn viên, thanh niên của Khối cơ bản được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn sâu, nghiệp vụ vững vàng, tính chất công việc gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ tham mưu tầm vĩ mô có ảnh hưởng sâu rộng, quyết định đến định hướng chiến lược phát triển của đất nước.

Với lợi thế đó, trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao về tiến độ, chất lượng triển khai các nội dung chuyên môn của các cơ quan Trung ương; trước đòi hỏi của việc nâng cao chất lượng hoạt động đoàn tại cơ sở gắn việc tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu thường xuyên cho đoàn viên, thanh niên; xuất phát từ điều kiện kiêm nhiệm công tác của đội ngũ cán bộ đoàn, trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong Khối đã có sự đổi mới trong phương thức tiếp cận và triển khai phong trào thanh niên tình nguyện theo hướng tăng cường tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Từ đó, nhằm đưa hoạt động Đoàn trở nên thiết thực, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho công tác xây dựng Đảng, cơ quan đơn vị vững mạnh; phát huy được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện thường xuyên, ngày càng trưởng thành và khẳng định trong công tác chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), ngày 21/3/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2023), ngày 21/3/2023.

Các hoạt động tình nguyện gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị được triển khai:

1) Trong phạm vi ngành, cơ quan, đơn vị: Đó là các hoạt động tình nguyện gắn với việc đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như: các hoạt động về chuyển đổi số; xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ; các hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao kỹ năng, năng lực công tác cho đoàn viên, thanh niên; tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến về thể chế, chính sách; các hoạt động về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của ngành; liên kết, thành lập các câu lạc bộ bí thư đoàn ngành để triển khai các nhiệm vụ của ngành; triển khai các cuộc vận động, phong trào do cơ quan, ngành phát động; tham gia phối hợp, tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng…..

2). Ngoài phạm vi cơ quan, đơn vị: Đó là các hoạt động phối hợp với các tỉnh, thành đoàn trong phổ biến, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng công tác của ngành, các nhiệm vụ được giao cho ngành, cơ quan, đơn vị đảm nhận. Ngoài ra, còn có các hoạt động phối hợp giữa đoàn thanh niên các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương có tính tương đồng về nhiệm vụ được giao.

TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN GẮN VỚI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CHUYÊN MÔN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

Để hoạt động Đoàn ngày càng trở nên thực chất, gắn kết chặt chẽ với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cần có sự quan tâm, tạo điều kiện, định hướng của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; sự chủ động, nhạy bén, sáng tạo của các cấp bộ đoàn và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên trong đó tổ chức Đoàn là yếu tố quyết định, đóng vai trò then chốt.

Đối với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương: Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới.

Thường xuyên làm việc với tổ chức Đoàn để nắm bắt tình hình, thực trạng, trên cơ sở đó phê duyệt, tăng cường định hướng việc triển khai công tác của đoàn thanh niên.

Quan tâm, tạo điều kiện để đoàn thanh niên có môi trường rèn luyện, được phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích thông qua việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các phần việc khó, việc mới, công trình, đề tài, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng thể chế, chính sách…

Có cơ chế ghi nhận, khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Đối với tổ chức đoàn các cấp: Tiếp tục coi trọng việc gắn kết công tác đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức đoàn, phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Kịp thời, chủ động hơn trong việc nắm bắt các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ quan, đơn vị để xác định các nhóm nội dung phù hợp với tổ chức Đoàn từ đó, tham mưu, đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao đảm nhận.

Thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để triển khai hoạt động, huy động các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường tính định hướng hoạt động đối với đoàn trực thuộc theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của các đoàn trực thuộc trong đề xuất, tham mưu và đăng cai đảm nhận các nội dung, hoạt động đoàn gắn với chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đẩy mạnh triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, tích cực động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực đi đầu trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng hội nhập quốc tế.

Đoàn Khối đã trao tặng bằng khen cho 32 tập thể có thành tích tiêu biểu trong Chiến dịch; Tỉnh Đoàn các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Nam, Hà Tĩnh trao tặng bằng khen cho 7 tập thể đơn vị và 3 Cụm hoạt động của Đoàn Khối vì “Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023” tại địa bàn các tỉnh.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho 32 tập thể có thành tích tiêu biểu; Tỉnh Đoàn các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Nam, Hà Tĩnh trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể đơn vị và 3 Cụm hoạt động của Đoàn Khối có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 tại địa bàn các tỉnh.

Đối với đoàn viên, thanh niên: Bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, tích cực đóng góp xây dựng nội dung, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn tổ chức và huy động; thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng công tác; tích cực lan tỏa các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm, các thông tin chính thống của ngành, cơ quan, đơn vị.

Việc gắn kết chặt chẽ công tác đoàn và phong trào thanh niên với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thể hiện trách nhiệm của tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên với cơ quan, đơn vị; là phương thức hiệu quả trong nâng cao chất lượng triển khai phong trào thanh niên tình nguyện, trong đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; là điều kiện tiên quyết để khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của Khối các cơ quan Trung ương trong tham gia công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh./.

BÙI HOÀNG TÙNG
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương,
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất